fbpx

Prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d.

Ovaj oglas je istekao

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Podružnica Elektrodistribucija Tuzla raspisuje oglas za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Prijem radnika u JP Elektroprivreda BiH d.d.

1/4
Na osnovu člana 9. stav 1. Pravilnika o radu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo broj: NO36810/16-41/5. od 07.12.2016. godine, broj: NO-23422/18-80./17. od 18.09.2018. godine, broj: NO:12016/19-92./3.
od 25.04.2019. godine, broj: NO-3681/20-15./3. od 13.02.2020. godine, broj: NO-14596/20-24./21. od 16.06.2020.
godine i broj NO-22884/20-31./7. od 28.08.2020. godine, člana 16. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja
Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica
Društva, -prečišćeni tekst- broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, a u skladu sa Odlukom o potrebi zapošljavanja
novih radnika i pripravnika u 2020. godini u Podružnici „Elektrodistribucija“ Tuzla, u Djelatnosti distribucije
električne energije broj: 01-03-9974/2021 od 29.03.2021. godine, Podružnica „Elektrodistribucija“, Tuzla raspisuje:

O G L A S
za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vrijeme
uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci
Oglašava se potreba za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 6
mjeseci u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“, Tuzla na sljedeća radna mjesta:

1. Inženjer za nadzor u Službi za realizaciju investicija – 1 izvršilac
Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
• VII-VSS Elektrotehnika, energetika,
• 1 godina radnog iskustva u struci,
• poznavanje rada na računaru,
• pasivno poznavanje stranog jezika.
Mjesto rada Tuzla.
Kratak opis poslova: u skladu sa uputama, neposredno nadzire izvođenje elektro radova na rekonstrukciji i izgradnji
elektroenergetskih objekata, neposredno učestvuje u nadzoru nad izradom priključaka, učestvuje u obračunu izvedenih
radova, te blagovremenosti izrade zapisnika o izvršenoj usluzi, analizira normative i tendersku dokumentaciju i
pokreće inicijativu za doradu, analizira i prijedlaže unapređenje poslova u oblasti nadzora, organizira izradu izvještaja
o realizaciji povjerenih poslova nadzora, vrši razmjenu iskustava sa ostalim radnicima koji rade na poslovima nadzora.
2. Inženjer za energetiku i investicije u PJD Srebrenik – 1 izvršilac
Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
• VII-VSS Elektrotehnika, energetika,
• 1 godina radnog iskustva u struci,
• poznavanje rada na računaru,
• pasivno poznavanje stranog jezika.
Mjesto rada Srebrenik.
Kratak opis poslova: učestvuje u analizi tehničkog stanja elektroenergetskih objekata naponskog nivoa ≤ 20 kV na
području PJ distribucije, analizira tehničke gubitke električne energije i predlaže rješenja za njihovo smanjenje,
učestvuje u analizi funkcionalnosti napajanja na području PJ distribucije, učestvuje u izradi idejnih rješenja
elektroenergetskih objekata, učestvuje u izradi naslovnog spiska investicionih ulaganja naponskog nivoa ≤ 20 kV,
učestvuje u pripremi projektnih zadataka za objekte naponskog nivoa ≤ 20 kV, učestvuje u izradi investicionih
programa za elektroenergetske objekte, učestvuje u definisanju tehničkih uslova pri izdavanju prethodnih
elektroenergetskih saglasnosti i elektroenergetskih saglasnosti iz nadležnosti PJ distribucije, učestvuje u rješavanju
imovinsko pravnih odnosa, učestvuje u poslovima nadzora izrade priključaka naponskog nivoa ≤ 20 kV, ažurira
tehničku dokumentaciju iz nadležnosti PJ distribucije, ažurira baze podataka tehničke dokumentacije iz nadležnosti PJ
distribucije, vrši završni obračun materijala i radova za potrebe kolaudacije priključaka.
3. Elektromonter u smjeni u PJD Lukavac – 1 izvršilac
Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
2/4
• IV-SS/III-KV elektrotehničar, energetika/elektromonter/elektroenergetičar/električar/elektroinstalater/
elektromehaničar,
• 6 mjeseci radnog iskustva u struci,
• vozačka dozvola B kategorije.
Mjesto rada Lukavac.
4. Elektromonter u smjeni u PJD Živinice – 1 izvršilac
Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
