fbpx

Prijem pripravnika Istočno Novo Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

PU dječiji vrtić „Patrijarh Pavle“ Istočno Novo Sarajevo

Prijem pripravnika Istočno Novo Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
Predškolska ustanova
dječiji vrtić „PATRIJARH PAVLE“
Istočno Novo Sarajevo
Ul. Zmaj Jovina bb

Na osnovu člana 198. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 01/16) i člana 37. stav 1. tačka nj) Statuta PU dječiji vrtić „Patrijarh Pavle“ Istočno Novo Sarajevo br. 148/17 od 22.02.2018. godine, Odluke o utvrđivanju potrebe i uslovima za prijem pripravnika u radni odnos br. 00-2-823/19 od 11.10.2019. godine, direktor je , dana 11.10.2019. godine, raspisao

JAVNI КONКURS
za prijem priravnika u radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža

I – Osnovni podaci
Raspisuje se Javni konkurs za prijem 4 pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, a u skladu sa Ugovorom o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS br. 02.1.3/0601-109-2/19 od 9.7.2019. godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II –Uslovi za kandidate
Pored uslova predviđenih članovima od 26. do 31. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 01/16), a koji se tiču godina života i opšte zdravstvene sposobnosti za rad, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove i to:
Najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ili programu za obrazovanje vaspitača, ili studijskom programu pedagogija ili studijskom programu psihologija
Rad u predškolskoj ustanovi ne može obavljati lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a odnosi se na djela učinjena protiv: dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju,proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a što će Ustanova provjeriti službenim putem za izabranog kandidata prije stupanja na rad.

III – Dokumenti potrebni za prijavu na konkurs
Кandidati su obavezni dostaviti sljedeće:
– Prijavu na Javni konkurs (slobodna forma koja pored osnovnih podataka o kandidatu sadrži i kratku biografiju, ili obrazac prijave koji kandidati mogu preuzeti u Ustanovi ili na veb stranici Ustanove http://www.vrticpatrijarhpavle.com, od dana objave konkursa.
– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrazca bez ograničenja trajanja)
– Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija)
– Diploma (original ili ovjerena fotokopija)
– Dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena fotokopija)
– Dokument u formi uvjerenja o ukupnom vremenu čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom izdat od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (original ili ovjerena fotokopija)

IV – Rok za podnošenje prijave
Rok za dostavljnje prijava je 8 dana od dana objave konkursa u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
VI – Način dostavljanja
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Ustanove, ili putem pošte na adresu Ustanove.
VII – Intervju
Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, održaće se u prostorijama Ustanove, dana 29.10.2019. godine, u 10 časova, te se kandidati neće posebno pozivati.
8. Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave na konkurs.
VIII – Način objavljivanja
Javni konkurs će biti objavljen na internet stranici Ustanove na adresi http://www.vrticpatrijarhpavle.com, kao i dnevnom listu „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 17.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.