fbpx

Prijem državnih službenika u Općini Čitluk

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Čitluk, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI  NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk

Prijem državnih službenika u Općini Čitluk

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Općine Čitluk, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Čitluk

Radna mjesta:

01. Viši stručni suradnik za poslove u oblasti urbanizma u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša – 1 (jedan) izvršitelj

02. Viši stručni suradnik za podršku razvoju, izradu prioritetnih projekata i investicije u Uredu načelnika – 1 (jedan) izvršitelj

03. Stručni suradnik za poslove katastra u Službi za geodetske i imovinsko pravne poslove – 1 (jedan) izvršitelj

04. Stručni suradnik za građanska stanja u Službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje – 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: obavlja uviđaj na licu mjesta i utvrđuje da li je tražena izgradnja sukladna s planskim dokumentima i drugim uvjetima (odstojanje od susjeda, položaj u odnosu na prometnicu i dr.) utvrđenim za taj prostor; daje stručne analize, upute i mišljenja po potrebi iz oblasti prostornog uređenja, koji služe za potrebe rješavanja u prvostupanjskom upravnom postupku; utvrđuje urbanističko-tehničke uvjete na temelju kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata (stambenih, poslovnih, proizvodnih, komunalne infrastrukture i sl.); radi na izradi dokumenata prostornog uređenja, izrađuje planove parcelizacije; pribavlja stručna mišljenja nadležnih županijskih i federalnih tijela i institucija potrebnih za utvrđivanje mogućnosti izgradnje i određivanja urbanističko-tehničkih uvjeta za izgradnju objekta; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa zakonskim propisima; priprema predmete za arhiviranje; redovno upoznaje neposrednog rukovoditelja o stanju obavljanja poslova i problemima koji se javljaju pri obavljanju tih poslova; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj a koji se odnose na poslove ovoga radnog mjesta

02.Opis poslova: sudjeluje u svima fazama upravljanja razvojem; sudjeluje u poslovima izrade, implementacije, praćenja i vrednovanja strategije; komunicira mogućnosti eksternog financiranja sa nadležnom službom i vrši razmjenu informacija sa ostalim općinskim službama; prikuplja podatke o realizaciji strateških projekata i osigurava ažuriranost Centralne baze podataka i njenu upotrebu u svrhu upravljanja lokalnim razvojem; sudjeluje u pripremi trogodišnjih i godišnjih planova rada (1+2) Općine, s detaljnom razradom projekata za narednu godinu; razmatra moguće izvore eksternog financiranja i koordinira pripremu projektnih prijedloga za apliciranje na javne pozive za eksterno financiranje, u suradnji sa nadležnim službama; koordinira cjelokupno izvještavanje o realizaciji projekata; pruža stručnu podršku u procesu pripreme izvješća o realizaciji strategije, strateških i sektorskih ciljeva; koordinira realizaciju godišnjih planova rada i realizaciju projektnih aktivnosti sa službama i odsjecima; inicira i koordinira poslove monitoringa (praćenja) i evaluacije (vrednovanja) implementacije projekata i Strategije razvoja; analizira kapacitete potencijalnih partnera Općine (organizacija civilnog društva) i predlaže zajedničke aktivnosti u segmentu implementacije prioritetnih projekata (davanje mandata) i apliciranja na eksterne izvore financiranja; prati realizaciju općinskih investicijskih planova i surađuje sa drugim općinskim službama; vrši pisanje i prijevod dokumentacije sa stranih jezika prvenstveno engleskog jezika, koji se odnosi na razne projekte na koje će općina aplicirati prema raznim ino fondovima i donatorima; dostavljanje prioritetnih programa i projekata DCU-u u cilju pripreme Federalnog programa javnih investicija; praćenje i izvješćivanje o implementaciji projekata na nivou općine na temelju propisane metodologije; suradnja sa DCU, organizacionim jedinicama uspostavljenim u federalnim i županijskim ministarstvima; obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, a koje mu u zadatak stavi neposredni rukovoditelj.

