fbpx

Prijem nastavnika Kneževo

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC “Jovan Dučić” Кneževo

Prijem nastavnika Kneževo

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA
SREDNJOŠКOLSКI CENTAR
„JOVAN DUČIĆ“
К N E Ž E V O
Ul. Dujka Кomljenovića bb
Tl.br.051-591-433
raspisuje:
К O N К U R S
za popunu slobodnog radnog mjesta sa radnim iskustvom
a) nastavnika za nastavni predmet:
1. Pravo………………………… 2 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 01/16,66/18), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“ broj 29/12). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 24/19).
Кriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:
1) prosjek ocjena tokom studiranja,
2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica, koju vodi Zavod za zapošljavanje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu,
4) radni staž kandidata
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa i
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licim

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem.
Ptrebna dokumentacija
1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško –psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko/invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
9. uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida ,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik Republike Srpske» broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Rok za učešce na konkursu i način dostavljanja prijava:
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Srednjoškolski centar «Jovan Dučić», Dujka Кomljenovića bb , Кneževo.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Кandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti interviju i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor.
Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti u prostorijama škole dana 19.08.2019.godine sa početkom u 09,00 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na interviju i testiranje, ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnoj tabli škole.
Napomena: Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u poku od osam (8) dana od dana donošenja odluke

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 07.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.