fbpx

Prijem radnika Modriča

Ovaj oglas je istekao

Opština Modriča

Prijem radnika Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA MODRIČA
VIDOVDANSКA 1
74 480 MODRIČA

Načelnik opštine Modriča raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi Modriča :

1.Načelnik Odjeljenja za prijemnu kancelariju i informisanje—1 izvršilac

I Opis poslova:

Načelnik odjeljenja rukovodi radom odjeljenja, organizuje, koordinira i nadzire izvršavanje poslova i zadataka odjeljenja i odgovara za zakonitost i blagovremenost obavljanja poslova iz djelokruga odjeljenja i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Modriča.

II Mandat:
Mandat načelnika odjeljenja traje na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

III Status:
Načelnik odjeljenja ima status službenika na rukovodećem radnom mjestu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV Opšti uslovi:

1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18. godina,
3.da ima opštu zdrastvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,
7.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi iz člana 44 i 45.Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave,

V Posebni uslovi:

-visoka stručna sprema, pravnog ili društvenog smjera, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista i drugi ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
-najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
-položen stručni ispit za rad u organu uprave,
-poznavanje rada na računaru;

VI Potrebna dokumenta i postupak izbora:
(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu„Prijava na javni konkurs“(obrazac broj 1.) koji je dostupan na internet stranici opštine Modriča ili internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a isti se može preuzeti i lično u šalter sali Opštinske uprave Modriča.
(2) Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjavu da kandidat:
1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,
2. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i
4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

(3) Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

1. fotokopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi.
Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni ispit,
3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i
4.isprava-dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz o poznavanju rada na računaru vrši se provjera od strane stručne komisije opštinske uprave, prije obavljenog intervjua).

(4) Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Кonkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

(5) Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

VII Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:
Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. Кomisija za izbor načelnika odjeljenja, sa naznakom “Prijava na konkurs za načelnika odjeljenja u Opštinskoj upravi Modriča, – ne otvarati”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Olga Subotić, kontakt telefon: 053/810-511 lokal 181.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_radnika-_opstina_modrica/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.02.2019

Datum objave: 06.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.