fbpx

Prijem državnih službenika Općina Velika Kladuša

Ovaj oglas je istekao

Općina Velika Kladuša

Prijem državnih službenika Općina Velika Kladuša

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Općine Velika Kladuša, Agencija za državnu službu Federacije Bosne
i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Velika Kladuša

3/787

Radna mjesta:
01.Stručni saradnik za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša -1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za poslove građenja -1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: Obavlja stručne poslove vezane za operativnu koordinaciju izrade,
implementacije, praćenja i ocjene napredka u realizaciji plana zaštite životne sredine i upravljanja
energijom; vrši koordinaciju procesa razrade projekata zaštite životne sredine i energetske
efikasnosti iz planova implementacije sa njihovim nosiocima; prati odgovarajuće eksterne izvore
finansiranja i učestvuje u pripremi projekata energetske efikasnosti i zaštitu žitovne sredine za
eksterne izvore finansiranja (USK, Federacija BiH, BiH, EU, međunarodne organizacije i drugi
donatori); učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije za projekte energetske i zaštite okoliša;
priprema projekte i projektne prijedloge za potrebe podnošenja zahtjeva sa eksternim finansiranjem;
učestvuje u izradi ažuriranju i prezentaciji integrirane strategije razvoja Općine; vodi ukupne
evidencije ključnih indikatora zaštite okoliša; obavlja poslove energetskog menadžera za Općinsku
upravu javne ustanove i komunalna preduzeća; obezbjeđuje podatke i vodi jedinstvenu bazu
podataka o snabdjevanju energijom i potrošnji energije u objektima javne potrošnje i predlaže mjere
za smanjivanje javne potrošnje energije; vrši identifikaciju mogućnosti za uštedu energije; informiše
i podstiče energetske i druge korisnike na uštede energije i zaštitu životne sredine, organizuje obuke
i promotivne akcije; predlaže mjere za unapređenje pravnog i regulatornog okvira u Sektoru zaštite
okoliša i unapređenju partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora; obavlja i druge poslove
iz nadležnosti službe po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika službe; za svoj rad
neposredno je odgovoran šefu odsjeka i pomoćniku načelnika.
02.Opis poslova: Vrši uviđaj na licu mjesta i utvrduje da li je tražena izgradnja u skladu sa planskim
dokumentom i drugim uslovima (odstojanje od susjeda, položaj u odnosu na saobraćjanicu i dr.)
utvrđenim za taj prostor; daje stručni nalaz, upute i mišljenja po predmetima iz oblasti prostornog
uredenja, koji se rješavaju u prvostepenom upravnom postupku; utvrduje urbanističko-tehničke
uslove za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata (stambenh, poslovnih,
proizvodnih, komunalne infrastrukture, unutrašnjih gasnih instalacija i sl.); obračunava troškove
uredenja gradskog građevinskog zemljišta, rente i naknade za izgradnju javnih skloništa; pribavlja
stručna mišljenja nadležnih kantonalnih i federalnih organa i institucija potrebnih za utvrđivanje
mogućnosti izgradnje i određivanje urbanističkotehničkih uslova za izgradnju objekata; vrši provjeru
i pregled investiciono-tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za gradenje, odnosno
da li je izgradnja prema urbanistickoj saglasnosti, zakonu i propisima za odgovarajću izgradnju;
utvrđuje visinu troškova tehničkog pregleda građevine i vrši obračun naknade koja pripada
članovima komisije; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute o pitanjima iz nadležnosti
svog radnog mjesta; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; vrši
kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); za svoj rad
neposredno odgovara šefu službe; vrši i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta po nalogu šefa
službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unskosanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno
tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uslove i to za:
Poziciju 01:
-diploma visokog obrazovanja -VII stepen biotehničke ili tehnološke struke prvog (180 ECTS),
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studija,
-položen stručni ispit,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Poziciju 02:
-diploma visokog obrazovanja -VII stepen, prvog (180 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studija građevinske ili arhitektonske struke,
-položen ispit općeg znanja,
-najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1.Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na
web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa
uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se
preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za
postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku
stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili
ovjerene kopije):
a) diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena
u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog
iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdate nakon
objave javnog konkursa;
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidati, koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog
obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o
ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Kandidati koji ne dostave dokaze
o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove,
ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom.
Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti
Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave
na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa će biti isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Velika Kladuša, broj:
135/19”
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 15.11.2019

Datum objave: 31.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.