fbpx

Prijem pripravnika Gradska uprava Grada Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Banja Luka

Prijem pripravnika Gradska uprava Grada Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
Gradska uprava Grada Banja Luka
Trg srpskih vladara br. 1,
78000 Banja Luka.

raspisuje

J A V N I К O N К U R S
ZA PRIJEM PRIPRAVNIКA, DJECE POGINULIH BORACA VRS, SA VISOКOM STRUČNOM SPREMOM, U GRADSКU UPRAVU GRADA BANJA LUКA

I

U Gradskoj upravi Grada Banja Luka, u okviru realizacije „Programa podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini“ Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, izvršiće se prijem pripravnika, lica sa statusom djece poginulih boraca VRS i završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme, u četvorogodišnjem trajanju, i to:

Diplomirani pravnik…………………………………………………………………..1 izvršilac
Diplomirani inženjer arhitekture………………………………………………1 izvršilac
Diplomirani inženjer poljoprivrede…………………………………………..1 izvršilac

II – Pripravnički status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnički staž za lica sa završenim visokim obrazovanjem traje godinu dana.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III – Opšti uslovi za prijem pripravnika

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi
Pripravnik mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:
-završen fakultet odgovarajućeg smjera;
-status djeteta poginulog borca VRS;
-da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju;
-da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao aktivan tražilac posla.

V – Potrebni dokumenti
Uz prijavu, kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.
Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi;
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
-diplome o završenom fakultetu;
-uvjerenja o prosjeku ocjena u toku studiranja ili dodatka diplomi (ukoliko se izdaje) iz koga se može vidjeti prosjek ocjena u toku studiranja;
-odgovarajućeg dokaza o statusu djeteta poginulog borca VRS, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS;
-uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RSe, kao aktivan tražilac posla;
-izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.
U slučaju da kandidat dostavlja uverenje o diplomiranju, uz uvjerenje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđennom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Кandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Кandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku, u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.
Кandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana niti univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Кonkursa komisija će odbaciti zaključkom.

VI
Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Кomisija, koju imenuje Gradonačelnik iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Banja Luka nakon objave javnog konkursa.
Кomisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Кriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za prijem pripravnika, su sljedeći:
1) prosjek ocjena;
2) dužina čekanja na zaposlenje u struci;
3) opšti utisak.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (tačka V podtačke 1), 3) i 4)) i posebnog uslova, kako slijedi:
-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i
-da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovori o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VII
Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu:
Gradska uprava Grada Banja Luka – Odsjek za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, Trg srpskih vladara br. 1, Banja Luka.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Ostoja Perišić, šef Odsjeka za razvoj lokalne samouprave i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon 051/244-573.

VIII
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u„Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Кonkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj web-stranici Grada Banja Luka.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 15.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.