fbpx

Prijem pripravnika Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’ Sveti Sava’’ Banja Luka

Prijem pripravnika Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU OSNOVNA ŠКOLA ‘’ SVETI SAVA’‘
BANJA LUКA

Na osnovu člana 113. i 139 .Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj 44/17 i 31/18), člana 4. Pravilnika o proceduri kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18 i 26/19) i Odluke Vlade Republike Srpske o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2020. godinu broj: 04/1-012-2-1479/20 od 11. 6. 2020. godine, direktor Javne ustanove Osnovne škole ‘’ Sveti Sava’’ Banja Luka, raspisuje

КONКURS
za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom – djece poginulog borca VRS u radni odnos na određeno vrijeme u JU OŠ’’ Sveti Sava’’ Banja Luka

Raspisuje se javni konkurs za prijem pripravnika sa viskom stručnom spremom ili sa završenim ciklusom visokog obrazovanja u JU OŠ’’ Sveti Sava’’ Banja Luka po ‘’ Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika- djece palih boraca u 2020.godini’‘,,

1. Profesor fizičkog vaspitanja …………..1 izvršilac
2. Profesor fizike ……………………………….1 izvršilac

Pripravnikom se smatra lice koje je završilo fakultet i ima visoku stručnu spremu, koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i koje treba prema zakonu položiti stručni ispit a potrebno mu je prethodno radno iskustvo u tom zanimanju ili profesiji.
Pripravnici se primaju u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno radi osposobljavanja za samostalan rad i radi polaganja stručnog ispita.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Da bi kandidati stekli svojstvo pripravnika, potrebno je da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
*da su stariji od 18 godina,
*da su državljani RS, odnosno BiH,
*da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
*da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove i to:
*visoka stručna sprema- profesor fizičkog vaspitanja,
*visoka stručna sprema- profesor fizike.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to;
*prijava na konkurs sa kratkom biografijom,
*izvod iz matične knjige rođenih,
*uvjerenje o državljanstvu,
*kopija lične karte,
*kopija diplome (ili uvjerenje) o stečenoj stručnoj spremi,
*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
*uvjerenje o neosuđivanosti ne starije od tri mjeseca,
*dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati prije zasnivanja radnog odnosa,
*dokaz da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Banja Luka,
*ovjerenu izjavu da ranije nisu zasnivali radni odnos u svom zvanju, odnosno da nisu zasnivali radni odnos u struci,
*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata RS.

Sva dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj koliji.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti putem pošte na adresu: JU OŠ ‘’ Sveti Sava’’ Banja Luka, Užička bb, sa nazankom ‘’ Кomisiji za prijem pripravnika’‘.
Rok za podnošenje prijave iznosi 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama ‘’Glas Srpske’‘.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti dana 08.10.2020.god. u 10,00 časova u prostorijama Škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 23.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.