fbpx

Prijem nastavnog kadra Gornji Podgradci

Ovaj oglas je istekao

OŠ,,Mladen Stojanović“ G.Podgradci

Prijem nastavnog kadra Gornji Podgradci

OPIS RADNOG MJESTA
Osnovna škola,, Mladen Stojanović“
Gornji Podgradci 78405
tel:051/ 899 010, 899 011, 899 012 e-mail:[email protected]
Broj: 798/19
Na osnovu člana 113. i člana 139. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:44/17 i 31/18) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/18), direktor škole raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik/profesor razredne nastave -1 izvršilac (puna norma), lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja.
2. Profesor hemije -1 izršilac 8 časova nepuna norma – pripravnik lice bez radnog iskustva na određeno vrijeme, do povratka radnika s porodiljskog bolovanja, po rasporedu časova PONEDJELjAK i UTORAK.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:
– Da je državljanim RS ili BiH , što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
– Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih i ovjerenom kopijom lične karte,
– Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotreba opojnih sredstava što dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti (škola traži službenim putem za izabranog kandidata).

Posebni uslovi :
– za nastavnika pod rednim brojem 1 – da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor razredne nastave ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu i radno iskustvo nakon sticanja stručne spreme i traženog zvanja u vaspitno –obrazovnom radu;
– za nastavnika pod rednim brojem 2. da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa i zvanje profesor hemije ili ekvivalent , odnosno visoku stručnu spremu bez radnog iskustva pripravnik ,

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa kratkom biografijom i kontakt telefonom) i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti:
1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovrajućoj oblasti;
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , za kandidate pod tačkom 1 ,
3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje izdato od strane visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koje je kandidat ostvario tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4. Uvjerenje ili potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zposlenje;
5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
9. Uvjerenje o neosuđivanosti,

Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. Stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs neće biti razmatrane kao ni prijave kandidata koji se ne odazovu na intervju i test.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti 17.01.2020. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće pozivati posebno na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa dokumentacijom dostavljaju se na adresu škole: OŠ,,Mladen Stojanović“ G.Podgradci 78405 Gornji Podgradci.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.01.2020

Datum objave: 08.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.