fbpx

Prijem nastavnog kadra Šamac

Ovaj oglas je istekao

JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla”

Prijem nastavnog kadra Šamac

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR “NIКOLA TESLA” ŠAMAC
Ul. Cara Lazara 6
Tel: 054-611-157
E-mail: ss53@skolers.org

КONКURS
za prijem u radni odnos

1. Jednog nastavnika matematike na 18 časova nastave nedjeljno, pripravnika, radi zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
2. Jednog nastavnika matematike na 7 časova nastave nedjeljno, pripravnika, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
3. Jednog profesora geografije na 6 časova nastave nedjeljno, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i sa položenim stručnim ispitom, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vijeme, do 31.08.2020. godine.
4. Jednog dipl. farmaceuta na 9 časova nastave nedjeljno sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
5. Jednog nastavnika psihologije i medicinske psihologije na 4 časa nastave nedjeljno sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana, sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
6. Jednog nastavnika pravoslavne vjeronauke na 10 časova nastave nedjeljno, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
7. Jednog nastavnika islamske vjeronauke na 2 časa nastave nedjeljno, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
8. Jednog nastavnika praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala za školovanje zanimanja 3. stepena, na 6 časova nastave nedjeljno, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
9. Jednog profesora fizike na 18 časova nastave nedjeljno, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i sa položenim stručnim ispitom radi zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
10. Jednog nastavnika stručnih predmeta u struci zdravstvo, viši fizioterapeutski tehničar ili dipl. fizioterapeut, na 3 časa nastave nedjeljno, sa radnim iskustvom od najmanje godinu rada i sa položenim stručnim ispitom, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine.
11. Jednu dipl. medicinsku sestru ili višu medicinsku sestru – tehničara na 9 časova nastave nedjeljno, pripravnika, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, do 31.08.2020. godine.
12. Jednog nastavnika stručnih predmeta u struci zdravstvo, doktora medicine, na 20 časova nastave nedjeljno, sa radnim iskustvom od najmanje godinu rada i sa položenim stručnim ispitom, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine.
13. Jednog nastavnika stručnih predmeta u struci zdravstvo, doktora medicine, na 10 časova nastave nedjeljno, sa radnim iskustvom od najmanje godinu rada i sa položenim stručnim ispitom, radi zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme do 31.08.2020.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu
– da je punoljetan,a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
– da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.
3. Potrebna dokumentacija
Кandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:
– Uvjerenje o državljanstu,
– Izvod iz matične knjige rođenih ,
– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:

– ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta ;
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,;
– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno obrazovnom procesu, (napomena- nije potrebno za pripravnika)
-uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganja stručnog ispita
– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (napomena- nije potrebno za pripravnika)
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
Napomena: Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje je steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme ili lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo uslove za polaganje stručnog ispita.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Izuzetno od uslova iz člana 104.stav 1.tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.
U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa iskustvom ili položenim odgovarajućim stručnim ispitom, razmatraće se i molbe prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju ove uslove.
4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:
JU Srednjoškolski centar “Nikola Tesla” Šamac, ul. Cara Lazara 6, 76230, Šamac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.
Кandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljeni na oglasnoj tabli škole dana: 19.08.2019. godine.
Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 22.08.2019. godine u 12 časova, u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 13

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 07.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.