Prijem 9 radnika Banja Luka, Mrkonjić Grad, Derventa, Kozarska Dubica, Lopare, Kalinovik, Istočno Novo Sarajevo  

Ovaj oglas je istekao

Agencija za državnu upravu

Prijem 9 radnika Banja Luka, Mrkonjić Grad, Derventa, Kozarska Dubica, Lopare, Kalinovik, Istočno Novo Sarajevo  

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,  r a s p i s u j e

 

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

 

I – 1.    MINISTARSTVO PORODICE, OMLADINE I SPORTA

1.1.       Viši stručni saradnik za školski sport                                      1 izvršilac

 

2.           REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-

     PRAVNE  POSLOVE 

2.1.      Viši stručni saradnik za geoinformacioni sistem i upravljanje

javnim evidencijama o nepokretnostima, Sektor za informacione

tehnologije katastra nepokretnosti                                                       1 izvršilac

2.2.      Viši stručni saradnik za nadzor poslova katastarskog klasiranja,

bonitiranja i komasacione procjene zemljišta,

Sektor za poslove nadzora                                                                 1 izvršilac

2.3.      Viši stručni saradnik za pravne poslove, Sektor za pravne,

kadrovske i opšte poslove                                                                  1 izvršilac

2.4.      Viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove,

Područna jedinica Derventa                                                             1 izvršilac

2.5.      Viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove,

Područna jedinica Kalinovik                                                            1 izvršilac

2.6.      Viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove,

Područna jedinica Mrkonjić Grad                                                    1 izvršilac

2.7.      Viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove,

Područna jedinica Kozarska Dubica                                                 1 izvršilac

2.8.      Viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove,

Područna jedinica Lopare                                                                 1 izvršilac

2.9.      Šef Područne jedinice,

Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo                                        1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Obavlja upravne poslove u izradi svih vrsta propisa i akata iz djelokruga rada Resora, radi koncipiranje politike u oblasti školskog sporta; periodično prati stanje fizičke sposobnosti djece i omladine, prati, analizira i predlaže programe za unapređenje sistema takmičenja školskog sporta; osmišljava i predlaže način organizovanja školskog sporta kao i rada sa talentovanom omladinom; prati razvoj školskog sporta; koncipira i predlaže politiku u ovoj oblasti i obavlja druge poslove koje mu povjeri pomoćnik ministra. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra za sport.

Kategorija  i status radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1. 

Vrši administraciju sistema za upravljanje evidencijama o nepokretnostima, vrši instalaciju, kreira korisne naloge, administrira baze podataka, vrši stalnu analizu i praćenje pouzdanosti i efikasnosti sistema i predlaže njegova poboljšanja, vrši kontrolu kvaliteta prikupljenih katastarskih podataka (konzistentnost, kompletnost, tačnost, sigurnost) uz slanje izvještaja korisnicima o svim evidentiranim greškama, asistira ili  vrši neposrednu ispravku grešaka na zahtjev organizacionih jedinica Uprave, prati usaglašenost izlaznih dokumenata sa zakonskom regulativom, prati sve poslovne procese i procedure u okviru katastra, postupa po zahtjevima za intervencijama od strane organizacionih jedinica Uprave, predlaže poboljšanja u funkcionisanju geoinformacionog sistema na osnovu praćenja učestalosti određenpg tipa intervencija, po potrebi vrši i instalaciju sistema, korisničku obuku, aktivno učestvuje u pripremi baze podataka neophodnih u postupku osnivanja katastra nepokretnosti (njihovom transferu ka udaljenim lokacijama u skladu sa defisnisanim poslovnim procesima), izvještava načelnika Odjeljenja o svom radu, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, obavlja i druge poslove koje mu povjeri neposredni ili viši rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2. 

Obavlja poslove stručnog i upravnog nadzora, sastavlja zapisnik o izvršenom nadzoru i izvještaj o radu, prati realizaciju naloženih mjera iz zapisnika o izvršenom nadzoru, te zapisnik dostavlja rukovodiocu Odjeljenja i pomoćniku direktora, prati savremena dostignuća u ovoj oblasti, vrši neposredne poslove stručnog nadzora nad izvršenjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procjene zemljišta, učestvuje u izradi propisa i drugih akata iz ove oblasti, vrši stručno usmjeravanje i internu obuku kadrova iz ove oblasti, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti na cijeloj teritoriji Republike Srpske, radi i druge poslove koje mu odredi pomoćnik direktora i neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, prvog zvanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.3. 

Obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izradu opštih i drugih akata potrebnih za rad Odjeljenja, izrađuje nacrte rješenja u postupcima koje vodi, izrađuje izjašnjenja Odboru državne uprave za žalbe, izrađuje izjašnjenja Pravobranilaštvu Republike Srpske u sudskim sporovima Uprave, prati ishode i vodi evidenciju o sudskim sporovima, izrađuje druge pojedinačne pravne akte, obavlja poslove sprovođenja disciplinskog postupka, učestvuje u pripremi programa rada i izvještaja o radu Uprave, redovno prati propise u oblastima od interesa za rad Sektora i područnih jedinica, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.4. – 2.8.

