fbpx

Prijem državnih službenika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine s

Prijem državnih službenika Sarajevo

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Porezne
uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

2/ 566

Radna mjesta:
01.Stručni suradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni
porezni ured Zenica – Porezna ispostava Zavidovići – 1 (jedan) izvršitelj
02.Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Zenica –
Porezna ispostava Tešanj – 1 (jedan) izvršitelj
03.Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Mostar – Odsjek za inspekcijski nadzor – 1 (jedan) izvršitelj
04.Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Tuzla – Odsjek za
inspekcijski nadzor – 1 (jedan) izvršitelj
05.Federalni porezni obavještajni inspektor – Središnji ured – Sektor za
inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage – Odsjek za obavještavanje i
istrage za Regiju Novi Travnik – 1 (jedan) izvršitelj

01. Opis poslova: registracija obveznika uplate doprinosa; provođenje postupka dodjele identifikacionog broja, izdavanje uvjerenja o registraciji; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti; dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga
dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o
nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu
zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.285,26 KM
02. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih
obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema
poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izvještaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po
odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici  poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i
godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih
obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini
duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.424,21 KM
03.Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno utvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nazora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera;putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava tačnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB,PIB i IOSA) i
nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši
naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM
04. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno utvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nazora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nazorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira
podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je
počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera;
putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava tačnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB,PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM
05.Opis poslova: obavlja obavještajne radnje u skladu sa važećim procedurama u uredu i na terenu; prikuplja informacije i provjerava podatke po službenoj dužnosti i iz predstavki o mogućim prekršajnim i krivičnim djelima iz oblasti poreza; dostavlja obavještajne podatka na provjeru nadležnim organizacionim jedinicama; po dobijanju povratne informacije vrši njihovu obradu; osigurava tajnost informacija i podataka; prikuplja, ocjenjuje i dostavlja informacije šefu Odsjeka za obavještavanje i istrage u skladu sa propisanim procedurama; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.792,42 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:
Poziciju 01.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja –
pravne struke ili ekonomski fakultet
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
Poziciju 02.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
Poziciju 03.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
Poziciju 04.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski
fakultet
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
Poziciju 05.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke, ekonomski
fakultet ili fakultet kriminalističkih nauka
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati za poziciju stručnog suradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu
na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine)
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
1. Odjeljenje Agencije za Hercegovačko – neretvanski i Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru, Ul. Ante Starčevića bb., 88000 Mostar – za poziciju 03.
2. Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa
sjedištem u Zenici, Ul.Kučukovići br.2, 72000 Zenica – za pozicije: 01. i 02.
3. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli,
Ul.Trg slobode bb., 75000 Tuzla – za poziciju 04.
4. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Goražde sa sjedištem u Sarajevu, Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo – za
poziciju 05.
sa naznakom:
“Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozivom na broj natječaja: 2/566”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 27.01.2020

Datum objave: 16.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.