fbpx

Prijem državnih službenika u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije BiH

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Finansijske-Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje J A V N I   K O N K U R S za popunu radnih mjesta državnih službenika u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Prijem državnih službenika u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije BiH

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Finansijske-Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Radna mjesta:

01.Federalni finansijski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor, Odsjek za inspekcijski nadzor Mostar – 1 (jedan) izvršilac

02.Federalni finansijski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor, Odsjek za inspekcijski nadzor Tuzla – 1 (jedan) izvršilac

03.Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne, informatičke, računovodstvene i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica, i to: zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate državnih prihoda, javnih prihoda iz mjerodavnosti Federacije i prihode posebnih fondova Budžeta Federacije; ostvarivanje i iskazivanje knjigovodstva, odnosno poreskih prijava, prometa roba i usluga, prihoda, plaća i drugih elemenata od značaja za utvrđivanje javnih prihoda Federacije; prijavljivanje imovine i nekretnina koji podliježu oporezivanju; tačnosti iskazivanja podataka o pravu na poreske olakšice i oslobađanja; utvrđivanja osnovice obračunavanja i plaćanja poreza na promet; pravilnosti primjene zakona u pogledu načina plaćanja roba i usluga i dostavljanja podataka o tome; provedbe mjera prinudne naplate javnih prihoda; obračuna kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda Federacije; stanja računa javnih prihoda Federacije i usmjeravanja sredstava s tih računa, poreskih bilansi, rada radnika kod obavljanja poslova utvrđivanja i kontrole javnih prihoda Federacije, kupovine dionica ili udjela prilikom pretvorbe državnog vlasništva; uvoza i izvoza pojedinih roba i usluga vezanih za plaćanje i obračun poreza, carina i drugih federalnih dažbina koje se plaćaju na uvezenu robu, odnosno stvari; zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate sredstava koja su prihod budžeta Federacije: kontrolu vanjskotrgovinskog poslovanja i kreditnih poslova sa inozemstvom i druge privredne djelatnosti u inozemstvu domaćih i pravnih i fizičkih lica; postupa po naredbama i zahtjevima tužitelja i suda u skladu sa stvarnim nadležnostima Finansijske-Financijske policije; daje prijedloge za podnošenje zahtjeva za brisanje subjekata upisa iz registra nadležnog suda u skladu sa zakonom, sačinjava zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru; donosi rješenja; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava službene izvještaje i nacrte izvještaja o počinjenom krivičnom djelu; sačinjava dnevne, mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i analize o izvršenim inspekcijskim nadzorima i istražnim radnjama, poduzetim mjerama i radnjama i vrši druge poslove koje odredi neposreni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.419, 00 KM.

02. Opis poslova: obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica, i to: zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate državnih prihoda, javnih prihoda iz mjerodavnosti Federacije i prihode posebnih fondova Budžeta Federacije; ostvarivanje i iskazivanje knjigovodstva, odnosno poreskih prijava, prometa roba i usluga, prihoda, plaća i drugih elemenata od značaja za utvrđivanje javnih prihoda Federacije; prijavljivanje imovine i nekretnina koji podliježu oporezivanju; tačnosti iskazivanja podataka o pravu na poreske olakšice i oslobađanja; utvrđivanja osnovice obračunavanja i plaćanja poreza na promet; pravilnosti primjene zakona u pogledu načina plaćanja roba i usluga i dostavljanja podataka o tome; provedbe mjera prinudne naplate javnih prihoda; obračuna kamata za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda Federacije; stanja računa javnih prihoda Federacije i usmjeravanja sredstava s tih računa, poreskih bilansi, rada radnika kod obavljanja poslova utvrđivanja i kontrole javnih prihoda Federacije, kupovine dionica ili udjela prilikom pretvorbe državnog vlasništva; uvoza i izvoza pojedinih roba i usluga vezanih za plaćanje i obračun poreza, carina i drugih federalnih dažbina koje se plaćaju na uvezenu robu, odnosno stvari; zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate sredstava koja su prihod budžeta Federacije: kontrolu vanjskotrgovinskog poslovanja i kreditnih poslova sa inozemstvom i druge privredne djelatnosti u inozemstvu domaćih i pravnih i fizičkih lica; postupa po naredbama i zahtjevima tužitelja i suda u skladu sa stvarnim nadležnostima Finansijske-Financijske policije; daje prijedloge za podnošenje zahtjeva za brisanje subjekata upisa iz registra nadležnog suda u skladu sa zakonom, sačinjava zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru; donosi rješenja; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava službene izvještaje i nacrte izvještaja o počinjenom krivičnom djelu; sačinjava dnevne, mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i analize o izvršenim inspekcijskim nadzorima i istražnim radnjama, poduzetim mjerama i radnjama i vrši druge poslove koje odredi neposreni rukovodilac Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.419, 00 KM.

03. Opis poslova: izrađuje prednacrte i nacrte opštih akata Finansijske-Financijske policije Federacije BiH, izrađuje nacrte pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; priprema i izrađuje prijedloge žalbi na sve odluke redovnih sudova u parničnom, krivičnom, upravnom i izvršnom postupku i odgovara na žalbu; priprema i izrađuje prijedloge tužbi protiv drugostepenih upravnih odluka i odgovora na tužbu; sarađuje sa Pravobranilaštvom-Pravobraniteljstvom Federacije Bosne i Hercegovine i sa drugim državnim, federalnim i kantonalnim organima, tijelima i instutucijama u vezi sudskih sporova; sarađuje sa tužilaštvom, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353, 00 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da je stariji od 18 godina;

– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

– da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

– da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

– da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

Za poziciju 01.

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja – pravne struke
  • 3 (tri) godine radnog staža
  • poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja – pravne struke
  • 3 (tri) godine radnog staža
  • poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke
  • 3 (tri) godine radnog staža
  • poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu, ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službi

Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe

Ul. Kulovića br. 7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

broj: 10-30-8-268/21)“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 27.05.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.