fbpx

Prijem državnih službenika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Prijem državnih službenika Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Agencija
za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo

06-1250

Radna mjesta:
01.Šef Službe za pravne, stambene i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac
02.Šef Službe za računovodstvo i finansije – 1 (jedan) izvršilac
03.Stručni savjetnik na izgradnji, rekostrukciji, sanaciji i održavanju objekata
niskogradnje – 3(tri) izvršioca
04.Stručni savjetnik na izgradnji, rekostrukciji, sanaciji i održavanju objekata
visokogradnje – 2(dva) izvršioca
05.Stručni saradnik za pribavljanje investiciono-tehničke i druge dokumentacije za
objekte visokogradnje i niskogradnje – 1(jedan) izvršilac
01.Opis poslova: organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe kojom rukovodi; raspoređuje
poslove na državne službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova;
osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz djelokruga službe; redovno
usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca sektora u čijem se sastavu nalazi služba o stanju vršenja
poslova iz nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo
rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca sektora i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti
sektora kojim rukovodi; obavlja druge poslove koje odredi direktor i pomoćnik direktora; za svoj rad
odgovara direktoru Zavoda i pomoćniku direktora.
02.Opis poslova: organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe kojom rukovodi; raspoređuje
poslove na državne službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova;
osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz djelokruga službe; redovno
usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca sektora u čijem se sastavu nalazi služba o stanju vršenja
poslova iz nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo
rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca sektora i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti
sektora kojim rukovodi; obavlja druge poslove koje odredi direktor i pomoćnik direktora; za svoj rad
odgovara direktoru i pomoćniku direktora.
03.Opis poslova: vrši tehnički nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji objekata
niskogradnje; koordinira rad svih nadzornih inženjera na gradilištu; sarađuje sa investitorima i
krajnjim korisnicima do primopredaje objekata i arhiviranja dokumentacije, poštujući struku i
pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u radu ekipe za obračun orijentacionih
troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; povremeno učestvuje u
internoj reviziji projektne dokumentacije u Službi pripreme i ugovaranja; po potrebi obavlja tehnički
nadzor na sanaciji klizišta; obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi pomoćnik direktora i šef
službe; za svoj rad odgovara pomoćniku direktora i šefu službe.
04.Opis poslova: vrši tehnički nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji objekata
visokogradnje; koordinira rad svih nadzornih inženjera na gradilištu; sarađuje sa investitorima i
krajnjim korisnicima do primopredaje objekata i arhiviranja dokumentacije, poštujući struku i
pridržavajući se Zakona o prostornom uređenju; učestvuje u radu ekipe za obračun orijentacionih
troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta u segmentu struke; povremeno učestvuje u
internoj reviziji projektne dokumentacije u Službi pripreme i ugovaranja; obavlja i druge stručne
poslove koje mu odredi pomoćnik direktora i šef službe; za svoj rad odgovara pomoćniku direktora i
šefu službe.
05.Opis poslova: prema dogovoru sa investitorima utvrđuje programe i priprema investicionotehničku dokumentaciju za obnovu i izgradnju manje složenih objekata visokogradnje i niskogradnje,
te uvjete i način realizacije tih projekata; obavlja i druge stručne poslove koje mu odredi pomoćnik
direktora i šef službe; za svoj rad odgovara pomoćniku direktora i šefu službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 01.
– stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne ili upravne struke
– 4 (četiri) godine radnog staža u struci
Poziciju 02.
– stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen Ekonomski fakultet
– 4 (četiri) godine radnog staža u struci
Poziciju 03.
– stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen Građevinski fakultet
– 5 (pet) godina radnog staža u struci
– položen stručni ispit iz oblasti građevinarstva
Poziciju 04.
– stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen Arhitektonski ili
Građevinski fakultet
– 5 (pet) godina radnog staža u struci
– položen stručni ispit iz oblasti građevinarstva ili arhitekture
Poziciju 05.
– stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS studijskih bodova ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja završen Arhitektonski ili
Građevinski fakultet
– 1 (jedna) godina radnog staža u struci
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (poz. 05.) koji obavljaju poslove namještenika
u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 26.11.2019

Datum objave: 15.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.