fbpx

Prijem državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Općina Novi Grad Sarajevo

Prijem državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Općine Novi Grad Sarajevo, Agencija za državnu
službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo

06-1249

Radna mjesta:
01.Stručni savjetnik za pravne poslove iz oblasti prostornog uređenja i građenja – 1
(jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za urbanizam – 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: prati i i primjenjuje Zakone i druge podzakonske akte vezane za predmetnu oblast
i učestvuje u izradi i usklađivanju općih i pojedinačnih akta sa istim; vodi prvostepeni upravni
postupak i utvrđuje nacrte rješenja za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje,
odobrenja za upotrebu objekta, odobrenja za izmjenu tehničke dokumentacije i drugih upravnih
akata u skladu sa Zakonom; utvrđuje prijedloge odluka i općih akata iz oblasti prostornog uređenja i
građenja; izrađuje nacrte ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje obligacionih i dužničko
– povjerilačkih odnosa u upravnom postupku kao i rad na realizaciji tih ugovora; pruža stručnu pomoć
građanima iz oblasti urbanizma, građenja i rješavanja imovinsko – pravnih odnosa, u šalter Sali, u
cilju efikasnijeg ostvarivanja prava građana; samostalan je i nezavisan u radu, te snosi ličnu
odgovornost za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova; izvještaj o svom radu
podnosi Šefu odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno
Šefa odsjeka; za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.
02.Opis poslova: učestvuje u jednostavnijem upravnom postupku (skraćeni postupak) izdavanja
urbanističke saglasnosti kao vještak arhitektonske struke, podnoseći nalaze, izvještaje, mišljenja i
obračune; vrši uviđaj na licu mjesta te verifikuje lokacije objekata izrađene od strane vještaka
geodetske struke; prati zakone i propise iz oblasti urbanizma i građenja i stara se o njihovoj
dosljednoj primjeni; učestvuje u postupcima izdavanja potvrda o etažiranju, rješenja o zauzimanju
javnih površina i odobrenja za prokop javnih površina; učestvuje u prvostepenom upravnom
postupku izdavanja rješenja o naknadama za izgradnju skloništa; priprema informacije iz nadležnosti
Službe; pruža stručnu pomoć građanima iz oblasti urbanizma i građenja, u šalter Sali, u cilju
efikasnijeg ostvarivanja prava građana; odgovara za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje
poslova; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika, odnosno Šefa odsjeka;
za svoj rad odgovara Šefu odsjeka i Pomoćniku općinskog načelnika.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 01.
– VSS/VII, prvi( 240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja
– Pravni fakultet
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci
– poznavanje rada na računaru
Poziciju 02.
– VSS/VII, prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja –
Arhitektonski fakultet
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci
– poznavanje rada na računaru
– vozački ispit B kategorije
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (poz. 02.) koji obavljaju poslove namještenika
u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH
ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Grad Sarajevo”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 26.11.2019

Datum objave: 15.11.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.