fbpx

Prijem službenika na rukovodeća radna mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 12. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 68. Statuta Opštine Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 24/17 i 25/17), načelnik opštine raspisuje JAVNI KONKURS za prijem službenika na rukovodeća radna mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo

Prijem službenika na rukovodeća radna mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 12. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 68. Statuta Opštine
Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 24/17
i 25/17), načelnik opštine raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem službenika na rukovodeća radna mjesta u Opštinskoj
upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo

I – Javni konkurs raspisuje se za rukovodeća radna mjesta u statusu službenika:
1. načelnik Odjeljenja za opštu upravu,
2. načelnik Odjeljenja za fi nansije i budžet,
3. načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove,
4. načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti,
5. načelnik Odjeljenja za poslove komunalne policije i parking prostore.
II – Opis poslova
Načelnik Odjeljenja rukovodi Odjeljenjem i odgovoran je za njegov
rad, te obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Istočno Novo Sarajevo
(“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 21/19, 24/19, 16/20, 22/20,
25/20 i 27/20).
III – Mandat
Načelnike Odjeljenja imenuje Skupština opštine nakon sprovedenog
Javnog konkursa na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.
IV – Opšti uslovi
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44.
i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),
7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH).
V – Posebni uslovi
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
1. za načelnika Odjeljenja za opštu upravu:
– VSS – četvorogodišnji studij društvenog smjera ili završen prvi ciklus
studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva u struci
i položen stručni ispit za rad u upravi;
2. za načelnika Odjeljenja za fi nansije i budžet:
– VSS – četvorogodišnji studij, zvanje dipl. ekonomista ili završen prvi
ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 (tri) godine radnog iskustva
u struci i položen stručni ispit za rad u upravi;
3. za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove:
– VSS – završen četvorogodišnji studij društvenog ili tehničkog smjera
ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 (tri) godine
radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u upravi;
4. za načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti:
– VSS – četvorogodišnji studij društvenog ili tehničkog smjera ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 (tri) godine radnog
iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u upravi;
5. za načelnika Odjeljenja za poslove komunalne policije i parking prostore:
– VSS – završen četvorogodišnji studij društvenog ili tehničkog smjera
ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 5 (pet) godina
radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u upravi.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu za učešće na Javnom konkursu, koja se podnosi na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to foto-kopije:
1. izvoda iz matične knjige rođenih,
2. uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH,
3. diplome o završenoj stručnoj spremi,
4. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
5. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili ako kandidat
radi u drugom organu ili organizaciji dostavlja izjavu kojom se obavezuje da
će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen, ili rješenje
o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu
5.4.2021. OGLASNI DIO – Broj 29 III
sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15).
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerene foto-kopije, uvjerenje
o zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave iz tačke IV podt. 5, 6. i 7.
Nakon što utvrdi spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Konkursa, Konkursna komisija sprovešće izborni postupak. Izborni postupak sprovešće se putem usmenog intervjua.
Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz ovog konkursa biće pozvani na intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu
“Nezavisne novine”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Za sva dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratiti na
kontakt telefon broj: 057/340-836. Kontakt osoba: Željka Lalović.
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu (Prijava na
Javni konkurs) uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih
uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje
svojim potpisom.
Obrazac prijave na Konkurs dostupan je na internet stranici Ministarstva
uprave i lokalne samouprave, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi
Opštine Istočno Novo Sarajevo – šalter-sala.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Opština Istočno
Novo Sarajevo, Ul. Stefana Nemanje broj 2, sa naznakom: Komisija za
sprovođenje postupka prijema službenika na rukovodećem radnom mjestu u
Opštinsku upravu Opštine Istočno Novo Sarajevo.
Broj: 01/I-014-196/21
30.3.2021. godine Načelnik,
Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 29

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 20.04.2021

Datum objave: 06.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.