fbpx

Prijem 9 radnika Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

Grad Bijeljina

Prijem 9 radnika Bijeljina

Gradonačelnik Bijeljine, na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima
i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika
u Gradskoj upravi Grada Bijeljine

I – U Gradsku upravu Grada Bijeljine primaju se u radni odnos, u statusu
službenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:
Odjeljenje za fi nansije:
1. stručni saradnik za poslove blagajne ………………………jedan (1) izvršilac;
Odjeljenje za opštu upravu:
2. stručni saradnik za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa,
izdavanje radnih knjižica i uvjerenja o činjenicama o
kojima se ne vodi službena evidencija ………………………..jedan (1) izvršilac;
Odjeljenje za društvene djelatnosti:
3. samostalni stručni saradnik za kulturu …………………….jedan (1) izvršilac,
4. samostalni stručni saradnik za rad sa
mladima …………………………………………………………………jedan (1) izvršilac,
5. samostalni stručni saradnik za rad sa
nevladinim organizacijama ……………………………………….jedan (1) izvršilac;
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije:
6. samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski
razvoj i investicije ……………………………………………………jedan (1) izvršilac,
7. samostalni stručni saradnik za razvojne
projekte ……………………………………………………………………dva (2) izvršioca;
Odsjek za poslove mjesnih zajednica:
8. stručni saradnik za poslove mjesnih
zajednica ……………………………………………………………… četiri (4) izvršioca;
Jedinica za internu reviziju:
9. interni revizor ………………………………………………………jedan (1) izvršilac.
II – Opis poslova
Za radno mjesto pod brojem 1.
Opis poslova: vodi blagajnu trezora i pomoćne blagajne po potrošačkim
jedinicama Gradske uprave, popunjava trezorski obrazac broj 2 za Gradsku
upravu, prima zahtjeve od budžetskih korisnika za podizanje gotovine, vrši
sve gotovinske isplate po nalozima i zaključcima, kompletira blagajničku dokumentaciju, obavlja i druge poslove poslove iz djelokruga rada po nalogu
šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja.
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje
povjerenih poslova, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava
rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.
Kategorija: sedma kategorija.
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja.
Za radno mjesto pod brojem 2.
Opis poslova: ovjerava prepise, rukopise i potpise, izdaje radne knjižice i
unosi promjene u radne knjižice, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne
vodi službena evidencija (uvjerenja za studente za smještaj u studentski dom
i ostvarivanje drugih prava studenata, potvrde o izdržavanju članova porodica
lica koja rade u inostranstvu, potvrde o životu, kućne liste za inostranstvo, potvrde o troškovima sahrane radi njihove naknade u inostranstvu i dr.), obavlja i
druge poslove iz djelokruga rada po nalogu neposrednog rukovodioca.
Odgovornost: odgovara za pravilnu primjenu propisa vezano za ovjeravanje potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica i uvjerenja o kojima se ne vodi službena evidencija, odgovara za pravilnu primjenu metoda
rada, postupaka ili stručnih tehnika, za svoj rad odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Kategorija: sedma kategorija.
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja.
Za radno mjesto pod brojem 3.
Opis poslova: prati stanje i razvoj u oblasti kulture i predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti, priprema projekte kulturnih manifestacija koji se
odnose na obilježavanje državnih i gradskih praznika, priprema prijedlog
godišnjeg programa kulturnih manifestacija i vrši njegovu analizu, izrađu- je informativno-analitičke materijale za Skupštinu grada iz oblasti kulture,
ostvaruje saradnju sa ustanovama i institucijama, omladinskim i nevladinim
organizacijama iz oblasti kulture vezano za poslove iz svog djelokruga, sarađuje sa vjerskim zajednicama i prati njihov rad, dostavlja informacije i
podatke iz djelokruga rada koji su potrebni za izradu plana implementacije
Strategije razvoja grada, vrši monitoring realizacije projekata iz djelokruga
rada koji se fi nansiraju ili sufi nansiraju iz budžeta Grada, sačinjava i dostavlja
informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga
rada, blagovremeno i ažurno vodi razne evidencije iz oblasti kulture, obrađuje i dostavlja potrebne podatke, vodi evidenciju i obezbjeđuje sprovođenje
zaključaka Skupštine grada, izrađuje opšta akta za Skupštinu grada iz oblasti kulture, učestvuje na poslovima jačanja međunarodne kulturne saradnje, učestvuje u realizaciji i promociji pojedinih programskih oblika i sadržaja iz
oblasti kulture i informisanja, obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada
po nalogu šefa Odsjeka.
