fbpx

Prijem 9 radnika Opštinska uprava opštine Srbac

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 67, 68. stav 1. i člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 6. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03), Odluka o raspisivanju Javnog konkursa („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj: 1/21), Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Srbac, načelnika Odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac i predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Srbac

Prijem 9 radnika Opštinska uprava opštine Srbac

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA SRBAC
SKUPŠTINA OPŠTINE
Broj: 01- 022-8/21

Na osnovu člana 67, 68. stav 1. i člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 6. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03), Odluka o raspisivanju Javnog konkursa („Službeni glasnik opštine Srbac“, broj: 1/21), Skupština opštine Srbac raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Srbac, načelnika Odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac i predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Srbac

I – Skupština opštine Srbac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1. sekretara Skupštine opštine Srbac – jedan izvršilac,
2. načelnika Odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac – pet izvršilaca:
-načelnika Odjeljenja za opštu upravu, načelnika Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, načelnika Odjeljenja za finansije, načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove i
3. predsjednika i dva člana Odbora za žalbe opštine Srbac.

II – Opis poslova
Sekretar Skupštine opštine i načelnici Odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac obavljaju poslove utvrđene Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, Statutom opštine i Poslovnikom Skupštine opštine.
Odbor za žalbe u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u Opštinsku upravu, o žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika, kao i o drugim žalbama utvrđenim zakonom.

III – Mandat
Mandat sekretara Skupštine opštine i načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva skupštine koji ga je izabrao i može biti obnovljen nakon sprovedenog javnog konkursa.
Predsjednik i članovi Odbora za žalbe imenuju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

IV – Status
Sekretar Skupštine opštine i načelnici odjeljenja imaju status službenika na rukovodećem radnom mjestu i prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu sa zakonom.
Predsjednik i članovi Odbora za žalbe nemaju status službenika i namještenika u opštinskoj upravi, imaju pravo na naknadu za rad, čija je visina utvrđena odlukom skupštine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
V – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godine,
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
6. Da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi/predsjednika i člana Odbora za žalbe.

Posebni uslovi:
1. Za sekretara Skupštine opštine i načelnike odjeljenja Opštinske uprave opštine Srbac:
– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za sekretara),
-da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za načelnika Odjeljenja za opštu upravu),
– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,(kandidat za načelnika Odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti),
– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za načelnika Odjeljenja za finansije),
– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer poljoprivrede ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer poljoprivrede i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti),
– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, (kandidat za načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove),
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
– da ima položen stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.

2. Za predsjednika i članove Odbora za žalbe:
– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– da ima položen stručni ispit za rad u upravi ili položen pravosudni ispit,
– dokazani rezultati rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.
Za člana Odbora za žalbe ne mogu se imenovati lica zaposlena u opštinskoj upravi.

VI – Nespojivost i sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati funkciju u političkoj stranci i ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakonom o službenicima i namještenicima u organime jedinice lokalne samouprave i Zakonom o sistemu javnih službi.

VII – Potrebna dokumenta
Uz Prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
Kandidati za sekretara i nečelnike odjeljenja:
Biografiju, foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu, foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, uvjerenje o poznavanju rada na računaru.
Izjave kandidata (sekretar i načelnici odjeljenja): da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i sukob interesa sastavni su dio prijave na javni konkurs.
Kandidati za predsjednika i članove Odbora za žalbe:
Biografiju, foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi, foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili položenom pravosudnom ispitu, potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, dokaz da posjeduje organizacione sposobnosti i dokazane rezultate rada na ranijim poslovima, foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu, foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, potpisanu i ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa, potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, potpisanu i ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću predsjednika i člana Odbora za žalbe.

VIII – Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminu intervjua.
Prvorangirani kandidat za sekretara i načelnike odjeljenja, po prijedlogu komisije je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz tačke sedam konkursa i Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Prvorangirani kandidat za sekretara i načelnike odjeljenja koji je u izbornoj proceduri dostavio originalnu dokumentaciju ili ovjerene foto-kopije nije obavezan dostavljati ponovo istu dokumentaciju.

IX – Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana poslednjeg objavljivanja konkursa.

X – Prijava za učešće na javnom konkursu za sekretara i načelnike odjeljenja podnosi se na propisanom obrascu „Prijava na javni konkurs“, koji se može preuzeti u šalter sali Opštine Srbac i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dok se prijava za predsjednika i članove Odbora za žalbe podnosi u slobodnoj formi. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na javni konkurs, kandidat potvrđuje potpisom. Prijava na javni konkurs sa dokazima, dostavlja se lično ili poštom, na adresu: Opština Srbac, Konkursna komisija za sprovođenje postupka popune upražnjenih radnih mjesta, 78420 Srbac, Trg boraca broj 1.
Kontakt osoba: Gordana Zeljković, telefon: 051/740-152, lokal 201.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 10.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.