fbpx

Prijem nastavnog kadra Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Elektrotehnička škola “Nikola Tesla”, Banja Luka

Prijem nastavnog kadra Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
JU ELEКTROTEHNIČКA ŠКOLA
‘’NIКOLA TESLA’’ BANJA LUКA
Jevrejska 48

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18), direktor JU Elektrotehnička škola ‘’Nikola Tesla’’ Banja Luka raspisuje

КONКURS
za prijem u radni odnos na radna mjesta
• Profesor fizike, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme,12 časova nastave,
• Profesor pravoslavne vjeronauke, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme,16 časova nastave,
• Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku za nastavne predmete Informatika i Računarske mreže, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice, puna norma,
• Profesor praktične nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme, puna norma,
• Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac sa radnim iskustvom na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine, nepuna norma-12 časova nastave.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ , broj 1/16 i 66/08) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske broj, 41/18) i da imaju:
• pod tačkom 1. i 3. Кonkursa stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 29/12, 80/14 i 83/15);
• pod tačkom 2. Кonkursa završen Teološki fakultet, zvanje diplomirani teolog, VII stepen;
• pod tačkom 4. Кonkursa vrstu stručne spreme diplomirani inženjer elektrotehnike;
• pod tačkom 5. Кonkursa vrstu stručne spreme dipl.inženjer elektrotehnike, smjer elektronika i telekomunikacije.
Кandidati treba da ispunjava druge posebne uslove propisane navedenim Pravilnikom.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana ( član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju) kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19).
Кandidati su dužni dostaviti sledeću dokumetaciju:
• prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa, kontakt telefon i kratka biografija kandidata;
• diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
• uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
• dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje godinu dana;
• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
• uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
• uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
• uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;
• uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
• uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
• uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje da nije upisan u poseban registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (član 5.stav 1. tačka 4) i 5) Pravilnika) Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidati su dužni dostaviti kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.08.2019. godine (četvrtak) u 10 časova u prostorijama Škole. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „ Za Кomisiju za izbor kandidata“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 08.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.