fbpx

Prijem državnih službenika u Općini Ravno

Ovaj oglas je istekao

Općina Ravno

Prijem državnih službenika u Općini Ravno

Na temelju članka 24. stavak (3) i članka 37. stavak (1), a u vezi sa člankom 74 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
(„Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), te članka 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika sa
visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj: 4/13), a na zahtjev Općine Ravno, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem vježbenika u Općini Ravno

2/ 567
I – DRŽAVNI SLUŽBENICI
Radna mjesta:
I/01. Stručni suradnik za poslove plana, analize i financijskih poslova
– 1 (jedan) izvršitelj
I/02. Stručni suradnik za poslove socijalne skrbi – socijalni radnik
– 1 (jedan) izvršitelj
I/03. Stručni suradnik za informatičke poslove i održavanje web stranice
– 1 (jedan) izvršitelj
I/04. Građevinski inspektor – 1 (jedan) izvršitelj
II – VJEŽBENIK
Vježbenik – diplomirani pravnik sa završenim pravnim fakultetom (VII stupanj)
odnosno završenim prvim ciklusom Bolonjskog sustava studiranja pravnog
fakulteta koji se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova – 2 (dva) izvršitelja
I – DRŽAVNI SLUŽBENICI
I/01. Opis poslova: izrađuje nalaze, izvješća i druge stručne materijale; obavlja stručnu obradu određenih pitanja u oblasti gospodarstva i restrukturiranja; obrađuju i unosi podatke u računar iz oblasti gospodarstva i restrukturiranja; koordinira između javnog i
privatnog sektora u cilju razvoja gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta; obavlja savjetodavne poslove s privatnim poduzetnicima; inicira poslovna udruženja privatnih poduzetnika na prostoru Općine; organizira okrugle stolove na temu lokalnog i ekonomskog razvitka; priprema nacrte Proračuna Općine, Završnog računa, programa i planova u oblasti financija; priprema izvješća o stanju proračuna Općine; nadzire rad na
referatu financijskog knjigovodstva i referatu za računovodstveno knjigovostvene poslove; obavljaju poslove knjiženja po računima Proračunima; obavlja kontiranje svih plaćenih računa, obavlja kontrolu o urednom plaćanju, kontrolu izvoda, knjiženje preko
financijskih kartica; plaća račune za izvršene nabave i usluge; vodi izdvojeno kreditne
kartice po svim računima; unosi podatke u računar; obavlja obračun i isplatu plaća zaposlenika u tijelima Općine, naknada za bolovanje i drugih naknada; obavlja dodjelu dotacije za korisnike Proračuna; izrađuje statistička izvješća; popunjava obrasce za isplate plaća; vodi kartice po kreditima zaposlenika; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Službe koje odredi pomoćnik načelnika, odnosno Općinski načelnik.
I/02. Opis poslova: inicira i sudjeluje u postupku za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, te sudjeluje u donošenju timskih odluka; poduzima mjere u svrhu ostvarivanja prava na zaštitu djece i odraslih izvan vlastite obitelji; priprema korisnike za smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku obitelj; sudjeluje u obradi i pružanju stručne
pomoći hraniteljskim obiteljima; provodi nadzor nad hraniteljskim obiteljima na području svoje nadležnosti; surađuje sa Centrima za socijalni rad – Službama koje su mjesno nadležni za hraniteljske obitelji u koje su smješteni korisnici; inicira mjere i oblike zaštite, za koje su zaduženi drugi društveni činitelji (sud, škola, neposredna dječja zaštita, zdravstvo); otkriva i utvrđuje socijalne potrebe građana u lokalnoj zajednici, kontinuirano prati primjenu prava i oblika iz socijalne zaštite; izrađuje službene zabilješke, socijalne anamneze i mišljenja, prikuplja podatke o obiteljskim stambenim i materijalnim prilikama štićenika, sudjeluje pri opisu i popisu imovine; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, kao i Općinskog Načelnika.
I/03. Opis poslova: prikuplja i obrađuje informacije i fotografije s ciljem informiranja javnosti o radu općinske uprave; uređuje, dnevno ažurira, unapređuje i razvija web stranicu Općine; ostvaruje suradnju sa odjelima odnosno službama općinske uprave;
instalira, testira i konfigurira operacijski sustav, softver za operacijski sustav i rješava probleme na radnim stranicama, perifernim i drugim uređajima; instalacija i održavanje hardverske opreme; brine o kvalitetnoj zaštiti od malicioznog softvera; sudjeluje u sređivanju, kontroli i nadogradnji baze podataka i aplikacijskih softvera; kontrolira rad baze podataka, vrši ispravku netočno i nepravilno unesenih podataka; izrađuje planove i programe za uspostavu, razvoj i povezivanje informacijskog sustava i njegovo održavanje; istražuje i proučava mogućnost računalne opreme u cilju poboljšanja postojećih i usvajanja novih informacijskih tehnologija primjerenim evolucijskim
