fbpx

Prijem pripravnika Poreska uprava Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

Poreska uprava Republike Srpske

Prijem pripravnika Poreska uprava Republike Srpske

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESКA UPRAVA
objavljuje:

JAVNI КONКURS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIКA

I Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem 2 (dva) pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banja Luka – broj izvršilaca 2,

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti uslovi za prijem pripravnika:
-da je državljanin RS ili BiH,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost i
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

III Posebni uslovi za prijem pripravnika:
-završen Ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera,

IV Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu poslodavca, u roku 15 (petnaest) dana .
Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“ koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na internet stranice Poreske uprave.
Кandidati su uz prijavu dužni dostaviti:
kopiju diplome o završenom Ekonomskom fakultetu ili drugom fakultetu ekonomskog smjera

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:
26.06.2020. godine (petak) u 09:00 sati

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske 8 u Banjoj Luci.
Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Кonkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

V Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):
-diplomu o završenoj školskoj spremi,
-uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
-rodni list
-ljekarsko uvjerenje
-uvjerenje o neosuđivanosti i
-radnu knjižicu.

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.
Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VI Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.
VII Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 27.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.