fbpx

Prijem radnika u SKB Mostar

Ovaj oglas je istekao

SKB Mostar

Prijem radnika u SKB Mostar

Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ 26/16 i 89/18), članaka 45. i 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 7. Pravilnika o radu SKB Mostar br.7615/2/18, te Odluke ravnatelja evid. broj 4154/20, Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS u SKB Mostar

Neodređeno vrijeme za radna mjesta:

1. Glavna sestra Kliničkog odsjeka za urološku onkologiju i rekonstruktivnu urologiju na Klinici za urologiju – 1 izvršitelj

2. Glavna sestra Kliničkog odjela za gastroenterologiju na Klinici za unutarnje bolesti s

centrom za dijalizu – 1 izvršitelj

3. Glavna sestra Kliničkog odjela za hematologiju na Klinici za unutarnje bolesti s

centrom za dijalizu – 1 izvršitelj

4. Glavna sestra Odsjeka intenzivnog liječenja na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i

intenzivno liječenje – 1 izvršitelj

5. Glavna sestra Stacionarnog odsjeka na Klinici za onkologiju – 1 izvršitelj

6. Medicinska sestra/tehničar u Centru za urgentnu med. i hitne prijeme – 1 izvršitelj

7. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za očne bolesti – 2 izvršitelja

8. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za kožne i spolne bolesti – 1 izvršitelj

9. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za kirurgiju – 1 izvršitelj

10. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za psihijatriju – 2 izvršitelja

11. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za neurologiju – 1 izvršitelj

12. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu – 1 izvršitelj

Određeno vrijeme u trajanju do 2 godine u ovisnosti radi li se o zamjeni djelatnika na trudničkom, porodiljskom, dugotrajnom   bolovanju i neplaćenom odsustvu:

13. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 2 izvršitelja

14. Magistar farmacije u Službi za medicinsku opskrbu – 1 izvršitelj

15. Glavna sestra Kliničkog odjela za endoskopsku kirurgiju na Klinici za kirurgiju –  1       izvršitelj

16. Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje – 9 izvršitelja

17. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za dječje bolesti – 4 izvršitelja

18. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za infektivne bolesti – 3 izvršitelja

19. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za kirurgiju – 1 izvršitelj

20. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za psihijatriju – 1 izvršitelj

21. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu – 3 izvršitelja

22. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za neurologiju – 2 izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad sukladno Pravilniku o radu SKB Mostar.

Opći uvjeti: 

propisani Zakonom o radu FBIH

Posebni uvjeti: 

Za radno mjesto pod točkom 13. Doktor medicine u Centru za urg.medicinu i hitne prijeme

 • VSS, završen Medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Licenca za samostalan rad
 • Radno iskustvo u hitnim prijemima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Obavlja sve poslove liječnika (preglede, prijem u bolnicu, sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima, nadzire stanja ležećih bolesnika, brine o nalazima urađenih pretraga, po potrebi prati bolesnike na dijagnostičke pretrage ili konzilijarne preglede, prati bolesnike pri transportu u druge zdravstvene institucije…)

Za radno mjesto pod točkom 14. Magistar farmacije u Službi za medicinsku opskrbu

 • VSS, završen farmaceutski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Priprema i kontrolira izradu galenskih i magistralnih pripravaka prema utvrđenoj recepturi iz Farmakopeje i Formula magistrale
 • Ispituje farmaceutske kemikalije od  kojih se izrađuju pripravci u ljekarni

Za radna mjesta pod točkama 1.,2.,3.,4.,5.,15. Glavna sestra Kl. odjela/ Kl. odsjeka

 • VŠS  zdravstvenog usmjerenja
 • 2 godine radnog iskustva na traženoj Klinici/Odjelu

Kratak opis poslova gl.sestre Odjela

 • organiziranje i kontroliranje procesa zdravstvene njege na kliničkom odjelu, te sudjelovanje u istoj, koordiniranje procesa zdravstvene njege na kliničkom odjelu s drugim odjelima i odsjecima, briga o nabavci lijekova, sanitetskog materijala, pomagala za njegu bolesnika

Kratak opis poslova gl.sestre Odsjeka

 • organiziranje i kontroliranje procesa zdravstvene njege na odsjecima, te sudjelovanje u istoj,koordiniranje procesa zdravstvene njege na odsjeku s dugim odsjecima, briga o nabavci lijekova, sanitetskog materijala, pomagala za njegu bolesnika, rublja, materijala za održavanje higijene i drugog materijala za potrebe odsjeka, zdravstveno prosvjećivanje bolesnika

Za radna mjesta pod točkama 6.,7.,8.,9.,10.,16.,18.,19.,20. Medicinska sestra/tehničar

 • SSS ; završena srednja medicinska škola, opći smjer
 • položen stručni ispit
 • radno iskustvo na traženoj Klinici/Odjelu

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • obavljanje poslova i radnih zadataka iz procesa osnovne i specijalne zdravstvene njege, nadzor nad održavanjem higijene (pranje, čišćenje, dezinfekcija bolesničkih prostorija i svih predmeta u prostorijama, održavanje osobne higijene bolesnika i bolesnikove okoline, prijam bolesnika i smještaj, sudjelovanje pri pregledu, medicinskim pretragama i zahvatima na bolesniku, sudjelovanje kod reanimacije

Za radna mjesta pod točkama 11.,12.,17.,21.,22. Medicinska sestra/tehničar

 • SSS ; završena srednja medicinska škola, opći smjer
 • položen stručni ispit

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • obavljanje poslova i radnih zadataka iz procesa osnovne i specijalne zdravstvene njege, nadzor nad održavanjem higijene (pranje, čišćenje, dezinfekcija bolesničkih prostorija i svih predmeta u prostorijama, održavanje osobne higijene bolesnika i bolesnikove okoline, prijam bolesnika i smještaj, sudjelovanje pri pregledu, medicinskim pretragama i zahvatima na bolesniku, sudjelovanje kod reanimacije

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 1. Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail)
 2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci
 3. Uvjerenje iz matične knjige rođenih
 4. Potvrda o prebivalištu (CIPS), ne starije od šest (6) mjeseci
 5. Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj.svjedodžba o završnom ispitu ili diploma (potrebna nostrifikacija ukoliko je stečena izvan BIH)
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 7. Potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom obavljanih poslova i duljini radnog staža od bivšeg poslodavca (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 8. Odobrenje za samostalan rad / licenca (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 9. Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje)

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

SKB Mostar

Kralja Tvrtka bb

88 000 Mostar

(na koverti je potrebno navesti

„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM  ____ , 

NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 42

Datum isteka: 05.07.2020

Datum objave: 29.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.