fbpx

Javni konkurs za prijem pripravnika Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 97. i 101. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 66. Statuta opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“, broj 10/17), Načelnik opštine Mrkonjić Grad, raspisije J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Mrkonjić Grad

Javni konkurs za prijem pripravnika Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
Opština Mrkonjić Grad
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
70260 Mrkonjić Grad, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Na osnovu člana 97. i 101. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 66. Statuta opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“, broj 10/17), Načelnik opštine Mrkonjić Grad, raspisije

J A V N I K O N K U R S
za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Mrkonjić Grad

I – U radni odnos primaju se pripravnici i to:
1.diplomirani inženjer saobraćaja ……….. 1 izvršilac
2.diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ……1 izvršilac
3.diplomirani inženjer zaštite na radu ………………. 1 izvršilac

II – OPIS POSLOVA
Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – OPŠTI USLOVI
Opšti uslovi za kandidate su:
1) da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da su stariji od 18 godina,
3) da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5) da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
6) da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – POSEBNI USLOVI
Posebni uslovi za kandidate su:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
a) stručna sprema: VSS – diplomirani inženjer saobraćaja,
b) bez radnog iskustva u struci.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
a) stručna sprema: VSS – diplomirani inženjer prehrambene tehnologije,
b) bez radnog iskustva u struci.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
a) stručna sprema: VSS – diplomirani inženjer zaštite na radu,
b) bez radnog iskustva u struci.

V – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova konkursa, kandidati prilažu foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjavu u pisanoj formi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu odbili naredbu da se povinuju pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
3.da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
4.da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i
5.da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namješetenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova konkursa kandidati prilažu foto-kopiju:
-diplome o završenoj stručnoj spremi.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz odjeljka III stav (1) tačka 4) 5) i 6), kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz prethodnog stava u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da postupi u skladu sa prethodnim stavom.
Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VI – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Prijave na Javni konkurs se mogu podnijeti direktno ili putem pošte na adresu: Opština Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića br. 1, sa naznakom „Komisiji za izbor“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Za sve dodatne informacije o Javnom konkursu možete se obratiti na kontakt telefon: 050/220-921.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.