fbpx

Prijem 9 nastavnika JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare

Prijem 9 nastavnika JU SŠC “Vuk Karadžić” Lopare

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU SŠC « VUK KARADžIĆ « LOPARE
Dositeja Obradovića bb
Telefon: 055/650-184, 055/650-137
E-mail: ss61@skolers.org
Broj: 732/21

Na osnovu člana 106. i 132. stav (3) tačka 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( « Službeni glasnik Republike Srpske « broj: 41/18, 35/20 i 92/20), direktor Škole raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.Nastavnik filozofije i sociologije, 17 časova, (filozofije 5 časova, sociologije 2 časa, sociologije i filozofije 2 časa, demokratije i ljudskih prava 6 časova i etike 2 časa) lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.
2.Nastavnik pravoslavne vjeronauke, 12 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.
3.Nastavnik fizike, 14 časova, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.
4.Nastavnik engleskog jezika, 4 časa, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. godine, 1 izvršilac.
5.Nastavnik psihologije, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. godine, 1 izvršilac.
6.Nastavnik muzičke kulture, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. godine, 1 izvršilac.
7.Nastavnik likovne kulture, 2 časa, pripravnik, na određeno vrijeme do 31. 8. 2022. godine, 1 izvršilac.
8.Pedagog škole, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.
9.Psiholog škole, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova, utvrđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18), kandidati za nastavnike treba da ispunjavaju i uslove iz člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, a kandidati za stručne saradnike uslove iz člana 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 120/20) i Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 24/19).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18, 35/20 i 92/20) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 24/19).
Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom stanovanja, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radna mjesta pod brojem 1. 2. 3. 4. 8. i 9.
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ipita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ove tačke konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa.
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, a nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
– vrsta posla,
– stepen stručne spreme i
– dužina radnog staža po vrstama posla;
Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju « Službeni glasnik Republike Srpske « broj: 41/18, 35/20 i 92/20).
Navedeno lice je dužno položiti stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u Školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli Škole.
Testiranje za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 22. 9. 2021. godine u 10,00 časova, a nakon toga obaviće se intervju, u prostorijama JU SŠC «Vuk Karadžić» Lopare.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU SŠC «Vuk Karadžić» Lopare, Dositeja Obradovića bb 75240 Lopare sa naznakom «PRIJAVA NA KONKURS« (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 16.09.2021

Datum objave: 08.09.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.