fbpx

Prijem državnih službenika u Općini Trnovo

Ovaj oglas je istekao

Općina Trnovo

Prijem državnih službenika u Općini Trnovo

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16), a na zahtjev Općine Trnovo, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Trnovo

6-1266

Radna mjesta:
01.Urbanističko-građevinski i inspektor za ceste u Službi za civilnu zaštitu i inspekcijske
poslove – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni saradnik za protokol i analizu u Stručnoj službi Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika – 1 (jedan) izvršilac
01. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor, odnosno kontrolu nad radom sudionika gradnje,
održavanja gradnje, kvaliteta upotrebljenih i ugrađenih građevnih proizvoda i primjene svih
pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti urbanizma i građenja; vrši inspekcijski nadzor nad
provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: lokalne i nekategorisane ceste, njihovu
gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje, upravljanje i zaštitu lokalnih i
nekategorisanih cesta, njezine infrastrukture, zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje; vrši
pregled objekta, prostora, procesa rada, dokumente i slično, kao i druge radnje u cilju
utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim nadležnostima; donosi rješenja kojima
naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti te vodi evidenciju o svim inspekcijskim
pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona ili drugog propisa, u
slučaju kao što je prekršaj ili krivično djelo, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog
postupka ili krivičnu prijavu zbog učinjenog krivičnog djela nadležnom tužilaštvu; provodi i
prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje u skladu
sa zakonom; poduzima odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja
štetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa čije
izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa,
ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otklanjanje njihovih uzroka i slično;
zapisnikom, izuzetno, može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja
neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; dužan je pismeno zatražiti od
nadležne službe Općine da oglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno
rješenje o odobrenju za gradnju, ako utvrdi da je to rješenje donešeno protivno odredbama
zakona; za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika izrađuje stručne analize,
informacije, materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; prima stranke i daje
usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje
se odnose na pitanja iz njegovog djelokruga rada; poduzima upravne radnje i mjere kojima
se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i donosi odgovarajuća rješenja;
podnosi prijedloge za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica i organa; vrši
kontrolu izvršenja donesenih rješenja i vodi evidenciju o istim; ostvaruje saradnju sa
nadležnim kantonalnim, odnosno gradskim i općinskim inspektorima o pitanjima koja su od
zajedničkog interesa u vršenju inspekcijskog nadzora, za potrebe Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika; izdaje prekršajne naloge i podnosi nadležnim organima zahtjeve za
pokretanje prekršajnog i krivičnog postupka; izrađuje stručne analize, informacije, materijale
koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; prima stranke i daje usmena pojašnjenja
iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja
iz njegovog djelokruga rada; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu se stave u nadležnost,
kao i poslove koje mu odredi rukovodioc organa državne službe i Općinski načelnik u vezi
sa pitanjima njegovog radnog mjesta.
02. Opis poslova: obavlja sve protokolarne poslove za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
prati propise i obavlja stručne poslove za potrebe radnih tijela Vijeća; pruža stručnu pomoć
vijećnicima za njihov rad u Vijeću osigurava im potrebnu dokumentaciju i obavještenja te
druge informacije potrebne u vršenju njihove funkcije; organizuje sjednice Općinskog vijeća,
Kolegija i radnih tijela Vijeća; izrađuje skraćenu verziju zapisnika i zaključaka sa sjednica
Općinskog vijeća, radnih tijela Vijeća i Kolegija Općinskog načelnika i stara se o realizaciji
usvojenih zaključaka; pribavlja mišljenja, informacije, obavještenja o pitanjima koja su na
dnevnom redu sjednica Općinskog vijeća; pokreće inicijative za izmjenu i dopunu općinskih
odluka i drugih propisa; priprema nacrt Programa rada Općinskog vijeća i Izvještaja o
realizaciji istog; obrađuje vijećnička pitanja i inicijative i upućuje ih nadležnim organima;
priprema odgovore na vijećnička pitanja; vodi registar važećih propisa Općinskog načelnika
i Općinskog vijeća; priprema i obrađuje podatke u vezi sa izradom programa rada i izvještaja
o radu Načelnika; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz
nadležnosti Općinskog načelnika i Općinskog vijeća; koordinira (po nalogu sekretara) rad
svih organa uprave na praćenju realizacije zaključaka Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika; učestvuje u izradi općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća,
radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; prati donošenje i izmjenu propisa;
obavlja i druge poslove po nalog rukovodioca i Općinskog načelnika iz djelokruga Službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 01:
– VSS – VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, završen građevinski
ili arhitektonski fakultet,
– položen stručni ispit,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci,
– poznavanje rada na računaru.
Poziciju 02:
– VSS – VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova,
završen ekonomski ili fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju,
– položen stručni ispit,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): fakultetsku diplomu
(nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od
država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), dokaz da su zaposleni u organu
državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne
službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa, dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL.
KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Trnovo sa pozivom na broj 1142/19”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 27.01.2020

Datum objave: 16.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.