fbpx

Prijem nastavnog kadra Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

JU SŠC “Nikola Tesla” Vukosavlje

Prijem nastavnog kadra Vukosavlje

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR
“NIКOLA TESLA” VUКOSAVLJE
UL. Omladinska bb
Tel: 053-707-377
E-Mail: ss52@skolers.org

JAVNI К O N К U R S
za popunu upražnjenih radih mjesta

I- Na određeno vrijeme , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi do kraja školske 2019/2020.godine za sljedeće nastavne predmete:

1. Srpski jezik …………………………………….7 časova sedmično (1 izvršilac),
2. Matematika…………………………………………….. 3 časa sedmično (1 izvršilac),
3. Stručna grupa predmeta za zanimanje kozmetički tehničar (estetska njega – 8 časova, kozmetologija -2,izborni predmet–kozmetologija (2 časa) i praktična nastava–6 časova sedmično)………………………………………………… 18 časova sedmično(1 izvršilac)
4. Estetsko-korektivna kozmetika i
estetika struke (2+2)…………………………………. 4 časa sedmično (1 izvršilac),
5. Medicinska grupa predmeta(Estetska hirurgija,
anatomija i fiziologija, dermatologija )……. 10 časova sedmično (1 izvršilac),
6. Fizika……………………………………………………….. 8 časova sedmično (1 izvršilac),
7. Fizičko vaspitanje……………………………………… 2 časa sedmično (1 izvršilac),
8. Mašinska grupa predmeta (praktična nastava u zanimanju 4.stepena (3 časa)+
10 časova teorijske nastave)…………………………. 13 časova sedmično ( 1 izvršilac),
9. Informatika i kompjuterska grafika (2+8)……… 10 časova sedmično (1 izvršilac),
10. Latinski jezik………… ……………………2 časa sedmično (1 izvršilac),
11. Pravoslavna vjeronauka………………………………. 5 časova sedmično (1 izvršilac),
12. Islamska vjeronauka………………. ……………………2 časa sedmično (1 izvršilac)

 – Na određeno vrijeme, bez radnog iskustva –pripravnik, do kraja školske 2019/2020. godine:
1. Profesor matematike………………….. 18 časova sedmično –puna norma (1 izvršilac).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI I POSEBNI USLOVI

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:01/16 i 66/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19), koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)..
6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i to:
1. Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju , sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti
2. Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,
3. Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106.stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemajau položen stručni ispit, ali imaju jednu godinu radnog staža u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104.stav 7. i 8.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

NAPOMENA:
Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi kao i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, ali imaju jednu godinu radnog staža u struci, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju radnog iskustva – pripravnici.

Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:
1. Uvjerenje o državljanstvu,
2. Izvod iz matične knjige rođenih,
3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi (ne prilaže kandidat za radno mjesto koje se odnosi na pripravnika).
5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta.
6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odrbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske(ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice pogunulog borca).
11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),
12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),
13. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci dostavlja kandidat koji bude izbaran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кandidati su obavezni na prijavi navesti sve dokumente koje dostavljaju uz prijavu.

Bodovanje i izbor kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 22.8.2019.godine, u 9,00 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli i veb stranici škole.
Кandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR „NIКOLA TESLA“ , Ul. Omladinska bb, 74470 VUКOSAVLJE, sa naznakom „PRIJAVA NA КONКURS za radno mjesto _______________“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 12

Datum isteka: 15.08.2019

Datum objave: 07.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.