fbpx

Prijem pripravika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU Tehnološka škola Banja Luka

Prijem pripravika Banja Luka

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18 ), člana 4. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik RS broj: 102/14 i 42/16) i Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske broj: 02.2.1/0601-4058-2/18 od 27.12.2018. godine o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS – djece poginulih boraca VRS, JU Tehnološka škola Banja Luka raspisuje:

    
К O N К U R S
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom- djece poginulih boraca VRS u radni odnos na određeno vrijeme

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u JU Tehnološka škola Banjaluka po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika-djece poginulih Boraca VRS, na radno mjesto:

1. Socijalni radnik – pripravnik – 1 izvršilac ( diplomirani socijalni radnik )

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje nema 12 mjeseci radnog staža u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit, a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.
Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati, djeca poginulih boraca VRS, pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik RS, broj 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik RS, broj 29/12, 80/14 i 83/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (Službeni glasnik RS, broj 102/14 i 42/16.)

Uz prijavu na konkurs , u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

-Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi-završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Repubike Srpske“ broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Кandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Кomisija za izbor kandidata obaviće intervju i testiranje dana 18.02.2019.godine u 10:00 časova u prostorijama škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.
Svi kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 8 dana od izvršenog izbora.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Tehnološka škola Banja Luka, Pilanska bb , Banja Luka, sa naznakom „Prijava na konkurs“ .
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_pripravika-_ju_tehnoloska_skola_banja_luka/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.02.2019

Datum objave: 06.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.