fbpx

Prijem 8 radnika u u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Kneževo

Prijem 8 radnika u u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo

Na osnovu člana 77. i člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana
11. stav 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Opštine Kneževo (“Službeni glasnik opštine Kneževo”, broj 23/19),
načelnik opštine Kneževo r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Kneževo na neodređeno vrijeme

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
1. viši stručni saradnik za poslove
prijemne kancelarije – razvođenje pošte ………………………………..1 izvršilac,
2. stručni saradnik za drugi primjerak matičnih
knjiga i verifi kaciju …………………………………………………………….1 izvršilac,
3. stručni saradnik za arhivu ………………………………………………..1 izvršilac,
4. stručni saradnik matičar …………………………………………………..1 izvršilac,
5. radnik na obezbjeđenju ……………………………………………………1 izvršilac,
6. samostalni stručni saradnik za civilnu zaštitu ……………………..1 izvršilac,
7. vatrogasac ……………………………………………………………………..1 izvršilac,
8. urbanističko-građevinski inspektor ……………………………………1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kneževo (“Službeni glasnik opštine
Kneževo”, broj 23/19).
Opis poslova pod rednim brojem 1.
Prima podneske i vrši zaduženja akata, vrši prijem, obradu i evidentiranje računa u knjigu ulaznih računa, unosi podatke u računar obezbjeđujući
dnevnu ažurnost, upisuje predmete u kartoteku predmeta, popis akata, odnosno skraćeni djelovodnik, vodi evidenciju o kretanju predmeta sa obaveznim upisivanjem trenutnog stanja, uzimajući u obzir i kartoteku ranijih
godina, vodi interne dostavne knjige i dostavlja ih u nadležne organizacione
jedinice gdje se predmeti rješavaju, adaktira spise svih godina, prima poštu
koju otpremaju organizacione jedinice putem internih knjiga, ulaže i upisuje
spise, zavodi, pakuje i otprema poštu, razvrstava prispjele dostavnice i dostavlja ih u organizacione jedinice, daje potrebne podatke o kretanju spisa
službenicima, podnosiocima zahtjeva i zainteresovanim strankama, odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova, obavlja i ostale poslove
u vezi sa kancelarijskim poslovanjem u skladu sa Uredbom i Uputstvom o
kancelarijskom poslovanju, obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost
stavi načelnik Odjeljenja.
Opis poslova pod redni brojem 2.
Obavlja administrativno-tehničke poslove na osnovu Zakona o matičnim knjigama i drugih propisa koji se odnose na vođenje drugog primjerka
matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, tokom godine vrši pribilješke o
promjenama u matičnim knjigama, a na osnovu obavijesti i izvještaja nadležnih matičara, početkom kalendarske godine vrši preuzimanje drugog primjerka matičnih knjiga iz prethodne godine od matičara, odgovoran je za čuvanje drugog primjerka matičnih knjiga, njihovom obezbjeđenju od oštećenja
ili uništenja od požara ili drugih elementarnih nepogoda, kao i nedopusnosti
neovlašćenim licima, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,
obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.
12.2.2020. OGLASNI DIO – Broj 11 V
Opis poslova pod rednim brojem 3.
Arhivira predmete po godinama i grupama, manipuliše kartotekom arhive i djelovodnicima iz prethodnih godina, izdaje reverse za preuzete predmete od strane obrađivača, arhivsku građu organima i službama Opštinske
uprave isključivo izdaje po pismenom zahtjevu, vodi knjige i obavlja i druge
poslove vezane za čuvanje arhivske građe i arhivskog materijala po godinama i grupama, odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova,
obavlja i ostale poslove u vezi sa kancelarijskim poslovanjem u skladu sa
Uredbom i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju, obavlja i druge poslove
po nalogu načelnika Odjeljenja.
Opis poslova pod rednim brojem 4.
Obavlja sve poslove po Zakonu o matičnim knjigama, Uputstvu i
Pravilniku iz oblasti matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, odgovoran
je za ažurnost matičnih knjiga i izdavanje u propisanom roku traženih dokumenata, obavlja sve administrativno-tehničke poslove iz djelokruga rada matičara, prima, otvara, zavodi i dostavlja u rad prispjelu poštu, odgovoran je za
ažurnost zavođenja i odlaganja završenih predmeta, vodi poslove popisa akata, odgovoran je za rukovanje pečatima i štambiljima i njihovo čuvanje, vrši
prijem stranaka i podnesaka i daje strankama potrebna uputstva i objašnjenja,
vodi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, kao posebne matične knjige za opštinu Kneževo, vrši upis jedinstvenih matičnih brojeva u matične knjige, vrši prepis, odnosno kopiranje matičnih knjiga, vodi registar uz sve
knjige, izdaje izvode iz matičnih knjiga i izdaje uvjerenja o državljanstvu, te
uvjerenja o slobodnom bračnom stanju, sastavlja spiskove za vakcinaciju i
spiskove za regrutaciju za potrebe nadležnih organa, vrši zaključivanje brakova, sastavlja smrtovnice za pokretanje ostavinskog postupka, odgovoran je
za ispravnost i održavanje sredstava rada, obavlja i druge poslove po nalogu
načelnika Odjeljenja.
Opis poslova pod rednim brojem 5.
Vrši fi zičko obezbjeđenje objekta i imovine u Opštinskoj upravi, vrši
kontrolu ulaska i izlaska, identifi kaciju stranaka i radnika Opštinske uprave,
kontroliše ulaske i izlaske radnika Opštinske uprave, kontroliše unošenje i
iznošenje materijala, opreme i drugih sredstava, odgovara za profesionalno
izvršavanje poslova, brine se o održavanju prilaza u zgradu i obezbjeđenju
parkinga ispred zgrade, brine se o čišćenju snijega oko zgrade i prilaza zgradi za vrijeme zime i snijega, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika
Odjeljenja i načelnika opštine.
Opis poslova pod rednim brojem 6.
