fbpx

Prijem državnih službenika u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na Zahtjev Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS

Prijem državnih službenika u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog
suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj
službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana
5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u
organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19),
a na Zahtjev Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog
kantona, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona

Radna mjesta:
01. Stručni saradnik za upravljanje otpadom i očuvanje tla – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove, u Kantonalnoj direkciji za ceste – 1
(jedan) izvršilac
01. Opis poslova: vodi postupak rješavanja jednostavnih zahtjeva za izdavanje dozvola za upravljanje
otpadom, vodi postupak davanja saglasnosti na planove prilagođavanja u skladu sa propisima koji
reguliraju oblast otpada, vodi postupak davanja saglasnosti na planove upravljanja medicinskim otpadom,
obezbjeđuje odgovarajuće podatke od stručnih i drugih institucija potrebnih za izdavanje dozvola za
upravljanje otpadom, prati i proučava stanje i pojave u oblasti otpada i očuvanja tla na osnovu prikupljanja
podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe, obrada prikupljenih podataka sa
prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema, prati stanje u oblasti otpada (upotreba, skladištenje,
deponovanje i postupanje sa otpadom) i tla, provodi politiku u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih
akata i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti i posljedice koje mogu nastati, priprema analize, izvještaje,
informacije i druge materijale iz oblasti otpada u cilju informiranja nadležnih organa o stanju i problemima u
oblasti otpada, obezbjeđuje zakonitost, pravilnost i blagovremenost u izvršavanju poslova, odgovoran je za
primjenu, provođenje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda BAS EN
ISSO 9001:2000, koordinira aktivnosti sa nadležnim općinskim službama, radi i druge poslove po nalogu
pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.
02. Opis poslova: prati propise i njihovu primjenu iz oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja,
učestvuje u izradi svih poslova vezanih za izradu i izvršenje budžeta, redovno prati prihode po svim
vidovima u skladu sa Zakonom o cestama FBiH, sarađuje sa trezorom i računovodstvom, učestvuje u izradi
godišnjeg i periodičnih planova Direkcije, radi finansijske izvještaje prema važećim propisima, planira i
predlaže dinamiku ugovorenih i prispjelih obaveza, vrši prijem i obradu finansijske dokumentacije iz oblasti
zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta, podnosi izvještaje o realizaciji naplate iz oblasti zaštite
cesta, vrši prijem i obradu dokumentacije za investicije od izvođača radova, vrši operativne poslove platnog
prometa, vrši kontrolu utroška finansijskih sredstava, učestvuje kod izrade ugovora i primjene zakonskih
propisa iz oblasti ekonomsko-finansijskih poslova, sudjeluje u postupcima javne nabavke, redovno prati i
evidentira dostavljanje faktura na plaćanje i izvršenje plaćanja, kontrolira finansijsku dokumentaciju
izvođača radova, priprema naloge za plaćanje, evidentira utrošak svih finansijskih sredstava, učestvuje u
pripremi i sprovođenju procedura vezanih za Zakon o javnim nabavkama, odgovoran je za poznavanje i
pridržavanje procedura BAS EN ISO 9001:2000 standarda, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada
Direkcije po nalogu šefa odjeljenja. Za svoj rad odgovara šefu odjeljenja.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena
stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički
poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:
Radno mjesto 01:
– VII/VSS stručne spreme – tehničke struke, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje 180
ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja tražene struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog
obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Radno mjesto 02:
– VII stepen stručne spreme, dipl. ekonomista, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (najmanje
180 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža, nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog
obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima
iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa
drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog
upravnog ispita.
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne
službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992.
godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina
radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni
putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od
dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu
dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora
sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu
dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom
statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u
„Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure
bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona,
sa pozivom na broj: 08-30-8-10/21“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 15.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.