fbpx

Prijem državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, raspisuje   JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Prijem državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu
1/02 Viši stručni saradnik za evaluaciju dokumentacije
1/03 Viši stručni saradnik za fizičko-hemijska i instrumentalna ispitivanja

SEKTOR ZA OCJENU FARMACEUTSKOG KVALITETA LIJEKA
Odsjek za prijem i evaluaciju dokumentacije i podršku laboratoriji

1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu
Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za provođenje redovne kontrole. Administrativno-stručno obrađuje podnesene zahtjeve i dokumentaciju. Kontaktira sa veleprometnicima  vezano za problematiku redovne kontrole; pruža informacije strankama prema uputama. Pruža informacije zaposlenicima Agencije o predmetima. Organizuje poslove redovne kontrole na nivou odsjeka. Vrši prijem uzoraka iz redovne kontrole. Prati kretanje uzoraka u laboratoriji. Obavještava veleprometnike o statusu nalaza za redovne kontrole. Izdaje nalaze veleprometnicima. Vrši odlaganje zaprimljenih i arhiviranje gotovih predmeta. Priprema izvještaje o obavljenim poslovima, obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima  za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; provođenje mjera zaštite na radu; sprovođenje mjera upravljanja kvalitetom; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.
Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII-stepen), završen farmaceutski fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik – stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo

1/02 Viši stručni saradnik za evaluaciju dokumentacije
Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja najsloženije poslove iz oblasti ocjene farmaceutskog kvaliteta lijeka. Prati i primjenjuje propise „EU, ICH” smjernice kod procjene dokumentacije. Vrši evaluacije dokumentacije dostavljenu od proizvođača lijekova u formi “CTD-Modul 3” ili “EU Part II”. Izrađuje ekspertne izvještaje o kvalitetu lijeka za generičke lijekove, za potrebe registracije, obnove registracije kao i izvještaje o prihvatanju varijacija u dokumentaciji o kvalitetu lijeka i obavlja druge poslove koje mu odrede nadređeni. Glavne dužnosti i zadaci: Vrši složene poslove u postupku formalne procjene dokumentacije u postupku za izdavanje i obnove dozvole za stavljanje lijeka u promet i varijacija; vrši izradu potvrde o formalnoj kompletnosti; priprema nacrte akata o odbacivanju zahtjeva za izdavanje dozvola, njene obnove i varijacije; učestvuje u izradi i davanju stručnih mišljenja iz djelokruga svoga rada; priprema planove i analize aktivnosti iz djelokruga rada odjeljenja; upravlja kvalitetom u odnosu na zahtjeve „ISO“ standarda i implementira zahtjeva svih drugih nacionalnih i medunarodnih standarda i propisa, koji se odnose na poslove odsjeka; Odgovara nadređenima  za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera upravljanja kvalitetom; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.
Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII-stepen), završen farmaceutski fakultet; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru, položen stručni upravni ispit. Status: državni službenik – viši stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo

SEKTOR ZA FARMACEUTSKO-HEMIJSKU KONTROLU KVALITETA LIJEKA
Odsjek za fizičko-hemijska i instrumentalna ispitivanja

1/03 Viši stručni saradnik za fizičko-hemijska i instrumentalna ispitivanja
Opis poslova i radnih zadataka: Određuje elemente za izvođenje provjere kvaliteta lijekova i medicinskih sredstava, opojnih droga, prekursora i lijekova koji sadrže opojne droge na osnovu radnog naloga šefa laboratorija; vrši laboratorijska ispitivanja u postupku izdavanja i obnove dozvole, prve serije i varijacija i daje stručnu procjenu; uvodi nove laboratorijske postupke i poboljšava postojeće metode rada iz djelokruga pojedinih grupa laboratorjskih poslova i vrši ekspertizne analize; vrši poslove koji se odnose na status opreme, datum naredne kvalifikacije, internu kalibraciju i ispitivanje i originalnu dokumentaciju o opremi; učestvuje u izvođenju svih aktivnosti vezanih za upravljanje kvalitetom prema zahtjevima relevantnih nacionalnih i međunarodnih standarda u oblasti ispitivanja i kontrole lijekova; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera upravljanja kvalitetom; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.
Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen), farmaceutski fakultet ili diplomirani inžinjer hemije; najmanje 2 godine radnog iskustva; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik – viši stručni saradnik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.
Broj izvršilaca: jedan (1)
Mjesto rada: Sarajevo

Napomene za sve kandidate:
– Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
– Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.
– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.
– Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.
– Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
– Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12 i 12/20) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.
– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:
I Ovjerene kopije:
– univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
– dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
– uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
– uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;
– potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
– dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (za poziciju 1/01);
– uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2 (za pozicije 1/02 i 1/03);
– dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:
– popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:
– Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.
– U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.
– U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
– U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO gdje je navedena i razjašnjena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
– U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/znanja na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.
– Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:
– Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.
– Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 07.05.2021. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine”.
Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 07.05.2021

Datum objave: 04.05.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.