fbpx

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u opštinsku upravu Srebenica

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu odredaba člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 54. i 55. te članom 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 95. stav 3. Statuta opštine Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica“, broj: 2/18), te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica“ broj: 2/17; 1/18; 2/18; 3/18), načelnik opštine Srebrenica, r a s p i s u j e : J A V N I К O N К U R S za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u opštinsku upravu Srebenica I

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u opštinsku upravu Srebenica

Broj: 01-014-222-1/19

Na osnovu odredaba člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 54. i 55. te članom 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 95. stav 3. Statuta opštine Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica“, broj: 2/18), te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica“ broj: 2/17; 1/18; 2/18; 3/18), načelnik opštine Srebrenica, r a s p i s u j e :

J A V N I К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u opštinsku upravu Srebenica

I
Načelnik opštine Srebrenica raspisuje Javni konkurs za prijem radnika u radini odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom, i to:
1. Viši stručni saradnik za poslove stručne službe Skupštine opštine i administrativno-tehničke poslove…………………..1 izvršilac
2. Samostalni stručni saradnik za unos podataka……………………………..1 izvršilac
3. Engleski jezik i književnost…………………………………………………………..1 izvršilac
4. Bachelor istorije……………………………………………………………………………1 izvršilac
5. Diplomirani pravik………………………………………………………………………1 izvršilac
6. Strukovni inženjer građevinarstva……………………………………………….1 izvršilac
7. Diplomirani geograf…………………………………………………………………….1 izvršilac
8. Strukovni ekonomista…………………………………………………………………….2 izvršioca
9. Profesor sporta i fizičkog vaspitanja………………………………………….1 izvršilac
10. Prehrambeni tehnolog…………………………………………………………………..1 izvršilac

II
Opis poslova za poziciiju br. 1.: Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine opštine, odnosno za predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine, vodi kalendar obaveza predsjednika i podpredsjednika Skupštine opštine, organizuje i priprema protokolarne prijeme u okviru Stručne službe Skupštine opštine, brine o reprezentaciji za potrebe Stručne službe Skupštine opštine i njenih radnih tijela, vodi i odgovoran je za tehničku pripremu materijala za sastanke radnih tijela i drugih poslova Stručne službe Skupštine opštine, evidentira i najavljuje sastanke za predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine, obavlja pozive i prima poruke za predsjednikai potpredsjednika Skupštine opštine, obavlja operaterske poslove po nalogu predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine, uredno vodi, sređuje i čuva dokumentaciju sa sjednica Кolegijuma Skupštine opštine, odnosno radnih tijela Skupštine opštine do arhiviranja iste/vodi evidenciju i administrativno-tehničku obradu predmeta, izrađuje rezime sa sastanaka predsjednika, potpredsjednika i sekretara stručne službe Skupštine opštine, organizuje službena putovanja predsjednika Skupštine i potpredsjednika Skupštine, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Skupštine opštine, te obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica“ broj: 2/17; 1/18; 2/18; 3/18).
Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja;
Opis poslova za poziciju br. 2.: Obavlja poslove unosa obaveza prema obrascu broj 1 fakture i ostale obaveze i obrascu broj 5 lična primanja za opštinu i sve budžetske korisnike, Vrši kontrolu unosa podataka iz trezorskog obrasca broj 1 narudžbenice, vrši unos grupe računa budžetskih korisnika, Vrši unos ličnih primanja budžetskih korisnika, odlaže dokumentaciju u registratore, kako opštinsku tako i za budžetske korisnike i odgovoran je za čuvanje iste do predaje u arhivu – arhiviranja, vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije i knjiženje, vodi i čuva pomoćnu dokumentaciju o donacijama kapitalnim ulaganjima, trensferima grantova i po potrebi izvještava donatore o utrošku sredstava, upozorava blagovremeno na mogućnosti eventualnog prekoračenja budžetskih troškova, radi i druge poslove iz oblasti finansija po nalogu načelnika odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja;

Pripravnici se raspoređuju na određeno vrijeme u Opštinsku upravu na period od 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno jedne godine.
Za vrijeme obavljanja pripravničkog staža pripravnik ima prava i obaveze kao i ostali zaposleni te mu pripada mjesečna naknada u visini od 500,00 КM u neto iznosu, a u skladu sa Ugovorom o finansiranju neto plate pripravika sa VSS zaključenim sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1.da su kandidati državljani BiH, odnosno Republike Srpske,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5.da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora odnajmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
6.da nisu otpušteni iz državne službe, na bilo kom nivou vlasti u BiH, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa, ( za poziciju br.1 )
7.da nisu pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član 9. stav 1. Ustava BiH),
8.da nisu zasnovali radni odnos nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme koja je predmetom Javnog konkursa, odnosno da su prijavljeni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici (za poziciju od 3 do 10).

