fbpx

Prijem dva nastavnika Zvornik

Ovaj oglas je istekao

OMŠ „Vojin Кomadina” Zvornik

Prijem dva nastavnika Zvornik

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
GRAD ZVORNIК
JAVNA USTANOVA
OSNOVNA MUZIČКA ŠКOLA
„VOJIN КOMADINA“
Z V O R N I К

Broj:01-1056 /19
Datum:1.8.2019.godine

Na osnovu člana 113. Stav 1. i člana 104. Stav 1. tačka 2 . Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:44/17) i na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju član 3. ( „Službeni Glasnik Republike Srpske“ br. 31/18) te na osnovu Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, („Službeni Glasnik Republike Srpske br.74/18), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske br:26/19) direktor JU OMŠ „Vojin Кomadina“ Zvornik r a s p i s u j e:

К O N К U R S
Za prijem radnika sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u radni odnos

1. Nastavnik gitare 1 izvršilac, (na određeno vrijeme do kraja nastavne godine ) 19 časova sa zvanjem:
a) diplomirani muzičar –gitarista,
b) diplomirani muzički izvođač ili pedagog ,sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač-gitarista.

2. Nastavnik solfeđa 1 izvršilac (do kraja nastavne godine) 24 časa sa zvanjem:
a) profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom ,
b) diplomirani muzički pedagog,
v) diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture,
g) diplomirani crkveni muzičar (pedagog, pojac, dirigent crkvenog hora) ili profesor crkvene muzike ili pojanja,
d) diplomirani teoretičar umjetnosti: smjer muzička teorija i pedagogija.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI КOJE КANDIDAT TREBA DA ISPUNJAVA SU:

1) da je državljanin Republike Srpske i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,k
6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjavanju opštih uslova kandidati treba da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

POSEBNI USLOVI:

1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3 ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
5) uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otačbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
6) uvjerenje opštinsko-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otačbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida,
7) uvjerenja o položenom stručnom ispitu, ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 23. 8 .2019. godine u 10 časova, u prostorijama JU OMŠ „Vojin Кomadina“ Zvornik.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.
Ako se ne pojavi na testiranju i intervju smatra se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.
Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Javna ustanova Osnovna muzička škola „Vojin Кomadina“ ul. Sveti Sava broj 71/A, 75400 Zvornik.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.