fbpx

Prijem 9 radnika Gradska uprava Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banje Luke

Prijem 9 radnika Gradska uprava Banja Luka

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 67. Statuta Grada Banje Luke (“Službeni glasnik Grada Banja
Luka”, br. 14/18 i 9/19) i člana 5, člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17),
gradonačelnik Banje Luke raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi
Grada Banje Luke

I
U Gradsku upravu Grada Banje Luke prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
u Odjeljenju za prostorno uređenje:
1. samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove ………………. 1 izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za naknadno odobrenje za građenje i upravno-pravne poslove ………………………………………………………………1 izvršilac;
u Odjeljenju za kulturu, turizam i socijalnu politiku:
3. stručni saradnik – sekretar načelnika Odjeljenja ………………….1 izvršilac;
u Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport:
4. stručni saradnik – sekretar načelnika Odjeljenja ………………… 1 izvršilac;
u Odsjeku za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima:
5. samostalni stručni saradnik za radne odnose ………………………1 izvršilac;
u Odsjeku za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice:
6. samostalni stručni saradnik za planove zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće ………………………………………………..1 izvršilac;
u Gradsku upravu Grada Banje Luke prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:
u Službi za zajedničke poslove:
7. čistač ……………………………………………………………………… 3 izvršioca.
II – Opis poslova
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
Obavlja sljedeće poslove:
– vodi upravni postupak i priprema rješenja kojim se odbijaju zahtjevi za
izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola u Odsjeku,
– vodi postupak za uklanjanje objekata,
– pruža stručnu pomoć zaposlenim u Odsjeku u postupcima izdavanja
lokacijskih uslova i građevinskih dozvola,
– obrađuje žalbe i dostavlja drugostepenom organu,
– odgovoran je za zakonitost vođenja postupaka iz djelokruga svog rada,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja
i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za naknadno odobrenje za građenje i upravno-pravne poslove
Obavlja sljedeće poslove:
– vodi postupak izdavanja naknadnih građevinskih dozvola i upotrebnih
dozvola,
– vodi postupak izdavanja rješenja kojim se utvrđuje legalnost objekata,
– vodi upravni postupak i priprema rješenja kojim se odbijaju zahtjevi za
izdavanje lokacijskih uslova i građevinskih dozvola u Odsjeku,
– pruža stručnu pomoć zaposlenim u Odsjeku u postupcima izdavanja
lokacijskih uslova i građevinskih dozvola,
– obrađuje žalbe i dostavlja drugostepenom organu,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, načelnika Odjeljenja
i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja stručni saradnik – sekretar načelnika
Odjeljenja
Obavlja sljedeće poslove:
– posreduje telefonske veze za načelnika Odjeljenja za kulturu, turizam
i socijalnu politiku,
– vrši prijem i upućivanje stranaka,
– obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe načelnika
Odjeljenja,
– prima, dostavlja i otprema poštu, vodi interne dostavne knjige,
– vodi evidencije izdatih putnih naloga u Odjeljenju,
– vodi evidenciju o prisustvu radnika na poslu i o tome obavještava načelnika,
– obavlja operaterske poslove po nalogu načelnika Odjeljenja,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja stručni saradnik – sekretar načelnika
Odjeljenja
Obavlja sljedeće poslove:
– posreduje telefonske veze za načelnika Odjeljenja za obrazovanje,
zdravstvo, omladinu i sport,
– vrši prijem i upućivanje stranaka,
– obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe načelnika
Odjeljenja,
– prima, dostavlja i otprema poštu, vodi interne dostavne knjige,
– vodi evidencije izdatih putnih naloga u Odjeljenju,
– vodi evidenciju o prisustvu radnika na poslu i o tome obavještava načelnika,
– obavlja operaterske poslove po nalogu načelnika Odjeljenja,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za radne odnose
Obavlja sljedeće poslove:
– priprema rješenja i ugovore iz oblasti radnih odnosa za zaposlene u
Gradskoj upravi Grada,
– priprema i izrađuje nacrte ugovora o građanskopravnom odnosu iz nadležnosti Odsjeka (ugovore o djelu i sl.),
– izrađuje rješenja o korišćenju godišnjih odmora za zaposlene u
Gradskoj upravi Grada Banje Luke,
– izrađuje i prati realizaciju plana godišnjih odmora za zaposlene u
Gradskoj upravi Grada Banje Luke,
– izrađuje rješenja o plaćenom odsustvu zaposlenih u Gradskoj upravi
Grada Banje Luke,
– izdaje uvjerenja o radnom odnosu iz evidencije Odsjeka,
– obavlja administrativno-tehničke poslove u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa i angažovanjem lica po osnovu ugovora o djelu u
skladu sa zakonom i opštim aktima Gradske uprave Grada,
– obavlja prijavu i odjavu u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i
naplate doprinosa, koji se vodi kod Poreske uprave Republike Srpske,
– izrađuje godišnje statističke izvještaje iz oblasti radnih odnosa,