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje
poslova i radnih zadataka, odgovoran je za primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast i za tačnost pruženih podataka, odgovoran je
za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu
Odsjeka.
Kategorija: peta kategorija.
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
Za radno mjesto pod brojem 4.
Opis poslova: prati i analizira stanje i predlaže mjere za poboljšanje stanja u omladinskoj populaciji i omladinskom organizovanju, sarađuje i vrši
koordinaciju rada sa organizacijama i udruženjima koji se bave problematikom mladih na području grada, vodi i dostavlja statističke i druge podatke
iz djelokruga rada, analizira i dostavlja analize stanja u područjima iz djelokruga rada, dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za
izradu plana implementacije Strategije razvoja grada, prati i analizira stanje
iz oblasti u kojima je izražena rodna komponenta iz nadležnosti Gradske
uprave, sačinjava i dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada, učestvuje u pripremi, izradi i realizaciji
programa borbe protiv štetnih uticaja, prati rad udruženja i društava koja
okupljaju mlade i predlaže mjere za poboljšanje njihovog rada, pruža stručnu i tehničku pomoć omladinskim organizacijama pri izradi projekata za konkurse koje raspisuju međunarodne organizacije, odnosno EU ili njeni fondovi, izrađuje projekte iz oblasti za koje je zadužen po pozivima određenih
fondova, sprovodi kompletan postupak konkursa dodjele gradskih sredstava
po raspisanim konkursima za projekte omladinskih organizacija i borbe protiv štetnih uticaja, vrši monitoring odobrenih projekata i predlaže dodatne
mjere za njihovu realizaciju, obavlja poslove tehničkog sekretara komisije
za raspodjelu sredstava za navedene projekte, priprema modele obrazaca za
učešće na konkursu organizacija navedenih u prethodnim alinejama, sarađuje
sa vaspitno-obrazovnim i socio-humanitarnim organizacijama i institucijama
s ciljem pružanja pomoći omladinskom organizovanju uopšte, sprovodi kompletan postupak konkursa za dodjelu gradskih priznanja za najbolje volontere
i organizatore volontiranja, sarađuje sa nadležnim ministarstvom, vodi registar organizacija mladih na području grada, izrađuje informativno-analitičke
materijale za Skupštinu grada i gradonačelnika iz djelokruga rada, obavlja i
druge poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Odsjeka.
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje
poslova i radnih zadataka, odgovoran je za primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast i za tačnost pruženih podataka, odgovoran je
za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu
Odsjeka.
Kategorija: peta kategorija.
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
Za radno mjesto pod brojem 5.
Opis poslova: prikuplja podatke i izrađuje bazu podataka o udruženjima građana registrovanim na području grada Bijeljine, pruža stručnu po- moć udruženjima na izradi normativnih akata, prati rad udruženja građana i
predlaže mjere na poboljšanju njihovog rada, sprovodi kompletan postupak
konkursa dodjele gradskih sredstava po raspisanom konkursu za projekte,
sprovodi kompletnu proceduru dodjele gradskih sredstava po završenom
konkursu za projekte, vrši poslove tehničkog sekretara komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građana, prisustvuje sjednicama skupština i drugih organa udruženja građana, vrši kontrolu utroška sredstava dodijeljenih
udruženjima na osnovu projekta, odnosno vrši monitoring realizacije projekata iz djelokruga rada koji se fi nansiraju ili sufi nansiraju iz budžeta Grada,
priprema obrasce dokumenata za učešće udruženja na gradskom konkursu
za dodjelu sredstava na osnovu projekta, izrađuje informacije, obavještenja i
dopise iz djelokruga svoga rada, vodi i dostavlja statističke i druge podatke
iz djelokruga rada, analizira i dostavlja analize stanja u područjima iz djelokruga rada, dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za
izradu plana implementacije Strategije razvoja grada, sačinjava i dostavlja
informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga
rada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Odgovornost: odgovoran za zakonito, stručno, savjesno i blagovremeno
obavljanje poslova, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.
