fbpx

Prijem državnih službenika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

Prijem državnih službenika Sarajevo

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva pravde BiH – Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Komisija I

1/01 Stručni savjetnik za stručno usavršavanje i obučavanje pripadnika službe osiguranja

1/02 Načelnik Službe odgoja – tretmana

1/04 Vaspitač – stručni savjetnik

1/05 Socijalni radnik – viši stručni saradnik

1/10 Načelnik Službe

1/11 Stručni savjetnik za budžet

1/12 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik

1/13 Stručni savjetnik za pravne poslove

1/14 Stručni savjetnik za javne nabavke

1/17 Stručni saradnik za blagajnu i depozit osuđenih i pritvorenih lica

 

Komisija II

1/03 Psiholog u prijemnom odjeljenju

1/06 Načelnik Službe zdravstvene zaštite

1/07 Ljekar opće prakse

1/08 Sanitarni inžinjer 

1/09 Stomatolog – stručni savjetnik

1/15 Stručni savjetnik inžinjer elektrotehnike

1/16 Stručni savjetnik – inžinjer hemijske tehnologije

1/01 Stručni savjetnik za stručno usavršavanje i obučavanje pripadnika službe osiguranja

Opis poslova i radnih zadataka: zadužen za stručno osposobljavanje i vršenje obuke zaposlenih u službi, priprema i nadzire provođenje osnovne obuke ovlaštenih zavodskih službenika i vodi evidencije o polaznicima, osigurava kontinuiranu obuku pripadnika Službe i vodi evidenciju o postignutim rezultatima na testiranju, organizuje u dogovoru sa načelnikom Službe posebnu fizičku obuku u koju su uključene borilačke vještine, sredstva prinude i posebna oprema te praktičnu obuku u rukovanju oružjem i hemijskim sredstvima te vodi evidencije o polaznicima obuke i ostvarenim rezultatima; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Službe.

Posebni uslovi: Završen Fakultet sporta i tjelesnog odgoja – ostvarenih najmanje 240 ECTS ili VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/02 Načelnik Službe odgoja – tretmana

Opis poslova i radnih zadataka: vrši organizaciju i rukovodi radom Službe; prati realizaciju plana i programa rada i stara se o provođenju Zakona, Pravilnika o kućnom redu za izdržavanje kazne zatvora i drugih podzakonskih akata iz oblasti tretmana; rukovodi sastancima Službe, nadzire i kontroliše rad svih radnika u Službi; koordinira rad između pojedinih izvršilaca u Službi; prati i usmjerava provođenje određenog tretmana za osuđena lica; radi na pronalaženju, usvajanju i primjeni novih metoda i oblika rada u provođenju tretmana; sarađuje sa drugim službama Zavoda u cilju efikasnijeg funkcionisanja Službe; predlaže godišnji plan Službe i podnosi godišnji izvještaj o radu rukovodiocu ustanove; obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti ili mu stavi u zadatak upravnik Zavoda.

Posebni uslovi: Završen fakultet psihologije, sociologije ili pedagogije – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja i ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stepen; najmanje četiri godine radnog iskustva u struci; najmanje 3 godine iskustva u poslovima rada sa osuđenicima; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1.545,99 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/03 Psiholog u prijemnom odjeljenju

Opis poslova i radnih zadataka: sačinjava psihološke nalaze za osuđena lica u prijemnom odjeljenju; vrši primjenu baterija psiholoških mjernih instrumenata (testova i intervjua) radi dobijanja podataka neophodnih za dijagnostiku eksploraciju ličnosti osuđenih lica; vodi terapijske intervjue sa osuđenim licima (iz prevaspitnih grupa) koja imaju mentalne teškoće i probleme u adaptaciji na uslove života u Zavodu i licima kojima je izrečena mjera usamljenja ili disciplinska sankcija samice; aktivno učestvuje u radu stručnog tima prilikom sačinjavanja prijedloga tretmana; učestvuje u radu tima za liječenje alkoholičara i narkomana; sarađuje sa vaspitačima i socijalnim radnikom radi dobijanja povratnih informacija i eventualne promjene tretmana; u stalnoj je pripravnosti za hitne intervencije van radnog vremena; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

