fbpx

Prijem nastavnog kadra Modriča

Ovaj oglas je istekao

Prijem nastavnog kadra Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR
“JOVAN CVIJIĆ”, MODRIČA
UL. Berlinska bb
Telefon: 053-811-344
E-mail: ss51@skolers.org
J A V N I К O N К U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta
Na određeno vrijeme, za sljedeće nastavne predmete:

1. Engleski jezik, 10 časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do 5. marta 2020. godine (do povratka radnice sa porodiljskog odsustva), jedan izvršilac
2. Pravoslavna vjeronauka, 13 časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2019/2020. godine -31.8.2020. godine, jedan izvršilac
3. Islamska vjeronauka, 2 časa sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2019/2020. godine -31.8.2020. godine, jedan izvršilac
4. Psihologija i Poslovna komunikacija ( 2+2 časa sedmično), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2019/2020. godine -31.8.2020. godine, jedan izvršilac
5. Matematika, 10 časova sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2019/2020. godine -31.8.2020. godine, jedan izvršilac
6. Stručni predmeti elektro struke ( diplomirani inženjer elektrotehnike smjer računarstvo i informatika ili profesor informatike), puna sedmična norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2019/2020. godine -31.8.2020. godine, jedan izvršilac
7. Stručni predmeti mašinske struke, puna sedmična norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2019/2020. godine -31.8.2020. godine, jedan izvršilac
8. Stručni predmeti mašinske struke, 12 časova sedmično praktične nastave četvrtog stepena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2019/2020. godine -31.8.2020. godine, jedan izvršilac
9. Praktična nastava mašinske struke trećeg stepena, 23 časa sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2019/2020. godine -31.8.2020. godine, jedan izvršilac
10. Stručni predmeti poljoprivredne struke, smjer hortikultura, 4 časa sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2019/2020. godine – 31.8.2020. godine, jedan izvršilac
11. Socijalni radnik, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do 10. avgusta 2020. godine ( do povratka radnice sa porodiljskog odsustva), jedan izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece ( za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Repbulike Srpske“, broj : 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 34/15 i 83/15), i to:
1.Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju , sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,
2.Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
3.Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika ( član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemajau položen stručni ispit , ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

NAPOMENA:

Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa radnim ioskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, kao i kandidata bez položenog stručnog ispita, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva – pripravnika.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ukoliko je raspšisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom
5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psiholopkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca);
13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstava ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasinjlja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci, dostavlja kandidat koji bude izbaran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.
Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:24/19).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 21.8.2019. godine (srijeda) u 10,00 časova, u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole i veb stranici škole 19.8.2019. godine.
Кandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili na adresu:
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR „JOVAN CVIJIĆ“, Berlinska bb, 74 480 MODRIČA, sa naznakom „PRIJAVA NA КONКURS“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 07.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.