fbpx

Prijem državnih službenika u Općini Konjic

Ovaj oglas je istekao

Općina Konjic

Prijem državnih službenika u Općini Konjic

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a u vezi sa članom 1.
Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u
Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14) i člana 5.
Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih
službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 13/19), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,
na zahtjev Općine Konjic, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Konjic

2/545

01. Šef Odsjeka za računovodstvo i trezor – Služba za privredu, finansije i društvene
djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac
02. Viši stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove – Služba za geodetske i
imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac
03. Urbanističko građevinski inspektor – Služba za opću upravu i inspekcijske
poslove – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka i neposredno organizuje, usmjerava rad i
odgovara za rad Odsjeka; radi najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka, odgovara za
primjenu propisa iz oblasti računovodstva i trezora, te blagovremenost i tačnost tih
poslova; obavlja, koordinira, organizuje i vodi poslove trezora sa ovlaštenjima o korištenju
potrebnih aplikacija i vrši zaključna knjiženja po godišnjem obračunu budžeta; prati i
kontroliše analitiku prihoda i rashoda i priprema podatke potrebne za izradu budžeta,
informacija, finansijskih izjava, analiza i drugih materijala; odgovoran je za ažurno, tačno i
potpuno evidentiranje u dnevniku, glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama, te za
vjerodostojnost, istinitost i urednost knjigovodstvenih isprava za knjiženje; učestvuje u
izradi budžeta, izjava, informacija i izvještaja i sl.; prati rad i pruža stručnu pomoć
komisijama za godišnji popis imovine, potraživanja i obaveza i dr.; priprema sve propisane
ili tražene mjesečne odnosno kvartalne – periodične izvještaje, obrasce za više nivoe
vlasti, HNK, F BiH, UIO i dr.; odgovoran je za blagovremenost i tačnost mjesečne prijave
za Upravu za indirektno oporezivanje; radi na pripremi pravilnika, odluka i drugih akata iz
nadležnosti računovodstva; prati primjenu ISO i drugih Standarda, prati mjesečne planove
rada i kontroliše izvršenje, prati i kontroliše rad uposlenih i predlaže ocjene rada u
Odsjeku; prati realizaciju investicija i priprema odgovarajuće izvještaje o investicionim
ulaganjima; izrađuje plan rada godišnjeg popisa, koordinira radom i prati realizaciju popisa
i odgovoran je za izradu Zbirnog izvještaja (elaborata) o popisu; radi i sve druge poslove iz
nadležnosti Odsjeka, kao i druge poslove koje mu odredi nadležni rukovodilac.
Posebni uslovi:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (240
ECTS bodova) ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
– najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon stečene VSS
– posjedovanje licence za zvanje certificiranog računovođe
– poznavanje rada na računaru
02. Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak iz imovinsko-pravnih odnosa: vodi
postupak preuzimanja i dodjela zemljišta u svrhu planirane izgradnje; vodi postupak
utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja; vodi postupak dodjele
zemljišta u svrhu legalizacije bespravno sagrađenih objekata; vodi postupak utvrđivanja
zemljišta za redovnu upotrebu objekata; vodi postupak uređenja međa na dodjeljenom
građevinskom zemljištu; vodi postupak gubitka prava korišćenja zemljišta radi građenja;
vodi postupak utvrđivanja prometa nedovršenog objekta; vodi postupak utvrđivanja prava
ranijih vlasnika na promet nacionalizovanog zemljišta (pravo preče kupovine); vodi
postupak utvrđivanja stvarnih službenosti, privremeno zauzimanje građevinskog zemljišta i
pripremne radnje za provođenje eksproprijacije građevine; vodi postupke eksproprijacije
nekretnina; vodi postupke uzurpacije zemljišta; vodi usmene rasprave oko utvrđivanja
činjeničnog stanja i sačinjava sve zapisnike iz upravnog postupka; obavlja uviđaj na licu
mjesta radi utvrđivanja činjeničnog stanja; vodi usmene rasprave za određivanje naknade
za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima; vodi usmene rasprave za određivanje naknade
za dodjeljeno zemljište krajnjim korisnicima; vodi usmene rasprave za određivanje
naknade vlasnicima za eksproprisane nekretnine; poziva i saslušava stranke, vještake
(geodetske, građevinske, poljoprivredne i dr. struke) i ostale učesnike u postupku; izrađuje
prijedloge svih rješenja kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
sačinjava odgovor na tužbe kad se pokrene upravni spor; vodi i sve druge postupke oko
rješavanja imovinsko-pravnih odosa na nekretninama u skladu sa zakonom i drugim
podzakonskim aktima; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, a koji se odnose
na poslove ovog radnog mjesta.
Posebni uslovi:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (240
ECTS bodova) ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravni fakultet
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon stečene VSS
– poznavanje rada na računaru
03. Opis poslova: obavlja kontrolu nad radom sudionika gradnje i održavanju građevine,
kvaliteta upotrebljenih i ugrađenih građevnih proizvoda i primjene svih pozitivnih zakonskih
propisa iz oblasti urbanizma i građenja; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i
poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva u roku
od 10 dana od prijema zahtjeva; vrši pregled objekta, prostora, procesa rada, dokumenata
i slično kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim
nadležnostima; donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi
evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u
slučaju povrede zakona ili drugog propisa, kao što je prekršaj ili krivično djelo, podnosi
zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu zbog učinjenog krivičnog
djela nadležnom tužilaštvu; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i
osigurava njihovo provođenje, u skladu za zakonom; može poduzimati i odgovarajuće
preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i
nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su:
upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice,
predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i slično; zapisnikom, izuzetno, može
narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po
život i zdravlje ljudi i po imovinu; dužan je pismeno zatražiti od nadležne službe Općine da
oglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za
gradnju, ako utvrdi da je to rješenje doneseno protivno odredbama zakona; dužan je da
prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na
predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz djelokruga njegovog rada; na zahtjev
glavnog inspektora izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na
pitanja iz svog djelokruga rada; na zahtjev sredstava informisanja daje usmene i pismene
odgovore o podacima iz svog djelokruga rada; obavlja i druge poslove i zadatke koji mu se
stave u nadležnost, kao i poslove koje mu odredi šef Odsjeka i rukovodilac Službe u vezi
pitanja njegovog radnog mjesta.
Posebni uslovi:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (240
ECTS bodova) ili II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, građevinski ili
arhitektonski fakultet
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon stečene VSS
– poznavanje rada na računaru
Pored posebnih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opšte
uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi
osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima
državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
(original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački
kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa. Istovremeno
sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo
na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave u Službenim novinama Federacije BiH, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u Službenim novinama Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Konjic”
V. D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/data/2019/konkursi/05_maj/2_545_opcina_konjic.pdf

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 23.05.2019

Datum objave: 13.05.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.