Posebni uslovi: Završen fakultet i stečena diploma – diplomirani psiholog – najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje tri godine radnog iskustva u struci u poslovima rada u struci; certifikat o osposobljenosti u radu sa HIV osobama; certifikat o osposobljenosti u radu na inkluziji; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/04 Vaspitač – stručni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: planira, programira i organizuje rad u svom vaspitnom kolektivu ili grupi uz obavljanje individualnog, grupnog i kolektivnog oblika rada; analizira, proučava i realiziuje program tretmana i postupanja koje odredi stručni tim; vrši objektivizaciju ličnosti i vaspitnu kontrolu u vaspitnim kolektivima ili grupama lica lišenih slobode; unosi podatke u dosije; vrši pregled pošte; sarađuje i kontaktira sa porodicama; vrši prikupljanje podataka o licima lišenih slobode na radnom mjestu, na odjeljenju, kulturno-prosvjetnom radu i školi; daje prijedloge za pogodnosti; obavlja sve vrste intervjua sa osuđenim licima u svom kolektivu prema penološkoj praksi (prvi, korektivni, posebni i završni intervju); razmatra molbe za pomoć u odjeći, obući ili novcu; sarađuje sa socijalnim radnikom radi pružanja pomoći licima lišenim slobode u rješavanju njihovih socijalnih problema; priprema mišljenja u postupku pomilovanja, uslovnog otpusta, obrade za prijedloge za prekid kazne; daje mišljenja i prijedloge za postupke premještaja osuđenih lica u druge ustanove ili u odjeljenje sa posebnim režimom; organizuje i stara se o upoznavanju osuđenih lica sa ZIKS-om i drugim propisima iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija; u svojstvu instruktora prati rad i ponašanje zatvorenika u toku izdržavanja kazne zatvora, prikuplja i objedinjuje podatke i zapažanja stručnih instruktora, obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Službe.

Posebni uslovi: Završen fakultet psihologije, sociologije ili pedagogije – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 8 (osam).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/05 Socijalni radnik – viši stručni saradnik

Opis poslova i radnih zadataka: učestvuje u radu tima stručnjaka koji liječe ovisnike; uzima socijalnu anamnezu putem intervjua i razgovara sa osuđenim licima i vrši provjere socijalne ankete; učestvuje u radu stručnog tima prilikom sačinjavanja prijedloga tretmana; vodi razgovore sa osuđenim licima na prijedlog vaspitača ili psihologa i pomaže osuđenim licima u rješavanju njihovih socijalnih problema; sarađuje sa organima socijalne zaštite; pruža pomoć osuđenim licima u rješavanju njihovih prava iz invalidskog i zdravstvenog osiguranja; ostvaruje saradnju sa nadležnim organima ministarstava unutrašnjih poslova i centara socijalne zaštite u cilju praćenja realizacije ostvarenja svrhe uslovnog otpusta za lica otpuštena iz ustanove; priprema obavijesti nadležnim organima o uvjetnom otpustu; vodi propisane evidencije o uslovnim otpustima; po dobijenim informacijama o kršenju pravila ponašanja na uslovnom otpustu priprema prijedlog za opoziv uslovnog otpusta; učestvuje u komisiji kod povrede na radu za osuđena lica; s vjerskim službenicima različitih konfesija u cilju omogućavanja osuđenim licima za ispunjavanje vjerskih potreba; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

Posebni uslovi: završen fakultet smjer socijalni rad i socijalna politika – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/06 Načelnik Službe zdravstvene zaštite

Opis poslova i radnih zadataka: stara se o redovnom i blagovremenom obavljanju poslova zdravstvene zaštite za osuđena i zatvorena lica; vrši rukovođenje i organizaciju rada Zdravstvene službe; vodi organizaciju opće medicine; vrši sistematske preglede lica lišenih slobode i prijavljenih za ljekarski pregled; predlaže upućivanje osuđenih lica na liječenje van zatvora; odobrava i kontroliše trebovanje i upotrebu lijekova, sanitetskog materijala i prehrambenih artikala za bodybuilding; sastavlja i daje mišljenje i podatke o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti osuđenih lica; u dogovoru sa upravnikom Zavoda ostvaruje saradnju sa medicinskim ustanovama u vezi angažiranja ljekara specijalista; vrši nadzor higijenskog stanja – zdravstvenog stanja prostorija u kojima žive, rade i borave lica lišena slobode i nadzor nad ambulantom, stacionarnim prostorijama, kuhinjom, skladištem hrane; stara se o upućivanju na sanitarne preglede lica koja rade sa životnim namirnicama; vrši otvaranje i zatvaranje bolovanja i vođenje potrebne evidencije; obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor Zavoda.

