fbpx

Prijem nastavnog kadra Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Osnovna škola „Jovan Dučić“ Zalužani

Prijem nastavnog kadra Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ “ JOVAN DUČIĆ “
Z A L U Ž A N I

r a s p i s u j e:

К O N К U R S
za popunu sledećih upražnjenih radnih mjesta

• Nastavnik fizike, 6 časova redovne nastave, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.03.2020.godine – 1 izvršilac,
• Nastavnik engleskog jezika, 18 časova redovne nastave, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – 1 izvršilac,
• Nastavnik informatike i tehničkog obrazovanja, 4 časa redovne nastave informatike i 4 časa redovne nastave tehničkog obrazovanja, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine – 1 izvršilac,
• Nastavnik njemačkog jezika, 10 časova redovne nastave, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine – 1 izvršilac,
• Profesor razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa funkcije – 1 izvršilac,
• Sekretar škole, puna norma, sa iskustvom, na neodređeno vrijeme- 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 1/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili Bosne i Hercegovine što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.
Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem (ako je kandidat rođen u Republici Srpskoj), a prije zasnivanja radnog odnosa.
Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom ( čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18)).
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18 i 26/19):
• Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
• Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
• Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
• Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
• Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
• Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg Poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su konkurisali na radno mjesto profesora razredne nastave i dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 20.08.2019.godine u 09:00 časova.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su konkurisali na radna mjesta nastavnika fizike, nastavnika engleskog jezika, nastavnika informatike i tehničkog obrazovanja i nastavnika njemačkog jezika i dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 23.08.2019.godine u 09:00 časova.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su konkurisali na radno mjesto sekretara škole i dostavili blagovremene i potpune prijave, obaviće se u prostorijama škole dana 29.08.2019.godine u 09:00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije održavanja testiranja i intervjua. Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna
škola „Jovan Dučić“ Zalužani, Nenada Кostića br.7, 78214 Zalužani, sa naznakom „ZA КONКURS“. Na koverti naznačiti za koje radno mjesto se podnosi prijava.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.