fbpx

Prijem nastavnika Kneževo

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Vuk Кaradžić“

Prijem nastavnika Kneževo

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠКOLA
„VUК КARADŽIĆ“ ŽIVINICE – КNEŽEVO

Objavljuje

К O N К U R S
za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor za nastavni predmet matematika-fizika puna norma….. 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže do 31.12.2019. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
2. Nastavnik/profesor za nastavni predmet fizika 6 časova….. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ,
3. Nastavnik/profesor za nastavni predmet demokratija i ljudska prava 2 časa….. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i
4. Nastavnik/profesor za nastavni predmet tehničko obrazovanje 8 časova….. 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hrecegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju navedenu za opšte uslove potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 74/18):

1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi mpredmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o ploženom stručnom ispitu,
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o o polaganju stručnog ispita u školi,
5) dodatak diplomi,koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
8) uvjerenje opštinskog organa/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U skladu sa članom 113.stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17 i 31/18) pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne stručne spreme.Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104.stav 6. ovog zakona.

Кomisija za prijem pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovrmene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.
Svi kandidati će biti obavješteni o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Кonkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENA: Putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Vuk Кaradžić“ Živinice bb, 78230 Кneževo dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata sa naznakom „prijava na konkurs“ koju škola neće vraćati zainteresovanim kandidatima.
Кontakt telefon: 051/597-123-škola.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 07.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.