Posebni uslovi: završen medicinski fakultet, zvanje doktora medicine – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima urgentne medicine; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1.545,99 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/07 Ljekar opće prakse

Opis poslova i radnih zadataka: Ljekar opće prakse pruža potrebnu primarnu zdravstvenu zaštitu zatvorenika i pritvorenika, koja se odnosi na vršenje ljekarskih pregleda, učestvovanje u radu stručnih timova, propisivanje terapije za liječenje, upućivanje na specijalističke preglede; vrši preglede i kontrolu hrane i uslova smještaja zatvorenika i pritvorenika; predlaže mjere resocijalizacije; odgovoran je za pravilan zdravstveni tretman zatvorenika i pritvorenika; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.

Posebni uslovi: završen medicinski fakultet, zvanje doktora medicine – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme u struci; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/08 Sanitarni inžinjer

Opis poslova i radnih zadataka: sanitarni tehničari i inžinjeri rade na otkrivanju onečišćenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i provode odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi gdje uzimaju uzorke vode, hrane, vazduha i sl., koje nakon toga analiziraju. Procjena, zdravstvene ispravnosti vode te analize i testovi kojima se otkriva prisutnost mikroorganizama i teških metala. Prikuplja i obrađuje podatke o higijenskim prilikama i bolestima te učestvuju u provedbi raznih mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti, zajedno sa laborantom – sanitarnim tehničarem provodi i mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; provedbi posebne mjere zaštite na radu zaposlenih i ostalog stanovništva koji su u toku rada ili pod drugim uslovima izloženi djelovanju ionizirajućeg i neonizirajućeg zračenja u skladu s propisima o zaštiti od ionizirajućeg i neonizirajućeg zračenja, osigurava nadzire sterilizaciju medicinskih alata i opreme, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.

Posebni uslovi: ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme i stečeno zvanje sanitarni inžinjer; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme u struci; posjedovanje certifikata HCCP menadžera; položen stručni ispit iz oblasti struke; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/09 Stomatolog – stručni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: Stomatolog vrši usluge dentalne medicine i liječenje osoba lišenih slobode s bolestima usne šupljine, te izrade raznih naprava i postavljanja umjetnih materijala kojima se nadoknađuju i/ili nadograđuju izgubljeni zubi i okolne strukture, odgovoran je za pravilan zdravstveni tretman zatvorenika i pritvorenika; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe.

Posebni uslovi: završen stomatološki fakultet, zvanje doktora stomatologije – završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili najmanje VSS –VII.1 stepen stručne spreme; najmanje pet godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima stomatologa; položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/10 Načelnik Službe

Opis poslova i radnih zadataka: koordinira radom Odsjeka i odgovoran je za organizovanje i obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne službenike i zaposlenike i daje bliže upute o načinu obavljanja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka, redovno usmeno ili pismeno upoznaje upravnika Zavoda o stanju obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova predlažući mjere za njihovo rješavanje, postupa prema nalozima pomoćnika ministra i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka. Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Odsjeku.

Posebni uslovi: prvi ciklus visokog obrazovanja i 240 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stepen stručne spreme ekonomski ili pravni fakultet; najmanje 4 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1.545,99 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/11 Stručni savjetnik za budžet

Opis poslova i radnih zadataka: Sačinjava i rukovodiocima programa dostavlja zahtjev (sa preciznim pojašnjenjima po budžetskim pozicijama) za dostavljanje ulaznih podataka za izradu Dokumenta okvirnog budžeta i budžetskog zahtjeva za narednu fiskalnu godinu. Na osnovu ulaznih podataka od rukovodilaca programa i izvršene analize troškova po budžetskim pozicijama Zavoda, vrši izradu prijedloga Dokumenta okvirnog budžeta za naredne tri godine po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sa potrebnim tekstualnim obrazloženjima, brine se o blagovremenom dostavljanju istog putem informacionog sistema planiranja i upravljanja budžetom (BPMIS –sistem). Vrši izradu godišnjeg operativnog plana za tekuću fiskalnu godinu na osnovu odobrene alokacije budžetskih sredstava iskazanih u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za tekuću godinu i informacija od strane organizacionih jedinica. U saradnji sa rukovodiocima programa Zavoda i na osnovu ulaznih podataka od strane istih, te izvršene analize kretanja troškova po pojedinim budžetskim pozicijama, vrši izradu prijedloga Zahtjeva za dodjelu sredstava za narednu fiskalnu godinu i to po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sa potrebnim tekstualnim obrazloženjima, brine se o blagovremenom dostavljanju istog putem informacionog sistema planiranja i upravljanja budžetom (BPMIS –sistem). U skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta BIH sačinjava periodične i godišnje finansijske izvještaje o izvršenju budžeta Zavoda sa potrebnim tekstualnim obrazloženjima, prati dinamiku i strukturu utroška budžetskih sredstava te blagovremeno šefu Odsjeka ukazuje na eventualna odstupanja od plana budžeta i predlaže odgovarajuće mjere i prioritete za eventualnim prestrukturiranjem rashoda i potrebom za tekućom budžetskom rezervom. Na osnovu ulaznih podataka od rukovodilaca programa i analize kretanja visine prihoda po pojedinim budžetskim pozicijama, sačinjava procjenu visine vlastitih prihoda Zavoda za fiskalnu i naredne tri godine, prati realizaciju vlastitih prihoda Zavoda, vodi evidenciju naplaćenih vlastitih prihoda Zavoda na osnovu dokaza o uplatama istih, vrši sravnjenje istih sa knjigovodstvenom evidencijom Zavoda finansija i trezora BiH, dostavlja mjesečne izvještaje o ostvarenju prihoda šefu Odsjeka, kao i druge poslove po nalogu načelnika službe. Za svoj rad odgovara načelniku Službe.

