fbpx

Prijem nastavnog kadra Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnološka škola Banja Luka

Prijem nastavnog kadra Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA
PILANSKA BB
78000 BANjA LUKA

raspisuje :
K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor stručno-teoretske i praktične nastave za zanimanje kozmetički tehničar, 1 izvršilac puna norma 22 časa ( 12 časova teorija i 10 časova praksa ), na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja , lice sa radnim iskustvom.
2. Profesor stručno-teoretske nastave za struku Kultura i umjetnost,zanimanje lik.tehničar,tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, 13 časova, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom.

3. Profesor stručno-teoretske nastave za struku Kultura i umjetnost, zanimanje lik.tehničar,tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda, 10 časova, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice, a najduže do 19.01.2021.godine ,pripravnik.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik RS, broj 24/19.)
Pripravnik je lice koje se prvi put zapošljava u struci. Lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita ima status pripravnika.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS“, broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene fotokopije):
-Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, ili ekvivalent -Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, za radna mjesta za koja se traži radno iskustvo
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stučnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih;
-Uvjerenje o državljanstvu;
-Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje ;
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.
Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:1) vrsta posla;2) stepen stručne spreme;3) dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakonao srednjem obrazovanju i vaspitanju- lica koja imaju najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci van škole,ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane navedenim zakonom, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od 6 mjeseci ) dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Škola će za kandidata koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 25.02.2020.godine u 10:00 časova u prostorijama škole. Škola će na oglasnoj tabli škole istaknuti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Tehnološka škola Banja Luka, Pilanska bb Banja Luka.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 20.02.2020

Datum objave: 12.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.