fbpx

Prijem 9 radnika

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava RS, Ministarstvo privrede i preduzetništva RS

Prijem 9 radnika

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu,  r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjeno radno mjesto

 

I – 1.  Poreska uprava

1.1.   Viši stručni saradnik za naplatu i složene usluge,

Područni centar Istočno Sarajevo, Odjeljenje naplate za pravna lica       1 izvršilac

1.2.   Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar Doboj,

Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                                       1 izvršilac

1.3.   Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar Doboj,

Područna jedinica Derventa                                                                              1 izvršilac

1.4.   Stručni saradnik za poreske obveznike, Područni centar Bijeljina,

Područna jedinica Bijeljina                                                                             2 izvršioca

1.5.    Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Područni centar Zvornik,

Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica                                       1 izvršilac

1.6.    Viši stručni saradnik za obradu predmeta, Područni centar Zvornik,

Područna jedinica Milići                                                                                1 izvršilac

 

     2   Ministarstvo privrede i preduzetništva

 

2.1.    Stručni savjetnik za Resor za razvoj malih i srednjih

preduzeća i preduzetništva                                                                            1 izvršilac

2.2.    Viši stručni saradnik za analizu formalnosti i troškova poslovanja  1 izvršilac

 

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge stručno-tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija, institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, izrađuje izvještaje, učestvuje u rješavanju manje složenih predmeta iz nadležnosti PJ, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Obavlja složenije upravne i druge poslove iz djelokruga Resora za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva koji zahtijevaju posebnu stručnost, samostalnost i odgovornost u radu, učestvuje u pripremi i izradi nacrta zakona i podzakonskih akata koji se odnose na oblast rada Resora za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, učestvuje u poslovima finansijskog upravljanja i kontrole, obavlja i druge poslove u skladu sa  zakonom i propisima po nalogu pomoćnika ministra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IV kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

Obavlja analitičke poslove iz djelokruga rada Odjeljenja za procjenu uticaja propisa, vrši procjenu troškova formalnosti prema modelu standardnih troškova, izrađuje stručna mišljenja o procjeni uticaja propisa na nacrte/prijedloge propisa, a posebno u domenu uvođenja novih formalnosti, učestvuje u izradi završnog izvještaja kod sprovođenja procesa pune metodologije procjene uticaja propisa u segmentu analize troškova i koristi, odgovoran je za vođenje i ažuriranje internet stranice Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje u saradnji sa nadležnim organima, kao i za komunikaciju sa poslovnom zajednicom putem navedene internet stranice, učestvuje u sprovođenju obuka o primjeni modela standardnih troškova, učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Odjeljenja za potrebe izrade strateških dokumenata i informacija Vladi Republike Srpske i Ministarstvu, učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti Odjeljenja, priprema periodične i godišnje izvještaje iz djelokruga svog rada, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme, ekonomski ili pravni fakultet ili prirodno matematički fakultet, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje jednog stranog jezika i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

VII stepen stručne spreme, ekonomski ili pravni fakultet ili prirodno matematički fakultet, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

 

a) diplome o završenoj VSS  za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.5., 1.6., 2.1. i 2.2. – priznate diplome ukoliko su stečene van  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

b) diplome/svjedočanstva o završenoj SSS za radna mjesta označena pod brojem: 1.3., 1.4.;

v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili  rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;

g) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

d) dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.,

đ) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

 

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 

–         diplome o završenoj VSS za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.5., 1.6, 2.1. i 2.2.;

–         diplome/svjedočanstva o završenoj SSS za radna mjesta označena pod brojem: 1.3., 1.4.;

–         uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

–         uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

–         uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

–         uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–         dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.;

–         dokaza o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 2.2.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Izvor: Agencija za državnu upravu

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 14.08.2019

Datum objave: 30.07.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.