Posebni uslovi: prvi ciklus visokog obrazovanja i 240 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stepen stručne spreme ekonomski ili pravni fakultet; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/12 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik

Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje strateške dokumente u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima (strateški i kadrovski plan institucije, strategiju upravljanja ljudskim potencijalima, plan integriteta i sl.) i daje stručna mišljenja u ovoj oblasti kroz rad kolegija rukovodilaca institucije; Definiše smjernice za poboljšanje opisa radnih mjesta; Nadzire procedure ocjene rada, daje stručnu pomoć ocjenjivačima i predlaže unaprjeđenja procesa ocjenjivanja zaposlenih u instituciji; Izrađuje program stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih institucije, sprovodi evaluaciju efekata obuka kroz kontinuirano praćenje razvoja i napretka zaposlenih; Priprema program rada pripravnika, volontera i studentske prakse; Pruža stručne savjete rukovodstvu u rješavanju eventualnih konfliktnih situacija i nesporazuma sa zaposlenima; Vodi Knjigu evidencije zaposlenih i personalnih dosjea zaposlenih; Organizuje procedure ocjene rada, izrađuje izvještaj o provedenom ocjenjivanju; Predlaže i organizuje (decentralizovane) obuke i sprovodi evaluaciju provedenih obuka, pomaže u koordinaciji unutar institucije s ciljem osiguranja svih neophodnih elemenata za prijem delegacija (nabavka poklona, rezervacija restorana), kao i druge poslove po nalogu načelnika službe. Za svoj rad odgovara načelniku Službe.

Posebni uslovi: prvi ciklus visokog obrazovanja i 240 ECTS ili najmanje VSS – VII.1 stepen stručne spreme politologije; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; posjedovanje znanja u upravljanju i vođenju poslovnih jedinica; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/13 Stručni savjetnik za pravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno izrađuje normativne akte; Sačinjava nacrte ugovora, sporazuma i drugih pravnih akata neophodnih za funkcionisanje institucije; Predlaže izmjene u propisima i drugim aktima u instituciji; Vodi upravne postupke, uključujući i posebne ispitne postupke te predlaže način rješavanja upravnog postupka; Izrađuje nacrte rješenja u postupcima koje vodi; Priprema pravna mišljenja iz nadležnosti institucije; Pruža stručne savjete iz oblasti primjene propisa; Sačinjava odgovore na tužbe, žalbe i predstavke građana; Po potrebi zastupa instituciju u postupcima pred nadležnim organima, te u postupcima koji se odnose na ravnopravni status zaposlenih u instituciji., kao i druge poslove po nalogu načelnika službe. Za svoj rad odgovara načelniku Službe.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/14 Stručni savjetnik za javne nabavke

Opis poslova i radnih zadataka: Sačinjava plan nabavki prati realizaciju plana; Provodi postupke javnih nabavki u skladu sa zakonom, posebnim procedurama međunarodnih, kreditnih i donatorskih organizacija ili međunarodnim dokumentima; Izrađuje tendersku dokumentaciju u saradnji sa stručnim osobljem; Izrađuje ugovore i ostalu prateću dokumentaciju u okviru postupka javnih nabavki; Izrađuje odgovore na prigovore/žalbe ponuđača; Pruža savjetodavnu pomoć iz oblasti javnih nabavki rukovodstvu institucije; Pruža podršku odsjecima i projektima u instituciji u vezi sa pitanjima koja se odnose na javne nabavke; Na osnovu realizacije nabavki iz proteklog perioda, prikuplja neposredno nadređenom potrebne podatke za sačinjavanje tehničkih specifikacija za provođenje konkretnih postupaka javnih nabavki; Prati realizaciju zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki (vrijednosno i vremenski) i daje informacije neposredno nadređenom., kao i druge poslove po nalogu načelnika službe. Za svoj rad odgovara načelniku Službe.

