fbpx

Prijem državnih službenika Cazin

Ovaj oglas je istekao

Ministarstvp unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Prijem državnih službenika Cazin

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih
poslova Unsko-sanskog kantona

3/796

Radna mjesta:
01.Stručni saradnik za pravna pitanja u Drugoj policijskoj upravi Cazin -1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za provođenje propisa o oružju u Policijskoj stanici Cazin Druge
policijske uprave Cazin -1 (jedan) izvršilac
03.Stručni saradnik za pravna pitanja u Četvrtoj policijskoj upravi Velika Kladuša
-1 (jedan) izvršilac
04.Viši stručni saradnik za javne nabavke u Odsjeku za materijalno opremanje i komercijalne
poslove Sektora za materijalno-financijske poslove i informaciono-komunikacijske
tehnologije – 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: Vodi upravne postupke u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti Zakona o
oružju i municiji, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti, Zakona o javnom
okupljanju i Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim
upravnim stvarima za čije rješavanje je nadležna policijska uprava; vodi postupak radi utvrdivanja
činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim
činjenicarna; rješava po zahtjevima pravnih i fizičkih lica za povrat pogrešno uplaćenih novčanih
sredstava (sredstva uplaćena na ime kantonalnih administrativnih taksa i sredstva uplaćena u skladu
sa Pravilnikom o utvrdivanju visine troškova pružanja specijalnih (posebnih) usluga po zahtjevu
trećih lica i u skladu sa Pravilnikom o vrsti i cijeni plaćanja usluga dodatnog angažovanja policijskih
službenika i drugih usluga koje MUP USK-a Uprava Policije pruža u svrhu osiguranja javnog
okupljanja); izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije, a na
osnovu službenih evidencija i odgovarajućih podataka; prati i istražuje promjene i pojave u
odgovarajućoj oblasti, izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale u vezi s tim pojavama i
promjenama; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast; obavlja i
druge poslove vezane za opis poslova radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovodilac.
02.Opis poslova: Prati i istražuje promjene i pojave iz oblasti Zakona o oružju i municiji, Zakona o
prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme;
stara se raspolaganju sa oduzetim oružjern, prometom oružja, čuvanjem i smjestajem oružja i
municije od strane pravnih lica koja se bave prometom oružja i municije, streljačkih organizacija,
organizacija koje gazduju lovištern i pravnih lica; organizuje pregled oružja; vodi obavezne
elektronske evidencije o nabavljanju, drzanju i nošenju oružja o osobama koje drže i nose oružje i o
ostalim relevantnim podacima u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima; pruža pravnu pornoć
građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava; obavlja administrativne poslove iz oblasti Zakona
o oružju i municiji, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i Zakona o kontroli
kretanja oružja i vojne opreme; prikuplja, sređuje, evidentira obradu podataka prema metodološkim
i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala iz oblasti Zakona o
oružju i municiji, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti; izraduje analitičke,
informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije, a na osnovu službenih evidencija i
odgovarajućih podataka; obavlja i druge poslove vezane za opis poslova radnog mjesta koje mu
odredi neposredni rukovodilac.
03.Opis poslova: Vodi upravne postupke u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti Zakona o
oružju i municiji, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti, Zakona o javnom
okupljanju i Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim
upravnim stvarima za čije rješavanje je nadlezna policijska uprava; vodi postupak radi utvrdivanja
cinjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim
činjenicarna; rješava po zahtjevima pravnih i fizičkih lica za povrat pogrešno uplaćenih novčanih
sredstava (sredstva uplaćena na ime kantonalnih administrativnih taksa i sredstva uplaćena u skladu
sa Pravilnikom o utvrdivanju visine troškova pružanja specijalnih (posebnih) usluga po zahtjevu
trećih lica i u skladu sa Pravilnikom o vrsti i cijeni plaćanja usluga dodatnog angažovanja policijskih
sluzbenika i drugih usluga koje MUP USK-a Uprava Policije pruža u svrhu osiguranja javnog
okupljanja); izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije, a na
osnovu službenih evidencija i odgovarajućih podataka; prati i istražuje promjene i pojave u
odgovarajućoj oblasti, izraduje potrebnu dokumentaciju i druge materijale u vezi s tim pojavama i
promjenama; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast; obavlja i
druge poslove vezane za opis poslova radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovodilac.
04.Opis poslova: Prikupljanje, sredivanje i obrada podataka u oblasti javnih nabavki; provodi
nabavku roba, usluga i radova na dornaćem i inozemnom tržistu u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama, te priprema svu potrebnu dokumentaciju vezano za provođenje postupka javnih
nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; pripremanje i provođenje tenderske
dokumentacije u cilju realizacije programa tekućeg i investicionog održavanja i realizacije kapitalnih
investicija u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; priprema nacrt ugovora shodno odredbama
Zakona o obligacionim odnosima a u vezi s primjenom Zakona o javnim nabavkama; izrađuje
potrebnu dokumentaciju neophodnu za sačinjavanje obavijesti, informacija, izvještaja prema
Agenciji zajavne nabavke i Uredu za razmatranje žalbi; priprema odgovore na žalbe i tužbe u vezi
primjene Zakona o javnim nabavkama; prati stanje tržišta i kretanje cijena za robe, usluge i radove
kojom se oprema i koristi Uprava policije, te organizira uskladištenje i distribuciju materijalnotehničkih sredstava i opreme krajnjim korisnicima; prati stanje zaliha na skladištima i inicira nabavu,
te kontrolira izvršenje obaveza po ugovorima, rokove isporuka i plaćanja, te kvalitetu isporučene
robe; obavlja kontrolu raspolaganja i smještaja kao i poslove nadzora u vezi organizacije skladišnog
poslovanja i vođenja optimalnih zaliha u svim organizacionim jedinicama; obavlja i druge poslove po
nalogu neposrednog rukovodioca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unskosanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uslove i to za:
Poziciju 01:
-VSS – diploma visokog obrazovanja najmanje VII stepen pravne struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
pravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.
Poziciju 02:
-diploma visokog obrazovanja najmanje VII stepen kriminalističke, pravne ili ekonomske struke ili
diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja kriminalističke, pravne ili ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.
Poziciju 03.
-VSS – diploma visokog obrazovanja najmanje VII stepen pravne struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (najmanje 180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
pravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.
Poziciju 04.
-diploma visokog obrazovanja najmanje VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog
obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja
ekonomske struke,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.
Napomena: Kandidati koji budu izabrani sa liste uspješnih kandidata moraju ispunjavati i
uslov u pogledu nepostojanja sigurnosnih smetnji, u smislu odredbi člana 30. i 31. Zakona o
zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09) te će, prije donošenja
rješenja o postavljenju, biti predmet sigurnosne provjere, u skladu sa postupkom za
izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“.
Kandidati kod kojih se utvrde sigurnosne smetnje neće biti postavljeni na radna mjesta
državnih službenika.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na
web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3.Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika (pozicija 01., 02. i 03.) koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena
u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog
iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon
objave javnog konkursa;
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave dokaze
o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove,
ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa će biti isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih
poslova Unsko-sanskog kantona, broj: 155/19”

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FB

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 17.12.2019

Datum objave: 02.12.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.