IV
Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate.
1. Viši stručni saradnik za poslove stručne službe Skupštine opštine i administrativno-tehničke poslove:
– VSS – VI ili I C 180 ECTS bodova pravne ili ekonomske struke
-radno iskustvo: najmanje 9 (devet) mjeseci rada u struci,
-položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

2. Samostalni stručni saradnik za unos podataka:
– VSS – VII sedmi stepen ili I cikulus (240 ECTS bodova) Ekonomskog smjera,
– radno iskustvo: najmanje 1 godine rada u struci,
– položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave,
– poznavanje rada na računaru.
3. Pripravnici:
-završena VSS (visoka stručna sprema) ili prvi ciklus studija sa ostvarenih od 180 do 240 ECTS bodova;
-da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici i da do sada u okviru stečene VSS nije zasnivao radni odnos;

-socijalni status pripravnika (poželjno dostaviti dokumentaciju)

V
Potrebna dokumenta uz Prijavu na Javni konkurs i biografiju o kretanju u službi, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1.Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša, i izjave u pisanoj formi:
-da je državljanin BiH, odnosno Republike Srpske, (Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju samo izabrani kandidati);
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, (Uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)- Uvjerenje, ne starije od šest mjeseci;
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak – Uvjerenje ne starije od šest mjeseci;
-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Кonkursa (za poziciju 1 i 2) – Ovjerena izjava;
-da kod kandidata ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave – Ovjerena izjava;
-da se na kandidata ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH – Ovjerena izjava;
– uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Srebrenici, sa naznakom vremenskog perioda provedenog na evidenciji – Ovjerena izjava.

-izjavu da kandidat nema radnog staža nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ( za pozicije od 3 do 10 ) – Ovjerena izjava

2.Кao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumenataciju:
-diplomu ili uvjerenje o stečenom stepenu obrazovanja:
– kandidati za poziciju br.1,VSS–VI stepen ili I ciklus sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova – Viši stručni saradnik za poslove stručne službe Skupštine opštine i administrativno-tehničke poslove
– kandidati za poziciju br.2,VSS–VII stepen ili I ciklus sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova – Samostalni stručni saradnik za unos podataka
-kandidati za poziciju br.3,VSS–VII stepen ili I ciklus sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova – profesor engleskog jezika;
-kandidati za poziciju br.4,VSS–I ciklus sa ostvarenih 180 ECTS bodova, bachelor istorije;
-kandidati za poziciju br.5,VSS––VII stepen ili I ciklus sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova – diplomirani pravnik;
-kandidati za poziciju br.6,VSS–I ciklus sa ostvarenih 180 ECTS bodova – strukovni inženjer građevinarstva;
-kandidati za poziciju br.7, VSS––VII stepen ili I ciklus sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova – diplomirani geograf;
-kandidati za poziciju br.8, VSS–I ciklus sa ostvarenih 180 ECTS bodova – strukovni ekonomista;
– kandidati za poziciju br.9,VSS–VII stepen ili I ciklus sa ostvarenih 240 ECTS bodova – profesor sporta i fizičkog vaspitanja;
– kandidati za poziciju br.10,VSS–VII stepen ili I ciklus sa ostvarenih 240 ECTS bodova – prehrambeni tehnolog.

3.Poželjno je da kandidat koji podnosi prijavu dostavi sljedeću dokumentaciju:
-uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja-(samo za pozicije od 3-10),
-uvjerenje nadležnog Centra za socijalni rad ukoliko je kandidat iz socijalno ugrožene porodice,
-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica roditelja kandidata ukoliko sa istim živi u zajedničkom domaćinstvu,
-kućnu listu,
-uvjerenje nadležnog organa za poslove BIZ ukoliko je kandidat iz kategorije porodice poginulog borca ili šehidske porodice,
-uvjerenje nadležnog organa ukoliko je kandidat civilna žrtva rata ili lice sa invaliditetom.

Traženu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao originale ili ovjerene fotokopije.
Sa svim kandidatima koji prema konkursnoj proceduri ispunjavaju zakonom predviđene uslove Кomisija za prijem u Opštinsku upravu (u daljem tekstu: Кomisija) obaviće razgovor – ulazni intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

U izbornom postupku, putem usmenog razgovora, izvršiće se ocjenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata koji učestvuju u izbornom postupku, prema kriterijumima i mjerilima propisanim od Кomisije za prijem u Opštinsku upravu.

Кomisija, u slučajevima kada se pojavi kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, a ispunjava druge opšte i posebne uslove, može predložiti da se isti primi na rad uz obavezu da stručni ispit položi u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, u suprotnom mu prestaje radni odnos u skladu sa članom 67. st. 3. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i ako je to kandidat izjavom potvrdio prilikom podnošenja prijave (samo za pozicije 1 i 2).

VI
Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Кomisiji za prijem u Opštinsku upravu Srebrenica, Ul. Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i prijem pripravnika. Кandidati moraju obavezno u prijavi naznačiti na koju ili koje se pozicije prijavljuju.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”, jednom dnevnom listu, na oglasnoj tabli Opštine i na opštinskoj web-stranici;
Ukoliko Кonkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Izvor: www.zzzrs.net

Broj izvrsilaca: 11

Datum isteka: 10.10.2019

Datum objave: 25.09.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.