Posebni uslovi: završen pravni ili ekonomski fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 3 (tri).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/15 Stručni savjetnik inžinjer elektrotehnike

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove sistem administratora (Windows Server Platform), kao što su konfiguracija, instalacija i održavanje servera, radnih stanica i aktivne mrežne opreme (Cisco) i osigurava njihovu ispravnost i dopustivost, te poslove Administratora baze podataka (Microsoft SQL server), vrši kontrolu i ispravnost baze podataka, kontroliše, nadgleda i osigurava ispravnost same aplikacije (Microsoft NET), poslove analiziranja i održavanja aplikacijskog softvera-web pristupnih stranica registra zaloga i poboljšanja istih te učestvuje u doradi i razvoju postojećeg software u saradnji sa kreatorima sistema, poslove unosa novih korisnika (korisničkog imena, password i PIN-a) u Primary Domain Controller (WIN 200 Advanced Server), vrši svakodnevno nadgledanje „Timer“ aplikacije i ispravnost funkcionisanja iste, vrši kontrolu dnevnih registracija i generira iste, te vrši periodično osvježenje PDF Servera. Za registar zaloga obavlja i poslove Mrežnog administratora, kao što su kontrola i provjera rezervne kopije podataka (Veritas), kao i same strategije za kreiranje rezervne kopije podataka, pruža stručnu podršku Help desku registra, planira sredstva za nabavku i održavanje opreme, predlaže mogućnost novih aplikacija, koordinira radom i vrši instaliranje programa iz djelokruga rada registra. Prati uslove u kojima sistem radi i otklanja uočene nedostatke. Obavljanje analize komunikacija i sistema mreže i planiranje dizajna za integrisanje kompjuterskog sistema, te vrši instaliranje, testiranje i prilagođavanje mrežnih komponenti. Planira sredstava za nabavku i održavanje opreme, kontaktira sa davateljima usluga održavanje računarske opreme, LAN mreže, usluga Internet pristupa i web hostinga, administriranje domenskog servera Ministarstva, kao i otvaranje domenskih računa za djelatnike Ministarstva, administriranje OWIS aplikacije. Po potrebi arhivira podatke (beckup) na osnovu propisanih procedura, savjetuje zaposlene pri njihovu radu sa različitim softverskim aplikacijama, pruža podršku korisnicima pri svakodnevnoj upotrebi računarske opreme, te obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjela kome podnosi izvještaj o svome radu.

Posebni uslovi: fakultet tehničkog smjera VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog staža u struci; položen stručni upravni ispit; dobro znanje serverske i korisničke Microsoft platforme; dobro znanje rada na Microsoft SQL bazama; dobro znanje rada sa Microsoft Razvojnim alatima ASP. NET; dobro znanje rada sa razvojnim alatima koji koriste PHP. Skripte; znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/16 Stručni savjetnik – inžinjer hemijske tehnologije

Opis poslova i radnih zadataka: kontroliše ispravnost hrane u kuhinji, po nalogu ovlaštenog doktora uzima uzorke hrane i čuva ih prema propisima koji se primjenjuju, vrši pretrage i druge nužne poslove kojima se osigurava ispravnost hrane, označava hranu koja ima potencijalne alergene i o tome izvještava načelnika zdravstvene službe, prati cjelokupni postupak pripreme hrane od sirovina i toka proizvodnje do konačnog proizvoda, vodi računa i o redovnim zdravstvenim pregledima osoblja i organizuje kurseve na kojima ih poučavaju kako će spriječiti zagađenje hrane, vrši sanitaciju opreme i prostorija vrši i druge poslove po nalogu načelnika Službe.