Kategorija: peta kategorija.
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
II OGLASNI DIO – Broj 94 11.11.2019.
Za radno mjesto pod brojem 6.
Opis poslova: koordinira aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja, u saradnji sa Kabinetom gradonačelnika i Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu, Agrarnim fondom, Agencijom za mala i srednja preduzeća i Turističkom
organizacijom grada, identifi kuje i formuliše prilike za investiranje, nove
tržišne segmente, razvija inovativna rješenja kao odgovor na potrebe tržišta i
investitora, na osnovu analiza, predlaže mjere za unapređenje konkurentnosti
grada i jačanje poslovnog okruženja, predlaže mjere za unapređenje poslovnog ambijenta za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje partnerskih odnosa
između javnog i privatnog sektora, predstavlja i promoviše grad Bijeljinu
kao povoljnu lokaciju za investiranje i predstavlja strateške projekte potencijalnim investitorima i drugim zainteresovanim stranama s ciljem razvoja
javno-privatnih partnerstava, organizuje posjete investitora, prezentuje investicione potencijale i učestvuje u pregovorima sa investitorima, identifi – kuje izvore fi nansiranja, uspostavlja i održava dobre veze sa njima (banke,
fondovi, institucionalni investitori i dr.), promoviše dijalog među lokalnim
akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između Gradske uprave i bitnih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih
institucija itd.), pruža stručnu i tehničku pomoć Privrednom savjetu Grada,
vrši anketiranje privrednih subjekata na području grada, redovno komunicira
i sarađuje sa višim nivoima vlasti nadležnim za razvoj i sa međunarodnim
organizacijama, priprema i koordinira izradu promotivnih materijala s ciljem
promocije grada kao povoljne lokacije za investiranje: veb-sajt, brošure, video-materijale, prezentacije, fl ajere, banere, sajamske štandove, učestvuje u
izradi planova i projekata ekonomskog razvoja, posebno u domenu promocije investicija, u saradnji sa Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu i šefom
Odsjeka za privredu, formuliše i priprema aplikacije za projekte lokalnog
ekonomskog razvoja, prati propise iz oblasti privrednog razvoja i stara se
da budu adekvatno obuhvaćeni lokalnim regulatornim okvirom, provodi privrednike kroz sve procedure i pruža usluge privrednim subjektima u bržem i
efi kasnijem dobijanju usluga i ostvarivanju prava, priprema i predlaže pakete
podsticaja, grantova i subvencija za potencijalne strane i domaće direktne
investitore, učestvuje u pripremi i kandidovanju projekata za fi nansiranje putem komponenti instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije, odnosno kod međunarodnih i fi nansijskih organizacija i fondova i drugih zainteresovanih domaćih i stranih investitora, koordinira razvojnim projektima u vezi
sa poslovnim zonama na teritoriji grada i održava kontakte sa institucijama
na državnom i entitetskom nivou, učestvuje u izradi strategije razvoja grada u domenu ekonomskog razvoja, učestvuje u procesu pripreme/ažuriranja
trogodišnjih planova implementacije strategije razvoja u dijelu ekonomskog
razvoja, učestvuje u pripremi planova Odsjeka za narednu godinu, uključujući projekte iz Strategije razvoja i redovne poslove, analizira učinak i doprinos
odjeljenja i službi u implementaciji Strategije u dijelu lokalnog ekonomskog
razvoja, sprovodi praćenje implementacije projekata lokalnog ekonomskog
razvoja na kvartalnom nivou i priprema izvještaje o sprovedenom monitoringu, u saradnji sa šefom Odsjeka, izrađuje godišnji izvještaj o realizaciji
Strategije u dijelu lokalnog ekonomskog razvoja, obavlja i druge poslove po
nalogu šefa Odsjeka.