• IV-SS/III-KV elektrotehničar, energetika/elektromonter/elektroenergetičar/električar/elektroinstalater/
elektromehaničar,
• 6 mjeseci radnog iskustva u struci,
• vozačka dozvola B kategorije.
Mjesto rada Živinice.
Kratak opis poslova za radna mjesta pod rednim brojem od 3 i 4: prima informacije o kvarovima od kupaca,
dispečera, Službe za odnose sa javnošću i informisanje kupaca i drugih, nadzire ispravnost elektrodistributivnih mreža
i postrojenja u toku smjene, vrši manipulacije uključenja, isključenja i obezbjeđenja beznaponskog stanja na
mrežama, postrojenjima i brojilima po nalogu, uz prijem i davanje depeša, otklanja jednostavnije kvarove na mreži i
postrojenjima a za koje je dovoljan jedan zaposlenik uz vlastitu ocjenu koje poslove na otklanjanju kvara može raditi
sam, vrši prijavu kvarova većeg obima dispečeru, vodi knjigu dežurstva i knjige primopredaje smjene, alata, inventara
i vozila, van redovnog radnog vremena vodi bazu podataka upravljanja mrežom, preuzima materijal iz skladišta za
potrebe otklanjanja kvarova, obavlja poslove na zaštićenoj i/ili nezaštićenoj visini, sarađuje i učestvuje u radu radnih
grupa i/ili timova u koje je imenovan po posebnom rješenju.
5. Elektromonter u PJD Čelić – 1 izvršilac
Posebni uslovi navedenog radnog mjesta koji su utvrđeni Sistematizacijom radnih mjesta:
• IV-SS/III-KV elektrotehničar, energetika/elektromonter/elektroenergetičar/električar/elektroinstalater/
elektromehaničar,
• 6 mjeseci radnog iskustva u struci.
Mjesto rada Čelić.
Kratak opis poslova: vrši pregled, održavanje i remont elektrodistributivnih mreža i postrojenja, obavlja manipulacije
na srednjenaponskim i niskonaponskim postrojenjima, vrši ispitivanje, pronalaženje, lokalizaciju i opravku kvarova
na mrežama i postrojenjima, po potrebi obavlja poslove na zaštićenoj i/ili nezaštićenoj visini, nosilac je naloga za rad
na izvršenju predviđenih poslova.
KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas uz kraću biografiju, s tim da se u prijavi mora posebno navesti:
-redni broj i naziv radnog mjesta (iz ovog oglasa) na koje se kandidat prijavljuje, a ukoliko se prijavljuje na više
radnih mjesta redni broj i naziv svakog radnog mjesta na koje se prijavljuje,
-tačan broj telefona, adresu stanovanja i e-mail adresu (ukoliko istu posjeduje) putem kojih se može stupiti u kontakt
sa kandidatom.
2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju i to:
− Diplomu o završenom fakultetu, za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2,
− Diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom i svjedočanstva o završenim razredima, za
radna mjesta pod rednim brojem 3, 4 i 5,
− Dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (pod radnim iskustvom
podrazumijeva se iskustvo stečeno u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme, kao i iskustvo
stečeno obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža).
Kao dokaz o radnom iskustvu u struci prihvatiće se isključivo:
– potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju
treba da bude navedeno sljedeće: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži
za to radno mjesto, poslovi na kojima je kandidat radio (opis poslova), preciziran period angažovanja kandidata na tim
poslovima, odnosno podatak koliko je dugo obavljao navedene poslove ili
– uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje ili uvjerenje nadležne porezne uprave, uz
obavezno dostavljanje potvrde u kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih
dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.
3/4
3. Dokaz o poznavanju rada na računaru (kao dokaz može se priložiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje
sa fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatika ili certifikat o završenom kursu) za
radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 2,
4. Dokaz o poznavanju stranog jezika (kao dokaz može se priložiti svjedočanstvo iz srednje škole, uvjerenje sa
fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet strani jezik ili certifikat o završenom kursu), za radna
mjesta pod rednim brojevima 1 i 2,
5. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (kopija ovjerena od strane nadležnog organa) za radna
mjesta pod rednim brojevima 3 i 4,