03.Opis poslova: vodi postupak i izrađuje nacrte rješenja za promjenu posjednika u katastarskom operatu; vodi usmene rasprave oko utvrđivanja činjeničnog stanja i sačinjava sve očevide na licu mjesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja; prati primjene stručnih propisa iz oblasti katastra nekretnina i poduzima mjere za njihovu pravilnu primjenu; obavlja kontrolu nalaza i mišljenja danih od strane stručnih savjetnika u upravnom postupku; izrađuje i primjenjuje nove programe za računala iz katastra nekretnina; daje bliže upute i pregleda urađene poslove u svim procedurama održavanja katastarskog operata;prima stranke i daje objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti Odsjeka; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj Službe, a koji se odnose na poslove iz nadležnosti Odsjeka; uspostavljanje, izrada, vođenje i održavanje evidencija katastra; prikupljanje, sređivanje, kontrolu, mjerenje i obradu podataka prema stručnim naputcima; radi na usavršavanju i modernizaciji opreme i instrumenata koji se koriste u katastru zbog poboljšanja efikasnosti i blagovremenosti poslova premjera i održavanja katastra nekretnina; radi stručno operativne poslove i zadatke na održavanju geodetskog premjera i katastra zemljišta i katastra nekretnina; obavlja poslove davanja stručnog nalaza s mišljenjem u pogledu utvrđivanja oblika i površina građevinske parcele, utvrđuje sporne međe za potrebe upravnog postupka; izdaje skice snimljenog detalja zemljišta, zgrada, objekata i stanova; obavlja prijem stranaka i daje stručna objašnjenja o pitanju iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj, a koji se odnose na poslove ovoga radnog mjesta.

04.Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava jednostavne upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku iz oblasti građanskih stanja; pruža stručnu pravnu pomoć iz oblasti građanskih stanja; obavlja poslove u svezi sa sklapanjem braka; vrši upis u matične knjige zakonom; određenih činjenica o rođenju, državljanstvu, sklapanju braka, smrti i druge zakonom predviđene činjenice kao i promjene u svezi s tim činjenicama; vodi postupak priznanja očinstva; vodi postupak promjene prezimena nakon prestanka ili poništenja braka; izdaje izvatke i uvjerenja iz matičnih knjiga i knjiga državljana; sastavlja smrtovnice za umrle osobe i dostavlja ih nadležnim sudovima; obavlja naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za osobe koja su stekla državljanstvo BiH sukladno sa Zakonom, a po osnovu pravomoćnog rješenja nadležnog tijela; popunjava statističke upitnike, te vrši upise JMB građana u knjige; vrši poslove provjere podataka u bazama matičnih podataka i dostavlja ih Agenciji za indentifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka; obavezno vodi računa o tajnosti podatka do kojih dođe u svom radu shodno Zakonu o zaštiti tajnih podataka; po potrebi vrši provjeru podataka za Policijsku upravu; odgovara za ažurnost i urednost protokola matične evidencije; vrši otpremu pošte i obavlja arhiviranje; obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe po nalogu neposrednog rukovoditelja; za svoj rad neposredno odgovara šefu službe.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:

Poziciju 01:

 • VSS – VII stupanj stručne spreme, ili visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja – arhitektonski ili građevinski fakultet
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
 • poznavanje rada na računalu

Poziciju 02:

 • VSS – VII stupanj stručne spreme, ili visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja- pravne, ekonomske ili društvenih nauka
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
 • poznavanje ili znanje engleskog jezika sukladno odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja natječaja u organima državne službe u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/16 i 59/16)
 • poznavanje rada na računalu

Poziciju 03:

 • VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava pravne struke ili geodetske struke
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS
 • poznavanje rada na računalu

Poziciju 04:

 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrjednuje s najmanje 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
 • položen poseban stručni ispit za matičara (obavezno upisati: broj, datum i izdavaoca uvjerenja u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim natječajem“)
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS
 • poznavanje rada na računalu

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.).

3. Kandidati za radna mjesta stručnog suradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.

Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton

Ante Starčevića b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Općini Čitluk, sa pozivom na broj: 07-30-8-57/21“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 08.05.2021

Datum objave: 26.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.