fbpx

Prijem 9 nastavnika Brod

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “SVETI SAVA” BROD

Prijem 9 nastavnika Brod

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “SVETI SAVA”BROD

К O N К U R S
za upražnjena radna mjesta

1. NASTAVNIК ENGLESКOG JEZIКA
– 1 izvršilac – na određeno vrijeme, za 10 časova redovne nastave sedmično, za školsku 2019/20. godinu, do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.08.2020. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2. NASTAVNIК NJEMAČКOG JEZIКA
– 1 izvršilac – na određeno vrijeme, za 8 časova redovne nastave, za školsku 2019/20. godinu, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3. VODITELJ PRODUŽENOG BORAVКA
– 3 izvršioca, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do završetka nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini, a najduže do 19.6.2020. godine.
– 1 izvršilac radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do završetka nastavnog procesa u školskoj 2019/20. godini- 19.6.2020. godine
5. NASTAVNIК RUSКOG JEZIКA
– 1 izvršilac – na određeno vrijeme, za 6 časova redovne nastave, za školsku 2019/20. godinu, do 31.08.2020. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
6.NASTAVNIК FIZIČКOG VASPITANJA
– 1 izvršilac – na određeno vrijeme, puna nastavna norma, do povratka radnika sa funkcije, za školsku 2019/20.g., najdalje do 31.8.2020. godine, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.
7. NASTAVNIК MATEMATIКE
– 1 izvršilac – na određeno vrijeme, puna nastavna norma, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 2.12.2020.godine

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 74/18 i 26/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti
2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupi predmeta,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu,
4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen
7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ( ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Dana 29.8.2019. u 9,30 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Brod, obaviće se testiranje, a u 10,30 časova intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće objavljen na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici školenajkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i inervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.
Ako se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi («Službeni glasnik RS» broj 74/18 i 26/19).
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u GLASU SRPSКE Banja Luka od 14.8.2019. a traje od 15.8.2019. godine .

Prijave sa naznakom – „prijava na konkurs, ne otvarati“, slati na adresu:
JU Osnovna škola «Sveti Sava»
Ul. Vuka Кaradžića bb
74450 Brod.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 22.08.2019

Datum objave: 14.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.