6. PBA-3 obrazac o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS), ne stariji od 30 dana,
7. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci.
Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu po osnovu ugovora o radu na
određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto, treba da dostave dokaz o toj činjenici (odgovarajuće
uvjerenje/potvrdu).
Kandidati koji su stipendisti Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo, treba da dostave dokaz o toj
činjenici (odgovarajuće uvjerenje/potvrdu ili ugovor o stipendiranju).
Kandidati koji su nezaposleni treba da dostave potvrdu o toj činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje.
Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, koji imaju status ratnih vojnih
invalida ili su član porodice ratnih vojnih invalida, treba da dostave dokaz o ovom statusu (izdat od strane nadležnog
organa) u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite.
Sva tražena dokumentacija koju kandidati prilažu uz prijavu dostavlja se kao original ili kao ovjerena kopija
(ovjerena od strane nadležnog organa) i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se
dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtjevati uvid u originalne dokumente.
Svu traženu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom
„Prijava na oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme“
lično ili poštom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla,
ulica Rudarska br. 38 u Tuzli.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje su priložene kopije dokumenata koji nisu
ovjereni, Komisija će odbaciti zaključkom.
Svi prijavljeni kandidati na radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2 koji budu ispunjavali uslove ovog Oglasa i koji
budu dostavili traženu dokumentaciju, biti će pozvani na pismeni ispit. Pitanja na pismenom ispitu će se odnositi na
sljedeće oblasti:
– sadržaj poslova na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio,
– opća pitanja iz poznavanja struke koju kandidat posjeduje.
O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidat je položio pismeni ispit
i stekao pravo da pristupi usmenom ispitu ukoliko na pismenom ispitu ima najmanje 70% tačnih odgovora.
Postupak izbora novog radnika provodi Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos u skladu sa
postupkom, načinom i kriterijima za izbor novih radnika koji su propisani Zakonom o radu, Uredbom o postupku
prijema u radni odnos u javnom Sektoru u FBiH i internim aktima Društva. Komisija će obaviti usmeni ispit sa
svim kandidatima koji budu ispunili uvjete propisane Oglasom, odnosno koji budu položili pismeni ispit za radna
mjesta pod rednim brojem 1 i 2, a koji shodno internim aktima Društva podrazumijeva postavljanje pitanja iz
sljedećih oblasti:
1. pitanja iz poznavanja sadržaja poslova na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio i opća pitanja iz
poznavanja struke koju kandidat posjeduje,
2. pitanja vezana za dosadašnje radno iskustvo kandidata u struci koja se traži za radno mjesto, sa ciljem
utvrđivanja kompatibilnosti dosadašnjeg radnog iskustva kandidata sa poslovima radnog mjesta,
3. pitanja za sticanje općeg dojma o kandidatu koja imaju za cilj da utvrde personalne karakteristike kandidata.
Konačan izvještaj Komisije će sadržavati listu uspješnih kandidata pri čemu će se prijedlog za izbor kandidata, po
ocjeni Komisije, određivati prema redoslijedu kandidata na rang listi.
Svi prijavljeni kandidati koji ne budu izabrani, biti će pismenim putem obaviješteni o ishodu javnog Oglasa.
4/4
Kandidati koji budu izabrani biti će pismenim putem obaviješteni o toj činjenici, te će prije zaključivanja ugovora o
radu biti upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i
radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su izabrani.
Prilikom zapošljavanja novih radnika u ugovoru o radu bit će predviđen obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
Po isteku probnog perioda nastavak radnog odnosa će zavisiti od ocjene rada radnika koju će dati neposredni
rukovodilac i komisija.
Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Izvor: https://www.epbih.ba/

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 02.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.