fbpx

Prijem pripravnika u Gradu Bihać

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Bihać, o b j a v lj u j e JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u Gradu Bihać

Prijem pripravnika u Gradu Bihać

Na osnovu člana 47. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj
službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04,
67/05, 8/06, 4/12), a u skladu sa članom 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku
izbora i prijema pripravnika i volontera sa visokom stručnom spremom u organe državne
službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:
23/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada
Bihać, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem pripravnika u Gradu Bihać

01.Diplomirani ekonomista poslovne ekonomije – smjer finansije, bankarstvo i
osiguranje, porezi, carine i budžet – VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja – ekonomske struke – smjer finansije, bankarstvo i osiguranje, porezi,
carine i budžet – 1 (jedan) izvršilac
02.Diplomirani ekonomista poslovne ekonomije – smjer menadžment, računovodstvo i
revizija – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (180 ili 240
ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske struke
– smjer menadžment, računovodstvo i revizija – 1 (jedan) izvršilac
03.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer informatika – VII stepen stručne spreme
ili visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – elektrotehničke struke – smjer informatika – 1 (jedan) izvršilac
04.Diplomirani inženjer računarstva i informatike – VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja – informatičke struke – 1 (jedan) izvršilac
05.Diplomirani inženjer građevine – opšti smjer – VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja – građevinske struke – opšti smjer – 1 (jedan) izvršilac
06.Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije – VII stepen stručne spreme ili visoko
obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja – prehrambeno – tehnološke struke – 1 (jedan) izvršilac
07.Diplomirani inženjer šumarstva – VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje
prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja –
šumarske struke – 1 (jedan) izvršilac
08.Diplomirani politolog – smjer upravljanje državom – VII stepen stručne spreme ili
visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – politološke struke – smjer upravljanje državom – 1 (jedan)
izvršilac
09.Diplomirani politolog – smjer žurnalistika/komunikologija – VII stepen stručne
spreme ili visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – politološke struke – smjer
žurnalistika/komunikologija – 1 (jedan) izvršilac
10.Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku – VII stepen stručne spreme ili
visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – pravne struke za bezbjednost i kriminalistiku – 1 (jedan)
izvršilac
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u
Unsko-sanskom kantonu:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije
otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove, i to:
Za poziciju 01:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani ekonomista poslovne ekonomije –
smjer finansije, bankarstvo i osiguranje, porezi, carine i budžet ili visoko
obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja – ekonomske struke – smjer finansije, bankarstvo i osiguranje, porezi,
carine i budžet
Za poziciju 02:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani ekonomista poslovne ekonomije –
smjer menadžment, računovodstvo i revizija ili visoko obrazovanje prvog (180 ili
240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomske
struke – smjer menadžment, računovodstvo i revizija
Za poziciju 03:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer
informatika ili visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja – elektrotehničke struke – smjer informatika
Za poziciju 04:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani inženjer računarstva i informatike ili
visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – informatičke struke
Za poziciju 05:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani inženjer građevine – opšti smjer ili
visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – građevinske struke – opšti smjer
Za poziciju 06:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ili
visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – prehrambeno – tehnološke struke
Za poziciju 07:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani inženjer šumarstva ili visoko
obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja – šumarske struke
Za poziciju 08:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani politolog – smjer upravljanje državom
ili visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – politološke struke – smjer upravljanje državom
Za poziciju 09:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani politolog – smjer
žurnalistika/komunikologija ili visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – politološke struke – smjer
žurnalistika/komunikologija
Za poziciju 10:
– VSS/VII stepen stručne spreme – diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku
ili visoko obrazovanje prvog (180 ili 240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja – pravne struke za bezbjednost i kriminalistiku
Izbor i prijem pripravnika će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih
Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera sa
visokom stručnom spremom u organe državne službe u Unsko-sanskom kantonu
(„Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17).
Napomena: Stručno osposobljavanje pripravnika trajat će 1 (jednu) godinu dana. Lice koje
nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci ili radno iskustvo u
struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više, ne može se primati u radni odnos kao
pripravnik, u skladu sa odredbama Pravilnika.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine), Napomena: Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju
na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle
diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju
sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu
dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.
2. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
3. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja
diplome VSS/VII stepena stručne spreme ili prvog, drugog ili trećeg ciklusa visokog
obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji
Zavoda),
4. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen
invalidnosti 60% i više),
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH za pripravnike
(može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku
za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 2, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
Dokumente kojima dokazuju ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će
dostaviti Gradu Bihać, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o
rezultatima konkursa.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure, bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava sa potrebnim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osam) dana od objave javnog
konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH
(www.adsfbih.gov.ba) putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Odsjek za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
sa naznakom:
“Javni konkurs za prijem pripravnika u Gradu Bihać: 06-30-8-47/21“

D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 10

Datum isteka: 04.05.2021

Datum objave: 27.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.