fbpx

Prijem pripravnika Prijedor

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Prijedor

Prijem pripravnika Prijedor

Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16), a u vezi sa projektom Vlade Republike Srpske „Program podrške
zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2019. godini” i Odlukom JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, broj: 02.6.6/0601-441-2/19, od 9.7.2019. godine, o odobravanju sredstava za fi nansiranje zarada pripravnika sa
VSS, gradonačelnik Prijedora raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedora

I – Raspisuje se Javni konkurs za prijem dva pripravnika sa VSS u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci:
1. diplomirani pravnik ……………………………………………………..1 pripravnik,
2. diplomirani inženjer poljoprivrede – smjer
zaštita bilja …………………………………………………………………….1 pripravnik.
II – Opis poslova
Pripravnici će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan
rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva neophodnog za polaganje
stručnog ispita.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi:
1. diplomirani pravnik:
– visoka stručna sprema – VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je
vrednovan sa 240 ECTS bodova,
– da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne
spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu
stručne spreme u trajanju kraćem od 12 mjeseci;
2. diplomirani inženjer poljoprivrede – smjer zaštita bilja:
– visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan
sa najmanje 180 ECTS bodova,
– da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne
spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu
stručne spreme u trajanju kraćem od 12 mjeseci.
V – Potrebna dokumenta
Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju lične karte i uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, i
izjave da kandidat:
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
2. Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
– izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu i vrsti stručne spreme.
VI – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati
biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.
VII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ovjerene izjave o ispunjenosti uslova iz poglavlja V i dokaz o opštoj zdravstvenoj
sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Gradska uprava
Grada Prijedora, Trg oslobođenja br. 1, 79 102 Prijedor, sa naznakom: Prijava
na Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Prijedora.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Dokumentaciju koja nije tražena Konkursom nije potrebno dostavljati.
Kontakt osoba je Jefa Keranović, šef Odsjeka za ljudske resurse, normativnopravne poslove i drugostepeni postupak, telefon: 052/245-117.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
u dnevnom listu “Glas Srpske” i na zvaničnoj internet stranici Grada
Prijedora.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima
javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Broj: 02-120-89/19
12.8.2019. godine

Gradonačelnik,
Prijedor Milenko Đaković, s.r.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 10.09.2019

Datum objave: 19.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.