Posebni uslovi: Završen tehnološki fakultet – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja i 240 ECTS ili najmanje VSS – VII stepen; najmanje jedna 3 godine radnog iskustva na poslovima tehnološkog ispitivanja namirnica nakon sticanja stručne spreme; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

1/17 Stručni saradnik za blagajnu i depozit osuđenih i pritvorenih lica

Opis poslova i radnih zadataka: organizuje, rukovodi i kontroliše rad unutrašnjeg osiguranja; organizuje rad i vodi brigu o kontroli pologa depozita novčanih sredstava pritvorenih lica, kontroliše ispravnosti finansijske dokumentacije o utrošku novčanih sredstava iz blagajne depozita novčanih sredstava pritvorenih lica, kontrolše ispravnosti sačinjavanja blagajničkih dnevnika, vodi dnevnu evidenciju i mjesečne izvještaje o zaduženju i razduženju, zadužuje i razdužuje pritvorenika sa propisanom opremom za smještaj, odjećom i obućom, sredstvima za održavanje higijene i drugo, vodi evidenciju o svim zaduženjima pritvorenika, vrši poslove evidentiranja i izdavanja nabavljenog inventara i materijala, svu robu izdaje na revers, i druge poslove po nalogu načelnika Službe.

Posebni uslovi: Završen ekonomski fakultet – najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja i 180 ECTS ili najmanje VSS – VII stepen; najmanje jedna (1) godine radnog iskustva na poslovima u službi osiguranja nakon sticanja stručne spreme; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata998,95KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se dvije (2) Komisije za izbor izbor i to:

I Komisija za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojevima 1/01, 1/02, 1/04, 1/05, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 i 1/17.

II Komisija za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojevima 1/03, 1/06, 1/07,    1/08, 1/09, 1/15, 1/16.

Kandidat koji se želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne komisije za izbor dostavlja jednu prijavu na kojoj označava pozicije na koje se želi prijaviti s ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu oglasa. Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih komisija, onda dostavlja odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim komisijama, a uz svaku prijavu dostavlja se ovjerena fotokopija tražene dokumentacije za svaku komisiju za izbor odvojeno, u protivnom se njihove prijave neće smatrati urednim.

Dodatna napomena:

U skladu sa članom 30. stav (1) Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 54/05 i 12/09) kandidati sa rang liste uspješnih kandidata biće predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena povjerljivo, prije okončanja postupka izbora najuspješnijeg kandidata.

U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Stepeni dozvola za pristup podacima po pozicijama:

1/01 Stručni savjetnik za stručno usavršavanje i obučavanje pripadnika službe osiguranja

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/02 Načelnik Službe odgoja – tretmana

Dozvola za pristup podacima stepena – “VRLO TAJNO

1/04 Vaspitač – stručni savjetnik

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/05 Socijalni radnik – viši stručni saradnik

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/10 Načelnik Službe

Dozvola za pristup podacima stepena– “POVJERLJIVO”

1/11 Stručni savjetnik za budžet

Dozvola za pristup podacima stepena– “POVJERLJIVO”

1/12 Stručni savjetnik za upravljanje ljudskim potencijalima i glasnogovornik

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/13 Stručni savjetnik za pravne poslove

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/14 Stručni savjetnik za javne nabavke

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/17 Stručni saradnik za blagajnu i depozit osuđenih i pritvorenih lica

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/03 Psiholog u prijemnom odjeljenju

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/06 Načelnik Službe zdravstvene zaštite

Dozvola za pristup podacima stepena – “VRLO TAJNO”

1/07 Ljekar opće prakse

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/08 Sanitarni inžinjer

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/09 Stomatolog – stručni savjetnik

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

1/15 Stručni savjetnik inžinjer elektrotehnike

Dozvola za pristup podacima stepena – “VRLO TAJNO”

1/16 Stručni savjetnik – inžinjer hemijske tehnologije

Dozvola za pristup podacima stepena – “POVJERLJIVO”

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva (osim za poziciju 1/15);

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog staža (samo za poziciju 1/15);

–       položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija za rad u službi tretmana (za pozicije 1/02, 1/03, 1/04 i 1/05);

–       certifikata o osposobljenosti u radu sa HIV osobama (samo za poziciju 1/03);

–       certifikata o osposobljenosti u radu na inkluziji (samo za poziciju 1/03);

–       dokaza o položenom stručnom ispitu iz oblasti zdravstva i licence za obavljanje zdravstvene djelatnosti (samo za pozicije 1/06, 1/07 i 1/09);

–       certifikata HCCP menadžera (samo za poziciju 1/08);

–       položen stručni ispit iz oblasti struke (samo za poziciju 1/08);

–       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (samo za poziciju 1/15);

–       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

 

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13, 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 17.01.2020. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

«Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Agencija za državnu službu BiH

Broj izvrsilaca: 24

Datum isteka: 17.01.2020

Datum objave: 30.12.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.