fbpx

Prijem 9 radnika Stanari

Ovaj oglas je istekao

Opština Stanari

Prijem 9 radnika Stanari

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 28. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”, br. 4/17 i 7/17), načelnik opštine Stanari raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Stanari na neodređeno vrijeme (namještenici)

I – Opština Stanari
1. Odjeljenje za opštu upravu:
1.1. starješina Dobrovoljne vatrogasne jedinice
(na neodređeno vrijeme) ……………………………………………………..1 izvršilac,
1.2. evidentičar za vatrogasnu opremu
(na neodređeno vrijeme) ……………………………………………………..1 izvršilac,
1.3. vatrogasac – vođa smjene (na neodređeno vrijeme) …………. 4 izvršioca,
1.4. vatrogasac – vozač (na neodređeno vrijeme) ………………….. 3 izvršioca.
II – Opis poslova
Za radno mjesto pod brojem 1.1.
Organizuje i rukovodi radom Teritorijalne vatrogasne jedinice, realizuje
odredbe zakona i plana zaštite od požara, obezbjeđuje zakonitost, pravilnost,
blagovremenost izvršavanja poslova, zastupa i predstavlja Vatrogasnu jedinicu, donosi plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja, ostvaruje
saradnju sa opštinskim strukturama vlasti, Vatrogasnim savezom Republike
Srpske i drugim subjektima, te obavlja i druge poslove određene Pravilnikom

o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine
Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”, br. 4/17 i 7/17).
Za radno mjesto pod brojem 1.2.
Vodi evidenciju utroška goriva, rezervnih dijelova, vozila, opreme, servisiranja vatrogasnih aparata, vrši radnje vezane za obavještenja o preventivnom postupanju na zaštiti od požara po mjesnim zajednicama, te obavlja
i druge poslove određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Opštinske uprave Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”,
br. 4/17 i 7/17).
Za radno mjesto pod brojem 1.3.
Samostalno rukovodi smjenom u akcijama gašenja požara i odgovara za
uspješnost i efi kasnost intervencije smjene, brine se o tehničkoj ispravnosti
sredstava i opreme, organizuje evakuaciju ugroženih ljudi i imovine, vodi
brigu o bezbjednosti vatrogasaca na intervenciji, te obavlja i druge poslove
određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari”, br. 4/17 i 7/17).
Za radno mjesto pod brojem 1.4.
Upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom, opremom i drugim uređajima, učestvuje u gašenju požara, spasavanju ljudi i imovine, stara se o ispravnosti
vatrogasne opreme, te obavlja i druge poslove određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Stanari
(“Službeni glasnik opštine Stanari”, br. 4/17 i 7/17).
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je lice starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa.
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod brojem 1.1.
Najmanje viša stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova – smjer tehnički. Starješina je dužan da u roku šest
mjeseci od dana imenovanja položi stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara.
Za radno mjesto pod brojem 1.2.
Srednja stručna sprema tehničkog smjera, najmanje šest mjeseci radnog
iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod brojem 1.3.
Srednja stručna sprema tehničkog smjera, vatrogasne, metalske, hemijske, saobraćajne, građevinske ili elektro struke, najmanje šest mjeseci radnog
iskustva u struci, položen stručni ispit za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, poznavanje rada na računaru, da je zdravstveno i psihofi zički
sposoban za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spasavanja ljudi i
materijalnih dobara, da ispunjava i druge uslove iz člana 50. Zakona o zaštiti
od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/12).
Za radno mjesto pod brojem 1.4.
Srednja škola IV ili III stepena, tehničkog smjera ili najmanje KV radnik
odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, saobraćajne, hemijske, električarske), najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u
struci, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, da je zdravstveno i
psihofi zički sposoban za vršenje poslova i zadataka gašenja požara i spasavanja ljudi i materijalnih dobara, posjedovanje vozačke dozvole Ce-kategorije,
poznavanje rada na računaru, da ispunjava i druge uslove iz člana 50. Zakona
o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 71/12).
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– foto-kopiju lične karte,
– ovjerenu foto-kopiju diplome o traženoj školskoj spremi,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova
iz podtačke 5,
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti,
– dokaz o radnom iskustvu i posjedovanju vozačke dozvole,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za navedena radna mjesta.
Napomena: Uredbom Vlade Republike Srpske o dopunama Uredbe o
kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/15)
propisano je da kandidati prilikom prijave na javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa u opštinskoj upravi nisu dužni prilagati originalne dokumente ili
ovjerene foto-kopije istih, odnosno da je samo prvorangirani kandidat dužan
dostaviti originalnu dokumentaciju ili ovjerenu foto-kopiju o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova u roku sedam dana od dana prijema obavještenja
komisije za sprovođenje javnog konkursa.
Komisija za izbor obaviće razgovor – intervju sa kandidatima koji
ispunjavaju opšte i posebne uslove, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja
Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”. U slučaju da oglas ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Informacije na tel. broj: 053/201-810.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Stanari, Stanari bb, 74 208 Stanari, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs – za prijem službenika.
Broj: 02-102-14/19
19.2.2019. godine

Načelnik opštine,
Stanari Dušan Panić, s.r.

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 9

Datum isteka: 20.03.2019

Datum objave: 05.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.