– vodi matičnu knjigu zaposlenih Gradske uprave Grada i unosi sve promjene,
– formira i ažurira personalne dosijee zaposlenih,
– izdaje i zamjenjuje zdravstvene knjižice,
– izrađuje i dostavlja spisak zaposlenih Gradske uprave Grada Javnom
fondu zdravstvenog osiguranja radi ovjere zdravstvenih knjižica,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Status radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za planove zaštite
i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće
Obavlja sljedeće poslove:
– učestvuje u pripremi i vrši koordinaciju aktivnosti na izradi procjene
elementarne nepogode i druge nesreće na teritoriji grada,
– redovno vrši ažuriranje procjene ugroženosti od elementarne nepogode
i druge nesreće,
– koordinira aktivnosti u pripremi i izradi plana zaštite i spasavanja od
elementarne nepogode i druge nesreće na teritoriji grada, u skladu sa propisanom uredbom o sadržaju i načinu izrade plana zaštite od elementarne
nepogode i druge nesreće,
– redovno vrši ažuriranje plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće na teritoriji grada,
– predlaže i izrađuje plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja na teritoriji grada Banje Luke, u skladu sa planom Vlade
Republike Srpske,
– učestvuje u pripremi i izradi programa za smanjenje rizika od elementarne nepogode i druge nesreće na teritoriji grada,
– učestvuje u pripremi i realizaciji obuke snaga i subjekata zaštite i spasavanja,
– rukovalac je akcelografa,
– analizira registracije sa akcelografa, sa procjenom intenziteta na osnovu registrovanog ubrzanja,
– izrađuje izvještaje-informacije sa preliminarnom procjenom mogućih
oštećenja o dogođenim i osjećenim zemljotresima na teritoriji grada na bazi
registracija na akcelografu,
– predlaže nabavku materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za sprovođenje mjera civilne zaštite,
– daje prijedlog nastavnih tema za izradu planova obuke štabova, jedinica i povjerenika u sprovođenju mjera civilne zaštite,
– predlaže programe samostalnih vježbi za izradu elaborata za izvođenje
vježbi zaštite i spasavanja organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica s ciljem realizacije zadataka i mjera civilne zaštite,
– vrši i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, utvrđene zakonom i drugim propisima iz oblasti civilne zaštite,
– odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Status radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova koje obavlja čistač
Obavlja sljedeće poslove:
– čisti poslovni prostor, opremu i inventar,
– pere i čisti vozila,
– prijavljuje kvarove na sredstvima rada,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa održavanja, šefa Odsjeka, načelnika Službe i gradonačelnika,
– za svoj rad odgovoran je šefu održavanja, šefu Odsjeka i načelniku
Službe.
Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni
odnos.
III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje mora ispunjavati kandidat:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u
skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove:
– VSS – dipl. pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa
240 ECTS),
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit Be-kategorije.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za naknadno odobrenje za građenje i upravno-pravne
poslove:
– VSS – dipl. pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa
240 ECTS),
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit Be-kategorije.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni
saradnik – sekretar načelnika Odjeljenja:
– SSS – srednja škola – IV stepen,
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto stručni
saradnik – sekretar načelnika Odjeljenja:
– SSS – srednja škola – IV stepen,
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za radne odnose:
– VSS – dipl. pravnik (VII stepen ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa
240 ECTS),
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit Be-kategorije.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto samostalni stručni saradnik za planove zaštite i spasavanja od elementarne nepogode
i druge nesreće:
– VSS – prirodno-matematički fakultet – smjer fi zika, dipl. inž. geodezije
ili dipl. inž. građ. – smjer hidrotehnika (VII stepen ili prvi ciklus visokog
obrazovanja sa 240 ECTS),
– položen stručni ispit za rad u upravi,
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme,
– položen vozački ispit Be-kategorije.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto čistač:
– PK – osmogodišnja škola.
Kandidati koji nemaju položen stručni ispit za rad u upravi mogu se
primiti na rad, s tim da su dužni isti položiti u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja. Ako ne polože stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci
od dana zaposlenja, prestaje im radni odnos.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu
– Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva
uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Grada Banje Luke, a može
se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Banje Luke.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom
traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do
47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave.
Navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs – prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenom fakultetu (za radna mjesta pod rednim br. 1,
2, 5 i 6),
2) svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (za radna mjesta pod rednim
br. 3 i 4),
3) svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto pod rednim brojem 7),
4) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od
šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju
od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom
o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15; za radna mjesta pod rednim br.
1, 2, 3, 4, 5 i 6),
5) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne
spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kog se vidi na kojim
poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo) za radna mjesta pod rednim br. 1, 2, 3, 4, 5 i 6,
6) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radna mjesta pod
rednim br. 1, 2, 3, 4 i 5),
7) izjave u pisanoj formi da ima položen vozački ispit Be-kategorije (za
radna mjesta pod rednim br. 1, 2 i 6).
Ako kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom
visokom obrazovanju, a traži se kao dokaz o ispunjavanju posebnog uslova
za određeno radno mjesto, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne
može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može
biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uvjerenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu, u kojoj navodi
razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ako diploma nije izdata u
predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma
nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala kandidat je dužan da uz diplomu o
stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da
dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifi kovanu diplomu u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše
SFRJ do 6. aprila 1992. godine i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji
nemaju obavezu da nostrifi kuju diplomu.
Ako je postupak nostrifi kacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na Konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz
o podnesenom zahtjevu za nostrifi kaciju diplome nadležnom organu, s tim da
nostrifi kovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao Konkurs najkasnije
do dana održavanja intervjua.
Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
– potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat
radio ili radi koji treba da budu precizni i detaljni, odnosno u kojima treba
da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv
radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude
precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
– uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za
penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava
šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi
da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i
koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili
– pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ako sadrži sve navedene elemente potvrde ili uvjerenja.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na
računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo
o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi
u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa
Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
VI
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa (Konkursne komisije) dužan je da u roku od sedam dana od dana
prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj
zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (podt.
1), 3) i 4), kako slijedi:
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa i
– da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene
izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa
Konkursna komisija obaviće intervju radi ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta
za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
VII
Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji
Gradske uprave ili poštom, na adresu: Gradska uprava Grada Banje Luke –
Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg
srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Ostoja Perišić, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje
ljudskim resursima, kontakt telefon br.: 051/244-573.
Ako više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati
kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca,
vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12 i
40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog
rata Republike Srpske.
VIII
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na
zvaničnoj web stranici Grada Banje Luke.
Broj: 12-G-3757/19
2.9.2019. godine Gradonačelnik,
Banjaluka Mr Igor Radojičić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 25.09.2019

Datum objave: 12.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.