potrebama općine; obavještava odgovorne osobe o uočenim problemima u radu sustava i neposredno radi na otklanjanju uočenih problema u radu sustava; pomaže korisnicima u slučaju grešaka i kod pitanja vezanih za hardvere, softver i komunikacije radnih stanica; vrši i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, odnosno Općinskog Načelnika.
I/04. Opis poslova: provjerava da li se građenje objekata na određenom području vrši sukladno sa Zakonom o građenju i Zakonom o prostornom uređenju; ima pravo i dužnost sudionicima u građenju rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti, obustavu građenja i
uklanjanje građevine; ima pravo i dužnost rješenjem narediti obustavu uporabe građevine ukoliko za istu nije pribavljena uporabna dozvola; prati propise iz nadležnosti građevinske
inspekcije i izvješćuje šefa Odjela o mjerama koje treba poduzeti; sudjeluje u izradi odluka i drugih akata iz građevinske nadležnosti; vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti
nadzora građevinske inspekcije; vrši nadzor nad gradnjom stambenih, poslovnih i drugih objekata za koje urbanističko-tehničku dokumentaciju i odobrenja izdaje nadležni općinski organ; vrši nadzor nad izradom dokumenata prostornog uređenja koje donosi
Općinsko vijeće; zabranjuje obavljanje radnji kojima se krše propisi iz oblasti nadzora građevinske inspekcije; podnosi prijave nadležnim organima; izrađuje analize i izvješća te uspostavlja suradnju s drugim organima iz ove oblasti; izrađuje mjesečna, polugodišnja
i godišnja izvješća o svom radu; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi rukovoditelj i za svoj rad istom neposredno odgovara.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:
Poziciju I/01.
– VSS-VII stupanj, ekonomski fakultet, odnosno I ciklus Bolonjskog sustava
studiranja sa 180 ili 240 ECTS bodova, II i III ciklus Bolonjskog sustava studiranja
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon završene visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
Poziciju I/02:
– VSS-VII stupanj, završen Fakultet političkih znanosti (smjer socijalni rad),
Filozofski fakultet ili drugi kojim se stječe zvanje socijalnog radnika, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja navedenog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
Poziciju I/03:
– VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, diploma visokog obrazovanja – informatički smjer
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS
– poznavanje rada na računaru
Poziciju I/04:
– VSS-VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koji se vrednuje s 240 ECTS bodova ili II ili III ciklus Bolonjskog sustava studiranja, građevinski ili arhitektonski fakultet
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH  www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati za radna mjesta stručnih suradnika, a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje natječajne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biće isključen iz
natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
II-VJEŽBENIK
Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:
– VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen prvi ciklus Bolonjskog sustava studiranja pravnog fakulteta koji se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova.
Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika sa visokom stručnom spremom u organe državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH” broj: 4/13),
Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne)
godine.
Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine)
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja neuposlenosti nakon stjecanja diplome VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda)
4. rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više)
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima natječaja.
Prijavu, sa potrebnim dokumentima, kandidati za pozicije državnih službenika, trebaju dostaviti u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, a kandidati za vježbenika, u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od dana posljednje objave), putem pošte,
preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem vježbenika u
Općini Ravno, sa pozivom na broj: 2/567”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 14.02.2020

Datum objave: 04.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.