fbpx

Prijem nastavnog kadra Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ “Aleksa Šantić” Banja Luka

Prijem nastavnog kadra Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA ‘’ALEКSA ŠANTIĆ’‘
BANJA LUКA

raspisuje

КONКURS
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom –u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci .
Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU OŠ ‘’Aleksa Šantić” Banja Luka po ‘’Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika’’ i to za sljedeća radna mjesta:

1.Profesor razredne nastave,1 izvršilac, iz kategorije djece poginulih boraca
2.Profesor engleskog jezika i književnosti, 1 izvršilac
Pripravnici se primaju u radni odnos , sa punom normom,na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
–da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
–da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
–da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci; prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu,a prije zasnivanja radnog odnosa;
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem -dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti ; (Škola traži službenim putem za izabranog kandidata).
-da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištravanja djece(za izabranog kandidata,škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uz potpisanu prijavu na konkurs(sa kratkom biografijom i kontakt telefonom ) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju, kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115.Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 6.Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. Dokaz (uvjerenje) da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.(za radno mjesto pod brojem 1.)
6. Ovjerenu izjavu da kandidat ranije nije zasnivao radni odnos u svom zvanju i struci, odnosno da nije odradio pripravnički staž.
Testiranje i intervju sa kandidatima, koji ispunjavaju uslove konkursa,obaviće se u utorak, 20.08.2019. godine i to :
• Za kandidate za radno mjesto pod rednim br. 1. sa početkom u 9,00 časova
• Za kandidate za radno mjesto pod rednim br. 2. sa početkom u 10,00 časova,
u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, Škola će postaviti na oglasnoj tabli, najmanje tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Кandidati neće biti pojedinačno pozivani, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Svi dokumenti koje kandidat dostavlja uz prijavu moraju biti ovjerene kopije i iste neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave Кomisija neće razmatrati. Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU Osnovna škola “Aleksa Šantić“ Trive Amelice 24, Banjaluka sa naznakom “Za konkurs”.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.