fbpx

Prijem 9 nastavnika Rogatica

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Sveti Sava“ Rogatica

Prijem 9 nastavnika Rogatica

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA PКOLA “SVETI SAVA”
ROGATICA

Na osnovu člana 139. stav 3. tačka 15. a u skladu sa članom 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), direktor JU Osnovne škole „Sveti Sava“ Rogatica, raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac za 3 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
2. Nastavnik muzičke kulture, 1 izvršilac za 3 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
3. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4. Nastavnik osnova informatike, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
5. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac za 4 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
6. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac puna norma na određeno vrijeme od dana prijema do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
7. Nastavnik fizike, 1 izvršilac za 4 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2020. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
8. Nastavnik fizike, 1 izvršilac puna norma, pripravnik, na određeno vrijeme od dana prijema do isteka pripravničkog staža i
9. Nastavnik ruskog jezika, 1 izvršilac za 12 časova sedmično, pripravnik, na određeno vrijeme od dana prijema do isteka pripravničkog staža.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16 i 66/18) i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 i 26/19), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i članom 3. tačka j), k), p), r), s), a), m) i đ) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (samo za pozicije: 1,2,3,4,5,6 i 7. Javnog konkursa) i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5. da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,
6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško- psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo, odnosno pozicije: 1,2,3,4,5,6 i 7. Javnog konkursa),
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi (samo za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo, odnosno pozicije: 1,2,3,4,5,6 i 7. Javnog konkursa),
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (samo za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo, odnosno pozicije: 1,2,3,4,5,6 i 7. Javnog konkursa),
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u utorak, 29.10.2019. godine u 09,00 časova u prostorijama Škole.
Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u utorak, 29.10.2019. godine u 10,30 časova u prostorijama Škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnu tablu, a po mogućnosti i na internet stranicu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Кandidat koji se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“ na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Sveti Sava“ Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.