Odgovornost: odgovara za tačnost i kvalitet predloženih metoda, uslova
i tehničkih rješenja u procesu strateškog planiranja, realizacije projekata, praćenja i vrednovanja implementacije Strategije u domenu svojih nadležnosti,
odgovara za tačnost i kvalitet podataka, analiza, studija i fi nansijskih rješenja,
odnosno za tačnost informacija fi nansijske i budžetske prirode, odgovoran je
za stalno stručno usavršavanje i unapređenje vlastitih kompetencija i kvalitet
rada, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Kategorija: peta kategorija.
Zvanje: samostalni stručni saradnik drugog zvanja.
Za radno mjesto pod brojem 7.
Opis poslova: prati objave, projektne javne pozive međunarodnih fondova za dostavljanje projekata od strane EU fondova, programa i drugih međunarodnih fi nansijskih institucija sa posebnim akcentom na pretpristupne
fondove EU i komponentu prekogranične saradnje (IPA CBC), učestvuje u
planiranju, izradi i implementaciji projekata, obavlja poslove podrške u pripremi i realizaciji zajedničkih projektnih aktivnosti koje se realizuju u partnerstvu sa privatnim sektorom, nevladinim sektorom ili javnim ustanovama,
s ciljem razvoja grada Bijeljine, učestvuje u izradi projektnih prijedloga za
sprovođenje projekata ekonomskog i društvenog razvoja, energetske efi kasnosti, iskorišćavanja obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine,
prati konkurse, priprema i izrađuje projekte, aplicira, sprovodi, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama, kvartalno izrađuje sažet pregled pojedinačnih projekata koji se implementiraju
sa ciljem informisanja građana i promovisanja aktivnosti GU na zvaničnoj
internet stranici Grada, učestvuje u koordinaciji i zajedničkom djelovanju sa
predstavnicima drugih odjeljenja i službi u okviru Gradske uprave i predstavnicima javnih preduzeća i ustanova, s ciljem kreiranja zajedničkih aplikacija
projektnih prijedloga i njihove implementacije, sarađuje sa međunarodnim,
donatorskim i kreditnim organizacijama, u okviru djelokruga rada, redovno
prati, unosi podatke i ažurira elektronsku bazu projekata, donatora, međuna- rodnih organizacija, NVO sektora i javnih ustanova, pruža stručnu podršku
eksternim partnerima u planiranju, izradi i implementaciji projekata, učestvu- je u pripremi planova Odsjeka za narednu godinu, uključujući projekte iz
Strategije razvoja i redovne poslove, obavlja i druge poslove po nalogu šefa
Odsjeka.
Odgovornost: odgovara za tačnost i kvalitet baze podataka, statistič- kih analiza, odnosno za tačnost informacija koje se tiču stepena realizacije
Strategije grada Bijeljine i razvojnih projekata, odgovara za blagovremeno i
kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka, odgovoran je za stalno stručno usavršavanje i unapređenje vlastitih kompetencija i kvalitet rada, za svoj rad
odgovoran je šefu Odsjeka.
Kategorija: peta kategorija.
Zvanje: samostalni stručni saradnik drugog zvanja.
Za radno mjesto pod brojem 8.
