Prijem na rad pripravnika u JU Centar za kulturu i obrazovanje

Ovaj oglas je istekao

Prijem na rad pripravnika u JU Centar za kulturu i obrazovanje

Na osnovu člana 48. i člana 49. stav 2. Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16 i 66/18) i člana 21. Statuta JU Centar za kulturu i obrazovanje, broj: 107/17, Poslodavac JU Centar za kulturu i obrazovanje Doboj, koga zastupa v.d. direktora mr Vukosava Sofrenić, r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS za prijem na rad pripravnika u JU Centar za kulturu i obrazovanje
I – 1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom u JU Centar za kulturu i obrazovanje, sa završenim fi lozofskim fakultetom, na određeno vrijeme, u trajanju do jedne godine – 1 (jedan) izvršilac.
II – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:
1. visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova), završen fi lozofski fakultet, odsjek klasične nauke i stečeno zvanje diplomirani klasični fi lolog.
III – Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
IV – Potrebna dokumenta
1. Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi (ovjerene od strane nadležnog organa):
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u javnoj ustanovi i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti foto-kopiju (ovjerenu od strane nadležnog organa):
– diplome o stručnoj spremi.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju i opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
V – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Zorica Mijanović, stručni saradnik za obrazovanje, kontakt telefon: 053/241-
684.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
JU Centar za kulturu i obrazovanje, Kneza Lazara br. 6, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka prijema.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.09.2018

Datum objave: 04.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.