fbpx

Prijem nastavnika Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Prijem nastavnika Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić”

Na osnovu člana 88. stav (6) i (9) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo broj:23/17 i 33/17), članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17), Odluke Školskog odbora broj: 01-1-34/20 od dana 17.01.2020. godine,Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-25286-234/19 od 19.12.2019. godine i Zaključka o ispravci Saglasnosti broj: 11-34-25286-234/19 od 19.12.2019. godine broj: 11-34-25286-256/19 od 09.01.2020. godine raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

a) Na određeno vrijeme od 20.03.2020. godine do prestanka prava radnika na rad s polovinom punog radnog vremena, a najduže do 31.08.2020. godine za:
1. Nastavnik violončela…1 izvršilac, 11 časova nastavne norme sedmično;
b) Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2020. godine za:
2. Nastavnik skupnog muziciranja…1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično;
3. Nastavnik klavira…1 izvršilac, 22 časa nastavne norme sedmično.

Uslovi:
Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u pogledu stručne spreme i profila predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovne muzičke i baletske škole i Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo.

Obavezna dokumentacija koju je kandidat dužan dostaviti:
1. svojeručno potpisana pisana prijava na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs
2. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa
5. i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
1. uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
2. potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4. potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od 3 mjeseca),
5. rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.
6. rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odga- jatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
7. rješenje/uvjerenje od nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu na području Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne strarije od šest mjeseci),
8. osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci),
9. potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (Sl. novine FBiH broj: 2/98 i 48/99)
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni
kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi orginalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Po konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove.
Napotpune i nablagovremene prijeve neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja (do 31. 01.2020.god.)
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo, ul. Josipa Štadlera br. 1, 71 000 Sarajevo sa naznakom na koverti „Prijava na Javni konkurs, za poziciju broj: ne otvarati – otvara Komisija“.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev, putem protokola škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Izvor: mon.ks.gov.ba

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 31.01.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.