Obavlja složene poslove koji se odnose na svojinsko-pravne odnose na nepokretnostima, raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu, priprema nacrte i prijedloge rješenja i odluka za skupštine jedinica lokalne samouprave, utvrđivanje služnosti, pravni režim prometa nepokretnosti, eksproprijaciju, uzurpaciju zemljišta, nacionalizaciju, kmetsko zemljište, beglučke odnose, komasaciju, obligacione odnose, upravljanje na nepokretnostima u državnoj svojini, poslove koji se odnose na nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove, vrši nadzor nad vođenjem knjige uloženih ugovora, donosi rješenja po zemljišno-knjižnim predmetima, daje stručna mišljenja pravnim licima, organizacijama i građanima, izrađuje nacrte prsvostepenih rješenja iz imovinsko-pravne oblasti, obavlja najsloženije poslove koji se odnose na sprovođenje postupaka na nepokretnostima u svojini nosilaca javnog prava, raspravlja imovinsko-pravne odnose na građevinskom zemljištu i zgradama, raspravlja imovinsko-pravne odnose u postupcima ekeproprijacije nepokretnosti, uzurpaciju, kmetaskih selišta, beglučkih odnosa, agrarnih odnosa, komasacije, privatizacije državnog kapitala u preduzećima, denacionalizacije (uspostavljanje ranijih svojinskopravnih odnosa na zemljištu u svojini nosilaca javnog prava i pretvaranje upisanih prava u javnim evidencijama u pravo svojine, sprovodi postupke održavanja evidencije o nepokretnostima (zemljišna knjiga, katastar, knjiga uloženih prva), raspravlja imovinsko-pravne odnose u vezi sa nepokretnostima na kojima Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave imaju pravo svojine, sprovodi postupak davanja mišljenja pravnim, fizičkim licima i organizacijama, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosit, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik šeste kategorije, prvog zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.9.

Organizuje, objedinjuje i rukovodi radom područne jedinice, obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada područne jedinice, odgovara za blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz nadležnosti područne jedinice, odgovoran je za pravilno kancelarijsko poslovanje, obračun i naplatu nkanda za korištenje podataka premjera i katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja i naknada vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nepokretnosti i komunalnih uređaja, odgovoran je za pripremu privremenih baza katastra nepokretnosti za potrebe izlaganja, koordinaciju rada područne jedinice i komisija za izlaganje u svim fazama osnivanja katastra nepokretnosti, tačnost podataka iz izvještaja komisija za izlaganje, odgovoran je za vođenje preostalih promjena u katastarskom operatu, zemljišno-knjižnoj evidenciji, knjigama uloženih ugovora i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, za identifikaciju starog u novi premjer, za izradu eleaborata za izlaganje na javni uvid nepokretnosti, za postupanje po prigovorima stranaka u postupku osnivanja katastra nepokretnosti  kao i po naloženim mjerama iz zapisnika stručnog i upravnog nadzora, obavještava direktora Uprave o toku postupka osnivanja katastra nepokretnosti, brine o pravilnom vođenju knjige uloženih ugovora svih poslova iz nadležnosti područne jedinice, sprovođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, odgovara za tačnost izvještaja i podataka dostavljenih Upravi, poštovanje Kodeksa državnih službenika, raspoređuje poslove na nepposredne izvršioce područne jedinice, organizuje i odgovara za korišćenje materijalnih i ljudskih resursa u područnoj jedinice kojom rukovodi, ocjenjuje rad zaposlenih, odgovoran je za zakonito i blagovremeno sprovođenje mjera zaštite na radu i protivpožarne zaštite, obavlja poslove i zadatke osnivanja katastra nepokretnosti, obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor i pomoćnici direktora iz njihove nadležnosti.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik pete kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VSS (VII stepen stručne spreme), pravni, ekonomski, filozofski fakultet ili fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje rada na računarima.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme, geodetski fakultet ili drugi fakultet geodetskog smjera, arhitektonsko-građevinski fakultet, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VII stepen stručne spreme, poljoprivredni fakultet (akademske studije prvog ciklusa sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent – najmanje četiri godine osnovnih studija), radno iskustvo u poljoprivrednoj struci najmanje pet (5) godina računajući od završetka studija, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.3.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.4. – 2.8.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.9.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, geodetski fakultet ili fakultet geodetskog smjera (akademske studije prvog ciklusa sa 240 ECTS bodova ili ekvivalent – najmanje četiri godine osnovnih studija),  najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Opis poslova, status i kategorija za navedena radna mjesta nalazi se na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

 

VI

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VII

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi

(priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili    rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VIII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

–       svjedočanstva/diplome o završenoj školskoj spremi;

–       uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–       uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–       uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–       uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Izvor: http://adu.vladars.net/latn/?page=10&kat=2&vijest=5099

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 11.12.2018

Datum objave: 26.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.