Organizuje civilnu zaštitu na području opštine, prati, analizira i izvještava o stanju u oblasti civilne zaštite na području opštine, odgovara za zakonito,
ažurno i profesionalno obavljanje poslova, obavlja i druge poslove koje mu u
nadležnost stavi načelnik Odjeljenja.
Opis poslova pod rednim brojem 7.
Vrši gašenje požara, spasavanje imovine i druge poslove predviđene Zakonom o zaštiti od požara.
Opis poslova pod rednim brojem 8.
Obavlja poslove inspekcijskog nadzora utvrđene Zakonom o inspekcijama Republike Srpske u oblasti prostornog uređenja, urbanizma, građenja i
ekologije neposrednom inspekcijskom kontrolom, po službenoj dužnosti ili
po pozivu i prijavi, utvrđuje činjenično stanje u toj oblasti, sačinjava zapisnik
o izvršenoj kontroli i preduzima zakonom propisane mjere, vodi interne evidencije upravnih predmeta, redovno podnosi izvještaje načelniku Odjeljenja
o izvršenim pregledima i preduzetim mjerama, izrađuje godišnje i periodične planove, izvještaje o izvršenju planova i dostavlja ih načelniku Odjeljenja i
glavnom republičkom inspektoru za navedenu upravnu oblast, odgovara za
stanje u ovoj upravnoj oblasti, inicira i predlaže mjere za unapređenje stanja u
oblasti za koju je nadležan, odgovara za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova i sprovođenje mjera iz svoje oblasti.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od osamnaest (18) godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i da se protiv njega ne
vodi krivični postupak pred domaćim ili stranim sudom,
6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
Viša stručna sprema društvenog smjera ili prvi ciklus istog studija sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
Srednja stručna sprema društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u
opštinskoj upravi i položen stručni ispit za matičara.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
Srednja stručna sprema društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u
opštinskoj upravi i položen ispit za arhivara.
Za radno mjesto pod rednim brojem 4.
Srednja stručna sprema društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u
opštinskoj upravi i položen stručni ispit za matičara.
Za radno mjesto pod rednim brojem 5.
Srednja stručna sprema društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto pod rednim brojem 6.
Visoka stručna sprema prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera ili
prvi ciklus istog studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna (1)
godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit
za rad u opštinskoj upravi.
Za radno mjesto pod rednim brojem 7.
Srednja stručna sprema tehničkog smjera, najmanje šest mjeseci radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen ispit za vatrogasca.
Za radno mjesto pod rednim brojem 8.
Visoka stručna sprema, građevinski ili arhitektonski fakultet, dipl. prostorni planer ili prvi ciklus istog studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
V – Prijava na Konkurs
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, veb-stranici Opštine Kneževo (https://opstinaknezevo.org/) i u šalter-sali Opštinske uprave Opštine Kneževo.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojem navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom
traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaji ne
dokazuju posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
VI – Potrebna dokumenta
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže uvjerenje o
državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, foto-kopiju
lične karte i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Napomena: navedene izjave sastavni su dio prijavnog obrasca i ne dostavljaju se posebno.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi (ako kandidat iz određenog
razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da
dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog
za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana), dodatka
diplomi (dostavljaju kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja),
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave,
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa
kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
VII – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, na kojem će se vršiti
provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina
funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. O mjestu i vremenu održavanja
intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem.
VIII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije o prijemu u radni odnos
dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj
foto-kopiji i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja VI, te dokaz o
opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze
u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju – protokol Opštinske
uprave Opštine Kneževo ili poštom, na adresu: Gavrila Principa br. 3, 78 230
Kneževo, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih
radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo.
Sve dodatne informacije o Javnom konkursu mogu se dobiti na tel. broj:
051/594-200 – samostalni stručni saradnik za radne odnose i upravljanje ljudskim
resursima u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo (Dajana Svjetlanović).
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “EuroBlic” i na zvaničnoj internet stranici Opštine Kneževo.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima
javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-013-17/20
10.2.2020. godine Kneževo

Načelnik opštine,
Goran Borojević, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 27.02.2020

Datum objave: 13.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.