Opis poslova: ostvaruje neposrednu saradnju i pruža stručnu, administrativnu i drugu pomoć predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica na
području na koje je raspoređen, osigurava komunikaciju savjeta mjesnih zajednica sa nadležnim gradskim organima i službama, javnim preduzećima i
ustanovama na području grada, neposredno učestvuje u pripremi održavanja
zborova građana i savjeta mjesnih zajednica na području na koje je raspoređen,
prisustvuje zborovima građana i sjednicama savjeta mjesnih zajednica, obezbjeđuje i vodi zapisnik o radu zbora građana i savjeta mjesnih zajednica na
području na koje je raspoređen, izrađuje akta zborova građana i savjeta mjesnih
zajednica, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove (kancelarijsko
poslovanje) za potrebe savjeta mjesnih zajednica na području na koje je raspoređen (evidencije akata, dostave i čuvanje akata), stara se o obezbjeđivanju
kancelarijskog i drugog materijala potrebnog za poslove i rad mjesnih zajednica, stara se o prikupljanju i dostavljanju na plaćanje računa o komunalnim
i drugim režijskim troškovima u mjesnim zajednicama, prijavljuje nadležnoj
gradskoj službi kvarove i oštećenja na imovini koju koriste mjesne zajednice
i učestvuje u organizovanju sanacije kvarova i oštećenja, obezbjeđuje dokumente i druge materijale potrebne za rad i odlučivanje na savjetima mjesnih
zajednica te neposredno učestvuje u izvršenju akata zborova građana i savjeta
mjesnih zajednica, po potrebi, pomaže u izvršenju drugih administrativno-tehničkih poslova za potrebe mjesnih zajednica, učestvuje u izradi projekata za
potrebe mjesnih zajednica na području na koje je raspoređen, radi na razvrstavanju kandidovanih projekata mjesnih zajednica, priprema prijedloge prioriteta
za realizaciju kandidovanih projekata, prikuplja i obrađuje informacije i podatke o mjesnim zajednicama, imovini mjesne zajednice i potrebama stanovništva
na području mjesne zajednice i dostavlja šefu Odsjeka i nadležnim organima
Grada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Odgovornost: odgovoran je za savjesno, zakonito, blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i radnih zadataka, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i
održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovora šefu Odsjeka.
Kategorija: sedma kategorija.
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanja.
Za radno mjesto pod brojem 9.
Opis poslova: prati i primjenjuje propise, smjernice, prihvaćene standarde
i etičke norme iz oblasti interne revizije, pomaže u izradi strateškog i godišnjeg plana koji priprema rukovodilac Jedinice za IR, informiše rukovodstvo
revidiranih jedinica o početku revizije, izrađuje pojedinačne planove revizije i
sprovodi odobrene programske aktivnosti revizije u skladu sa metodološkim
uputstvima interne revizije, informiše rukovodioca Jedinice za IR o eventualnom ugrožavanju nezavisnosti u radu i sukobu interesa vezano za reviziju, te
o pojavi sumnje na kriminalne radnje ako su uočene u toku revizije, proučava dokumentaciju za formulisanje objektivnog mišljenja, vrednuje nalaze revizije
i dokumentuje ih dokazima te vraća originalna dokumenta nakon završetka revizije, priprema nacrt izvještaja, sa prijedlogom preporuka, sprovodi postupak
usaglašavanja nalaza sa odgovornim licima revidiranih jedinica, te razmatra
komentare na nacrt izvještaja i uključuje ih u konačan izvještaj, koji se dostavlja
rukovodstvu, prati realizaciju preporučenih korekcija i informiše rukovodioca
Jedinice za IR o otklanjanju nedostataka i poboljšanju efi kasnosti upravljanja
rizicima, kontrolama i procesima, obezbjeđuje aktivno učešće u programima
kontinuirane edukacije i profesionalnog usavršavanja, obavještava rukovodioca Jedinice za IR o potrebi angažmana eksternog eksperta, obezbjeđuje potpunu zaštitu tajnosti svih podataka i informacija i čuvanje cjelokupne radne
dokumentacije za svaku obavljenu reviziju, daje stručna mišljenja i prijedloge s
ciljem unapređenja poslovanja gradske administracije te obavlja druge poslove
iz djelokruga interne revizije, po nalogu rukovodioca Jedinice za IR.
Odgovornost: odgovoran je za zakonito, blagovremeno i ekonomično
izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinice za IR, visok stepen odgovornosti za sprovođenje interne revizije prema odobrenom planu, u skladu sa
utvrđenom metodologijom, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Jedinice za IR.
Kategorija: četvrta kategorija.
Zvanje: ne razvrstava se.
