fbpx

Prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboja

Gradska uprava Grada Doboj

Prijem pripravnika u Gradsku upravu Grada Doboja

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa članom
97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 60.
Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17) i Plana
zapošljavanja pripravnika sa VSS u Gradsku upravu Grada Doboja za 2020.
godinu, gradonačelnik Doboja raspisao je

JAVNI KONKURS
za prijem na rad pripravnika u Gradsku upravu
Grada Doboja

I
1. Pripravnik sa završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus
studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme, u četvorogodišnjem trajanju:
a) dipl. inž. saobraćaja ……………………………………………..jedan (1) izvršilac,
b) diplomirani pravnik …………………………………………….jedan (1) izvršilac.
II
Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi
osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje
posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom
stepenu stručne spreme ili zvanja i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od
vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja. Pripravnički staž za lica sa završenim visokim obrazovanjem traje godinu
dana, a za lica sa završenom srednjom stručnom spremom 6 (šest) mjeseci.
III
Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV
Posebni uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. završen fakultet odgovarajućeg smjera,
2. da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme,
odnosno zvanju.
V
Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na info-pultu Gradske uprave
Grada Doboja i na zvaničnoj internet stranici Grada Doboja i Ministarstva
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Tačnost podataka navedenih
u obrascu prijave na Javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Sve rubrike u obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svoje- ručni potpis kandidata, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da priloži
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
te izjave u pisanoj formi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti
foto-kopije:
a) diplome o stručnoj spremi ili uvjerenja o diplomiranju, koje ne može
biti starije od roka potrebnog za izdavanja diplome,
c) izjave da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne
spreme, odnosno zvanju.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Samo u slučaju da visokoškolska ustanova nije uopšte izdavala dodatak diplomi kandidat je dužan da uz diplomu o
stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da
dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje. Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifi kovanu diplomu, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Izuzetno,
kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992.
godine i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifi kuju diplomu. Ako je postupak nostrifi kacije diplome počet ranije ili je
u toku, u trenutku prijavljivanja na Konkurs kandidat je dužan da uz prijavu
dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifi kaciju diplome nadležnom
organu, s tim da nostrifi kovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao
Konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.
Postupak prijema pripravnika u radni odnos Javnim konkursom sprovodi Komisija, koju imenuje gradonačelnik iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Doboja nakon objavljivanja Javnog konkursa. Komisija je dužna da
utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju
uslove, te sačini izvještaj o sprovedenom konkursnom postupku sa prioritetnom rang-listom. Svi kandidati koji ispunjavaju uslove tražene Konkursom
biće pismeno obaviješteni o terminu održavanja intervjua.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja
Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju i opštih i posebnih uslova u originalu
ili u ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
Kandidatima se ne vraćaju priloženi dokumenti u svrhu dokazivanja opštih i posebnih uslova radnog mjesta po završetku Javnog konkursa.
VI
Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/242-002 i 242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće
biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno
obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Grad Doboj, 74 000 Doboj, Hilandarska ul. br. 1, sa naznakom: Komisija za
sprovođenje postupka prijema.
Broj: 02-120-47/20
28.5.2020. godine Gradonačelnik,
Doboj Boris Jerinić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 03.07.2020

Datum objave: 19.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.