III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva
sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl.
od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod brojem 1:
– IV stepen, srednja stručna sprema ekonomskog smjera, šest mjeseci
radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad
u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 2:
– IV stepen, gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola u
četvorogodišnjem trajanju, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
11.11.2019. OGLASNI DIO – Broj 94 III
Za radno mjesto pod brojem 3:
– VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova
– društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 4:
– VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova – fi lozofski, fi lološki, pravni ili drugi fakultet društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 5:
– VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova – fi lozofski, fi lološki, pravni ili drugi fakultet društvenog smjera, jedna
godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit
za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 6:
– VSS, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240
ECTS bodova ekonomskog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi,
poznavanje procesa strateškog planiranja, poznavanje metodologije upravljanja projektnim ciklusom, poznavanje rada na računaru, odlično poznavanje
pisanog i govornog engleskog jezika, visok stepen vještina interpersonalne
komunikacije, vještine facilitacije i koordinacije, vještine prezentovanja.
Za radno mjesto pod brojem 7:
– VSS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus
studija sa najmanje 240 ECTS bodova odgovarajućeg smjera, najmanje dvije
godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje procesa strateškog planiranja, poznavanje metodologije upravljanja
projektnim ciklusom, poznavanje rada na računaru, odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, vještine facilitacije i koordinacije.
Za radno mjesto pod brojem 8:
– IV stepen, srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija, ekonomska, škola upravno-pravnog smjera ili druga srednja škola, šest
mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni
ispit za rad u gradskoj upravi.
Za radno mjesto pod brojem 9:
– VSS, završen ekonomski fakultet (VII 1) ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ekonomskog smjera, tri godine radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje dvije godine na poslovima
interne ili eksterne revizije u javnom sektoru, posjedovanje certifi kata i licence revizora, odnosno zvanje uslovljeno pravilima koje objavi Centralna
jedinica za harmonizaciju, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru (Microsoft offi ce, Internet).
Izuzetno, status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj
upravi, ako u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit za
rad u gradskoj upravi. Ako ne položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi u
roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.
V – Potrebna dokumenta
Prijava na Konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu, koji
je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike
Srpske i na internet stranici Grada Bijeljine, a može se preuzeti i u Gradskoj
upravi Grada Bijeljine (prijemna kancelarija).
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu na Javni konkurs – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije
prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu
Javnog konkursa.
Na propisanom obrascu prijave na Javni konkurs kandidati su obavezni
navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom Javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) i
posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom
– uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave precizirano da službeniku prestaje radni odnos, između ostalog, i u slučaju ako je prilikom
zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na Javni konkurs kandidati prilažu kopije sljedećih doku- menata:
1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine,
2) diploma o završenoj stručnoj spremi,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjava kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od
šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju
od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
4) uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
5) dokaz o poznavanju rada na računaru – za radna mjesta pod br. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. i 9,
6) dokaz o poznavanju engleskog jezika – za radna mjesta pod br. 6. i 7,
7) dokaz o poznavanju metodologije upravljanja projektnim ciklusom –
za radna mjesta pod br. 6. i 7,
8) certifi kat o stečenom zvanju ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru – za radno mjesto pod brojem 9,
9) licenca za obavljanje profesionalne stručne aktivnosti u zvanju ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru – za radno mjesto pod brojem 9.
Dokazi – kopije dokumenata uz prijavu dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je
da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije
dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje
radnog odnosa – t. 4), 5), 6) i 7) ovog konkursa i uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata
po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene
izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija
obaviće intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem
upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave
i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog
konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.
VI – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije relevantne za Javni konkurs
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs
ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg
objavljivanja.
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske
uprave Grada Bijeljine (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od osam
do 16 časova ili poštom, na adresu: Gradonačelnik Bijeljine, Trg kralja Petra I
Krađorđevića br. 1, 76 300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs
za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu
Grada Bijeljine).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt
telefon broj: 055/233-186.
Ako više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati
kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca,
vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12
i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30, 39. i 60. Zakona o
pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske.
Broj: 02-120-169/19
29.10.2019. godine Gradonačelnik,
Bijeljina Mićo Mićić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 26.11.2019

Datum objave: 14.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.